Analyser

Vancomycinresistente enterokokker (VRE) – screening

23.06.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Alle sykehus har egne retningslinjer for VRE inkludert indikasjon for screening.

Folkehelseinstituttet har også god informasjon som finnes elektronisk i Smittevernveilederen.

 

Indikasjon for screening (sammendrag):

  • Alle pasienter som blir overført fra sykehus utenfor Norden til et sykehus i Norge
  • Alle pasienter som legges inn på sykehus og som har vært innlagt på helseinstitusjon utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene
  • Tidligere påvist VRE (dersom mer enn en mnd. siden forrige prøve)
  • Screening i forbindelse med utbrudd
  • Screening av andre pasientgrupper kan være aktuelt. Konferer lokale prosedyrer, eller ta kontakt med lokal smittevernansvarlig (eventuelt lege på mikrobiologisk avdeling)
  • Screening av personell er ikke nødvendig

Prøvemateriale 

Prøvetaking og behandling 

Se Screeningprøver (ESBL og VRE).

Prøve tas på fecalswab fra Copan. Pensel plasseres i transportmedium, skaft brekkes av ved angitt merke og kork settes godt på.

 

Ved screening av avdelinger må man straks ringe og varsle Avd. for mikrobiologi dersom det dreier seg om et stort antall prøver (mer enn 15).

Oppbevaring og forsendelse 

Prøve på transportmedium skal oppbevares i kjøleskap.

Raskest mulig transport til laboratoriet.

Undersøkelsesprinsipp 

Metode basert på dyrkning på selektive medier, tradisjonell og/eller automatisert identifikasjon og genpåvisning ved in-house, sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Svar 

Ved funn av VRE hos inneliggende pasient vil svaret formidles til Avdeling for smittevern og rekvirent vil bli oppringt.

Svartid 

1-3 dager.

Tolkning 

Ved funn av multiresistente mikrober kan smitteverntiltak ut over basale smittevernrutiner være aktuelt. Veiledning om aktuelle smitteverntiltak kan finnes i lokal smittevernhåndbok, i Smittevernveilederen (tilgjengelig på Folkehelseinstituttets internettsider) eller ved å kontakte smittevernpersonell eller spesialist i infeksjonssykdommer.

 

Funn av VRE er meldepliktig til MSIS.

Merknader 

Molde og Ålesund

Nyttige lenker