Candida-infeksjon ved hiv-infeksjon

02.07.2023Versjon 1.14Forfatter: Liv Hesstvedt og Frank Olav Pettersen

Bakgrunn 

Se også Invasiv candidiasis

 

Candidainfeksjon i munn (oral candidiasis) eller spiserør (candida-øsofagitt) er blant de aller vanligste sykdomsplager hos ubehandlete hiv-pasienter og kan komme tidlig i forløpet med CD4-tall under 300 x106/L. Oral candidiasis kan også forekomme uten plager, som uttrykk for kolonisering.

Klinikk 

Infeksjonen gir sårhet i munn, hals og svelg og kan medføre svelg- og brystsmerter som gjerne forverres ved matinntak.

Diagnostikk 

Oral candidiasis

Varierende grad av hvitt belegg på injisert slimhinne. Hvitlig belegg på tunge representerer ikke nødvendigvis oral candidiasis. Differensialdiagnoser kan være: oral håret leukoplaki, som oftest er lokalisert langs tungeranden.

 

Ved mild, ukomplisert candiasis er det ikke nødvendig med dyrkning eller resistensbestemmelse av Candida spp.

 

Candida-øsofagitt

Svelgsmerter eller smerter retrosternalt ved fødeinntak er vanlig.

 

Gastroskopi kan bekrefte diagnosen ved å biopsere slimhinneforandringer, som kan dyrkes og resistensbestemmes. Imidlertid bør svelgsmerter hos pasient med oral candidiasis oppfattes som øsofagitt, og dyrkning av oralt belegg kan da tas uten strengt tatt nødvendig med gastroskopi. Rask behandlingseffekt med flukonazol tilfredsstiller de diagnostiske kriterier for mistenkt candidøsofagitt, som er en AIDS-definerende diagnose. Det bør rekvireres resistensbestemmelse på biopsier og dyrkningsprøve hos pasienter der det mistenkes candida øsofagitt. Andelen non-albicans infeksjoner øker med alderen og disse kan ha mindre følsomhet for fluconazole.

 

Diff.diagnoser

Aftøse sår forekommer ved alle CD4-tall. Ved immunsvikt øker sannsynligheten for at såret er forårsaket av virus, som for eksempel. CMV, HSV.

Behandling 

Moderat oral candidiasis

Nystatin “Mycostatin” mikstur 4-6 ml x 4 daglig i 7-14 dager (skylles og svelges)

 

Øsofagitt

Flukonazol 400 mg første dag, deretter 100-200 mg x 1 p.o. i 14-21 dager. Ved terapisvikt på fluconazole kan annet azol forsøkes (vorikonazol 200 mg x 2, itraconazole mikstur 200 mg x 1eller posakonazol mikstur 400 mg x 2). Sjekk interaksjoner mellom azoler og hiv-medisiner.

Meldingsplikt ved påvist tilfelle 

Kombinasjonen hiv + invasiv candidiasis er meldingspliktig som AIDS. Skriftlig nominativ melding (gruppe A-sykdom) sendes elektronisk til FHI via https://klinikermelding.fhi.no; husk å printe to papirkopier hvorav én sendes i posten til Bydelsoverlegen (ev. til Kommuneoverlegen hvis pasienten bor utenbys) og én scannes i journalen.