Ansvarsområde- og oppgaver for ressurspersoner under sykepleierledelsen

13.04.2023Versjon 0.1Forfatter: Unni Schrøen-Nordström, Kari Baadstø og Jannicke S. KarlengenGodkjent av: Inger JohansenGodkjent dato: 2023-04-13

Målgruppe 

Spesialsykepleiere, sykepleiere, teknikere og hjelpepleiere på Martina Hansens Hospital

Hensikt og omfang  

  • Sikre lik praksis, kvalitet og faglig oppdatering.
  • Sikre at interne rutiner vedrørende orden og trivsel opprettholdes.
  • Ressurspersoner er innforstått med sitt ansvar og respektive oppgaver.

Ressurspersoner-/ressursgrupper 

  • Ressursgrupper består av 2-4 personer og de velger selv leder/hovedansvarlig. Ressursgrupper skal arbeide selvstendig, men med en i ledergruppen som kontaktperson.
  • Ressurspersoner har hovedansvar for respektive områder, og kan be om bistand fra medarbeidere på avdelingen, evt. nærmeste leder ved behov for råd/bistand.
  • Dersom oppmøte på fritid er nødvendig pga. framdrift, opptjenes timer i timebank. Tidspunkt skal i tilfelle avklares med nærmeste leder på forhånd, og dokumenteres i GAT.

Ansvar og oppgaver 

  • Melde behov for nye prosedyrer eller bidra under oppdatering av eksisterende prosedyrer på sitt ansvarsområde.
  • Oppdatere seg på siste nytt, og dele informasjon om dette til medarbeidere på avdelingen sin, evt. samarbeidspartnere internt på MHH.
  • Avtale samarbeidsmøter, fortrinnsvis i arbeidstiden. Koordinere tidspunkt med avdelingssykepleier dersom nødvendig med hensyn til turnus/drift.
  • Sende informasjon om nyheter eller påminnelser til nærmeste leder og medarbeidere på sin avdeling. (Evt. få bistand til dette)

 

Eksempler på Ressurspersoner/grupper: (oversikt med navn legges på fellesområdet på SIKT)

NEWS - instruktører

NISSY - pasientreiser

Lageransvarlig

HLR - instruktører

Forflytningsveiledere

/ergonomi

Matbestilling/AIVO/kjøkken

VAR (spl-prosedyrer)

Spl. Studenter/

spesialstudenter

Medisinromansvarlig

DIPS /EPJ

MTU, med. teknisk utstyr

Skyllerom ansvar rutiner

Smertegruppe

Brannvernansvarlig

GTT (Global Trigger Tool)

Strålevernansvarlig

GTI (Go treat it)

Benbankansvarlig

Pasientundervisning i grupper

Stoffkartotek / Eco online:

Ansvarlig for ulike register

Hygienekontakt/smittevern

Legemiddelsamstemming, håndtering og TØNSYS