Kronisk lungesvikt

14.09.2021Versjon 1.1Forfatter: Sigurd Aarrestad


Generelt 

Kronisk tilstand med vedvarende hypoksemi (PaO2 < 8,0 kPa) med eller uten hyperkapni.

 

Kan ha svært patologiske blodgasser og være påfallende lite påvirket.

 

Ved kronisk hypoksemi kan en se utvikling av pulmonal hypertensjon, høyresvikt og polycytemi.

Årsaker 

Mulige årsaker

Vanligste årsak er kols.

 

Andre lungesykdommer; uttalte interstitielle lunge-sykdommer, bronkiektasier med mer.

 

Adipositas hypoventilasjonssyndrom (adipositas med BMI >30 og hyperkapni, ± søvnapne/pulmonal hypertensjon/høyresvikt).

 

Sykdom i nerve-, muskel-, skjelettsystem (se Kronisk hypoventilasjon).

 

Kardiovaskulær sykdom (kronisk tromboembolisk sykdom, pulmonal hypertensjon).

 

Malign sykdom: utbredt lungekreft, karsinomatose.

 

Sammensatte tilstander; kols med samtidig adipositas, søvnapné, hjertesvikt, skoliose mm.

Diagnostikk 

Årsak til innleggelse? Gradvis forverrelse eller akutt på kronisk respirasjonssvikt? Kan noen ganger også påvises "tilfeldig" ved interkurrente sykdommer eller ved innleggelse av andre grunner.

 

Rask oppstått forverrelse av funksjonsnivå, nyoppstått dyspné, takypné, mental påvirkning, betydelig forverret hypoksemi, CO2 stigning og respiratorisk acidose taler for akutt på kronisk respirasjonssvikt og bør medføre høyere grad av behandlingsintensitet og overvåkning.

 

Ved forverret tilstand, se etter

 • Luftveisobstruksjon
 • Infeksjon
 • Økende hjertesvikt, akutt koronarsyndrom
 • Pneumotoraks
 • Lungeemboli
 • Respirasjonsdempende medikament
 • Oksygen-"overdose"
 • Underernæring
 • Sekretstagnasjon, atelektase

 

Anamnese

Funksjonsnivå. Lungefunksjon og blodgasser fra tidligere opphold. Almenntilstand. Avmagring. Vektøkning. Kompliserende hjertesykdom. Komorbiditet.

 

Blodprøver

Arterielle blodgasser. Uten O2 hvis ikke kjent respirasjonssvikt (notér evt. O2-tilførsel!). I lettere tilfelle lav PaO2, ved mer uttalt lungesykdom også stigning i PaCO2. Ved kronisk hypoventilasjon alltid forhøyet CO2. Tilstanden kan være kompensert (normal pH) eller ukompensert.

 

Hb, SR, CRP, Hvite, Na, K, Mg, Ca, albumin, P, D-dimer. pro-BNP, evt. infarktstatus.

 

Annen aktuell diagnostikk

Rtg thorax /Evt. CT toraks

Lungefunksjonsundersøkelser (VK, FEV1)

Vekt

Ekko cor

Undersøkelse av respirasjon under søvn, kontinuerlig pulsoksymetri og transkutan CO2, søvnpolygrafi.

Behandling 

Akutt på kronisk: se akutt resp.svikt, under Akutt lungesvikt.

 

Optimal behandling av grunnsykdom og co-morbide tilstander, rehabilitering, ernæring, fysioterapi.

 

LTOT (langtids oksygenbehandling). Vurderes i stabil fase. Ved lungesykdom:

 • PaO2 < 7,3 kPa eller
 • PaO2 < 8,0 kPa + pulmonal hypertensjon eller polycytemi skal det vurderes langtids hjemmeoksygenbehandling. Slik behandling kan gi bedret livskvalitet og livsforlengelse.

 

Ved respirasjonssvikt og hypoventilasjon skal ikke oksygen gis som eneste behandling med mindre det gis palliativt (fare for CO2 narkose).

 

Ventilasjonsstøtte/Langtidsmekanisk ventilasjon

Ved kronisk hypoventilasjon (se eget kapitel om Kronisk hypoventilasjon).

 

Ved lungesykdom

Langtidsmekanisk ventilasjon anbefales ikke ved respirasjonssvikt grunnet kols.

 

Ved lungesykdom og samtidig hypoventilasjon av annen årsak (BIPAP) eller ved samtidig søvn apné (CPAP).