Til reversering av DOAK

11.05.2022Versjon 0.2Forfatter: Nils Oddvar Skaga, Anders Holtan, Inger Haug, Per Morten Sandset

Medikamenter 

Trombinhemmer: Pradaxa®(dabigatraneteksilat)

Faktor Xa hemmer: Eliquis® (apixaban), Lixiana® (edoksaban), Xarelto® (rivaroxaban)

 

Kommentar: Fra 15.09.2021 har Avdeling for medisinsk biokjemi på Ullevål gitt tilbud om analyse av serumkonsentrasjon av apiksaban og rivaroksaban på døgnbasis. Telefon 18790 ved spørsmål. Svartid 1–2 timer. Prøveglass; citratrør med lyseblå kork.
I en kritisk situasjon må reversering iverksettes straks på empirisk grunnlag (før prøvesvar foreligger, unngå tidstap), men det kan være aktuelt å ta prøver til serumkonsentrasjonsbestemmelse før og eventuelt etter reversering.

Indikasjon og dosering 

For reversering av Pradaxa® (dabigatran):

Praxbind®: 2,5 g/ 50 ml (idarusizumab)

Indikasjon:

Antidot til traumepasient som bruker PradaxaÒ, med alvorlig hodeskade og/eller pågående blødning. Kan også være aktuelt til andre pasienter som bruker PradaxaÒ og som må gjennomgå akutt kirurgi/akutte prosedyrer.

Utblanding:

Gis konsentrert med 2 hetteglass á 2,5 g (50 ml) i løpet av 2 x 5 minutter.

Dosering:

Voksen: 5 g IV (bolus).

Kommentar:

Ta først vanlig koagulasjonsstatus (INR, APTT, trombocytter, fibrinogen) og nyrefunksjonsprøver. Anestesioverlege 862 skal alltid konsulteres før medikamentet blir administrert. PraxbindÒ har ikke effekt på andre DOAK-preparater enn Pradaxa®.

Ytterligere dose á 5 g kan vurderes senere i forløpet ved ny livstruende blødning. Behandling med lavmolekylært heparin startes etter vanlige rutiner. Pradaxa-behandling kan gjenopptas etter 24 timer, forutsatt adekvat hemostase.

   

For reversering av Eliquis® (apiksaban), Xarelto® (rivaroksaban) og Lixiana® (edoksaban):

Protrombinkomplekskonsentrat (PCC) (Octaplex®, Confidex®, Prothromplex®)

Indikasjon:

Traumepasient som innlegges med pågående blødning og transfusjonbehov og/eller intrakraniell blødning under pågående behandling med Eliquis®, Lixiana® eller Xarelto®. Kan også være aktuelt til andre pasienter som bruker disse preparatene og som må gjennomgå akutt kirurgi/akutte prosedyrer.

Utblanding:

Pulver blandes i 20 ml medfølgende injeksjonsvæske og administreres IV med hastighet inntil 2 ml/min.

Dosering:

Voksen: Hvis < 15 timer siden siste DOAK dose; 50 IE/kg.

Hvis 15–24 timer siden siste DOAK dose; 30 IE/kg.

Kommentar:

Ovenstående er et regime for partiell reversering av legemiddeleffekten. Ta først vanlig koagulasjonsstatus (INR, APTT, trombocytter, fibrinogen) og nyrefunksjonsprøver. Gi deretter PCC i henhold til ovenstående.
Antidot mot faktor Xa hemmere, Andexanet alfa (Ondexxya®) er godkjent av European Medicines Agency (EMA), men ikke tilgjengelig i Norge.
Til ø-hjelps pasienter (med unntak for kritisk syke pasienter), husk muligheten for serumkonsentrasjonsmålinger av apiksaban og rivaroksaban ved Avdeling for medisinsk biokjemi på Ullevål, telefonnummer 18790, gjelder hele døgnet. I spesielle situasjoner med vedvarende blødning til tross for ovennevnte behandling, snakk med hematolog om eventuell bruk av Feiba® (aPCC).