Hemoptyse

14.09.2021Versjon 1.1Forfatter: Magnus Qvarfort


Årsaker 

Vanlige årsaker

Infeksjoner (trakeobronkitt, pneumoni-spes. pneumokokk, tuberkulose, lungeabscess). Bronkiektasier. Cystisk fibrose. Bronkialcancer. Lungeødem. Mitralklaffefeil. Vaskulitt (GPA, Goodpasture etc.). AV-malformasjon. Thoraxtraume. Iatrogent etter biopsier/punksjoner.

 

Blødningstilstander og blodfortynnende behandling.

 

I enkelte tilfeller finner man ikke noen åpenbar årsak til hemoptyse.

 

Viktigste differensialdiagnoser er blødning fra nese/munn/svelg eller fra øvre GI-trakt (ofte lav pH).

Diagnostikk 

Sterkt avhengig av det kliniske bildet. (NB! Kardiovaskulær og respiratorisk stabilitet)

 

Anamnese må avklare at blødningen kommer fra nedre luftveier og ikke øvre GI trakt eller øvre luftveier. Mengde blod? (i ml) og utseende? (rødt, koagler el mørkt) og hemoptyser tidsangis. Ledsagende dyspne?

Anamnese på andre symptomer på aktiv infeksjon (mulighet for aktiv tbc?) og tidligere røykeanamnese. Kjent hjerte- eller lungesykdom?

 

Hb, hct, trc, INR, APTT, Type/screening ved større hemoptyser.

 

CT thorax vil ofte kunne angi blødningssted og sannsynlig årsak. Utføres som LE protokoll for å utelukke lungeembolisme.

 

Mikrobiologiske prøver (bakteriologisk undersøkelse, Tbc PCR/mikroskopi/dyrkning) ved infeksjonsmistanke. Vurder behov for isolasjon.

 

Bronkoskopi er aktuelt etter CT undersøkelse spes. ved uavklart blødningssted og årsak. Forutsetter at pasienten tåler prosedyren og luftveier er sikret (evt. intubert pasient). Gevinst må veies opp mot risiko for økte hemoptyser.

 

Embolimistanke: se Lungeembolisme (LE).

 

>300 ml hemoptyse på kort tid anses livstruende. Trc, INR, APTT og type/screening.

 

ANA, ANCA, anti-GBM, urinstix, urin mikro, kreatinin ved mistanke om systemsykdom/vaskulitt.

Behandling 

Prinsipielt av årsaken.

 

Ved mindre hemoptyse hos sirkulatorisk og respiratorisk stabil pasient uten embolimistanke kan man forsøke Cyklokapron 1 gx3.

 

Ved livstruende/massiv hemoptyse er det aktuelt med øhjelp angiografi (av bronkialarterier, evt. andre arteriegrener) med selektiv embolisering eller coiling. Dette gjøres etter avtaler med hjerte-kar intervensjonsradiolog på rtg.avd. (på vakttid fås navn og tlf. fra KIO 19205).

 

Ved livstruende hemoptyse: Konferer alltid med vakthavende thoraxkirurg. Kontakt anestesilege dersom hemodynamisk eller respiratorisk ustabil pasient (sikre luftveier, evt. med intubering og evt. med bruk av dobbeltlumentube dersom kjent hvilken side det blør ifra). Kontakt lungelege dersom bronkoskopi er aktuelt (lokalisering av blødning og for fjerning av blod/koagler, evt. nedleggelse av ballongkateter).