Melding av skade, uhell, dødsfall mm.

29.03.2017Versjon 1.0

Generelt 

Sykehuset har prosedyrer for melding av skader, uhell, feilbehandling bivirkninger etc. Det finnes eget elektronisk meldesystem: Synergi (følg lenken Melding til Synergi på HUS intranettside).

Synergi HUS 

Fylles ut ved skader påført pasienten under opphold i avdelingen (brukes også ved uhell, næruhell og klager). Når pasienten behandles av avdelingens personell (SOP, Intensiv mm) skal våre leger/sykepleiere fylle ut slik melding. Via Synergi vil meldingen følge tjenestevei og meldingen kommenteres/rangeres før den sendes videre til sykehusets skadeutvalg.

 

Det er viktig å ha en åpen holdning i slike saker vis á vis pasient og pårørende. Så tidlig som mulig informeres disse grundig om skade/uhell og de umiddelbare konsekvenser. Si fra at hendelsen blir rapportert til eget skadeutvalg ved sykehuset. Informer også om pasientombud og Norsk Pasientskadeerstatning når dette faller naturlig.

 

Ved tannskader: meld pasienten til Kjevekirurgisk avdeling snarest mulig for vurdering av skaden evt. behandling.

Unaturlig dødsfall  

Melding om unaturlig dødsfall til politi og/eller Helsetilsynet

Dødsfall i avdelingen som skyldes skade eller ulykke (også selvpåført) oppstått utenfor sykehuset skal alltid varsles til politi/lensmann i kommunen der ulykken eller skaden oppsto (Bergen Politikammer (55 556300). Politiet kan begjære rettslig obduksjon som pårørende ikke kan nekte. Politiet tar i så fall selv kontakt med rettsmedisiner. Dødsattest fylles ut på vanlig måte, men skriv ikke under på høyre side av attesten, og kryss av for at melding om unaturlig dødsfall er meldt politi! Begjæres ikke rettslig obsduksjon skal dødsattest utfylles på vanlig måte.

 

Dødsfall eller alvorlig skade i sykehuset som åpenbart skyldes feil (i behandling eller diagnostikk) eller uhell skal umiddelbart varsles til Undersøkelsesenheten i Statens Helsetilsyn, senest neste dag (e-post: varsel@helsetilsynet.no). Dette er en oppgave for overlegebakvakter /seksjonsoverlege/klinikkoverlege i nært

samarbeide med ansvarlig(e) lege fra moderavdelingen. Det skal også vurderes om dødsfallet skal meldes til politiet. Saksbehandler fra Helsetilsynet tar snarest mulig kontakt med oppgitt kontaktperson for å få nærmere opplysninger om hendelsen.

 

Plutselig uventet dødsfall hos barn har også fått egne rutiner mtp åstedsundersøkelser (seRutiner ved dødsfall).

Bivirkning/komplikasjon legemidler 

Alvorlige komplikasjoner (dødelige, livstruende og komplikasjoner med varig mén) og nye/hittil ukjente bivirkninger etter bruk av medikamenter skal meldes på eget skjema til Statens legemiddelkonroll (SLK 2014). Dette meldeksjema finnes på www.legemiddelverket.no

 

Det kan være aktuelt å melde alvorlige allergiske hudreaksjoner (generelle erythem/erythrodermier etc) og anafylaktiske reaksjoner.

 

Vær spesielt oppmerksom på reaksjoner på legemidler vi gir på registreringsfritak. Terskelen bør her være lavere. Etter forskriftene skal også skadeutvalget og fylkeslegen varsles ved personskade (Synergi).

Feil på medisinsk teknisk utstyr 

Feil eller mistanke om feil på MTU under bruk i pasientbehandling eller diagnostikk skal umiddelbart meldes. Melding skal gå til avdelingsleder på medisinsk teknisk avdeling (MTA) (telefon lokalt 74860/1 eller via sentralbordet til MTA døgnvakt), samt som melding til Fylskeslegen. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) ivaretar nå tilsyn med elektromedisinsk utstyr (www.dsb.no). Elektronisk meldeskjema til DSB ligger på hjemmesidene til Sosial og helsedirektoratet (2014): www.helsedirektoratet.no

Feil på medisinsk engangsutstyr 

Sykehusets meldeskjema skal brukes. Skadeutvalget sender kopi til meldesentralen i Statens helsetilsyn. Husk å sende med brukt utstyr.

 

NB! Enkelte uhell/skader medfører samtidig melding til mange instanser (politi, skadeutvalget og fylkeslege!). Bruk av sykehusets Skademeldeskjema med kopi til andre etater forenkler meldeprosedyrene.

Referanser 

  1. www.helsetilsynet.no
  2. Hanoa R, Andersen R: Sykehusdødsfall som skal meldes til politiet. TDNLF 2005; 125: 2518-20
  3. www.legemiddelverket.no