Rutiner på intensiv

29.03.2017Versjon 1.0

Morgenmøtet 07.30 

Avtroppende intensivvakt presenterer kortfattet status (max 5 min.) på intensiv/brannskaden og utposter for alle leger. Det essensielle er:

  •  antall pasienter på intensiv/MIO/brannskaden
  • om hver pasient: antall liggedøgn og hovedårsak til intensivbehandling.
  • vesentlige forandringer siste døgn
  • mer detaljert om nye pasienter og ev. dødsfall på vakten.
  • mer detaljert også om mulig "kandidater" for SOP / operert ila vakten

 

Som mal for rapporten bør brukes: rapportskjema for intensiv. Intensivvakten følger så med til previsitt på intensiv umiddelbart etter fellesmøtet. Her er det plass for detaljene!

Previsitt intensiv 07.50-09.00 

Her deltar de leger som er satt opp på intensiv/BSA, avtroppende intensivvakt og sykepleier A-vakt. (vanligvis 2-4 overleger og 1-3 LIS)

 

Det avtales først hvem som skal ha ansvar den enkelte intensivpasient og for eventuelle intensivpasienter på MIO og oppvåkingen, og hvem som skal ha 2548 calling.

 

Først kort rapport/diskusjon om BSA pasienter før legene som dekker BSA går til morgenrapport der kl. 08.30.

 

Pasientene diskuteres (ICIP, lab data, aktuell mikrobiologi etc), og det legges opp en plan for kommende døgn. En gang før 08.30 kommer kirurgene for å motta rapport. En av overlegene går en kort runde med kirurgene på intensiv,

der en avklarer problemer. Infeksjonsmedisinsk overlege kommer daglig, samt vakthavende nefrolog (om det er pasienter i dialyse / hemofiltrasjon). Andre kirurger kommer mer uregelmessig (avhengig av pasienter).

Visitt intensiv 09.00-11.00 

Kontinuitet i pasientkontakt er målet, også på legesiden. Prosedyrer (skifte SVK, bytte sonder, nye arteriekraner etc) kommer en tilbake til etter visitten. Husk medikament og væskeordingering i ICIP så snart som mulig! Bruk gjerne PC ved seng for på fremme kommunikasjon med ansvarlig sykepleier.

Journalnotat & registrering 11.00-11.30 

Bør være diktert til lunsj for at de skal rekke å bli skrevet samme dag! Merk notatet til "skrives samme dag" eventuelt "haster". Følg standard mal for journalnotat (en veiledning finnes på baksiden av notatblokken). Alternativt

kan en selv skrive notatet rett inn i Doculive-journal. I helgen må notatet legges til skriving hos "akutt mottak" (i Doculive), ellers blir ikke notatet skrevet før mandag.

Røntgenmøte 13.30 

Minst en lege må delta i dette møtet som varer 10-15 minutter. En av røntgen- legene vil gjennomgå aktuelle bilder fra siste døgn. Møtet forgår på rom J101.

Pårørendesamtaler 

Gjøres på det "samtalerommet" på intensiv, hvis opptatt kan også det nye pårørende kjøkkenet brukes. Kan med fordel legges til kl 14-14.30.

Vaktrapport & visitt 15.00-15.30  

Vaktrapport & visitt 15.00-15.30 (møterom intensiv)

Påtroppende vaktleger (primær- og bakvakt intensiv og bakvakt hjerte) skal være tilstede. Det gis rapport om:

  • dagens hjerteoperasjoner (fra ansvarlige hjerteanestesiologer)
  • intensiv/oppvåkning (følg samme mal som på morgenmøtet)
  • brannskaden (en brannskadelege må møte
  • satelitt intensivpasienter (MIO, Med 6, neurokirurgisk obs-post)

Deretter går en felles visitt på intensiv frem mot 16-16.15.

Konsultasjon på andre avdelinger 

Interne henvisninger til intensiv i Doculive sjekkes daglig av sentralvakten og nye henvendelser skrives ut til ansvarlig overlege på previsitten (til fordeling). I helgen må bakvaktene selv sjekke postkassen mtp nye henvisninger.

 

Intensivlegenes innsats er ønsket og nødvendig også på andre avdelinger, særlig Hjerte post 3 (MIO) og overvåkingspost på Nkir og Med post 6. På MIO bør det gås visitt før kl. 11.00 for å kunne diskutere pasientene med avdelingens lege(r). I tillegg til respiratorbehandlingen bør en vurdere væske-/elektrolytt behandling, ernæring, samt mobilisering av pasientene. Husk journalnotat på intensivpasienter utenfor intensiv! Daglig skal pasienten diskuteres med avdeligens lege(r). Også nevrokirurgisk observasjonsenhet (etasje 7) og pasienter på Med 6 (infeksjon) kan også kreve tilsyn ved respiratoriske problemer (trakeostomi/CPAP).

 

Intensivavdelingens leger spørres i stor grad til råds om ernæring (enteral og parenteral) og syre-/base-/væske- og elektrolyttforstyrrelser. Den som har primærkontakten er selv ansvarlig for videre oppfølging (om ønske og behov). Husk journalnotat på slike pasienter.