Smertebehandling

24.11.2022Versjon 1.5Forfatter: Øyvind Hornstuen

Generelt 

Dette kapittelet er begrenset til å omhandle peri- og postoperativ smerte.

 

POSTOPERATIV SMERTEBEHANDLING

 • Fordi smerter ofte er sammensatte, er en multimodal tilnærming med påvirkning av flere ulike smertereseptorer hensiktsmessig. Opioider i alle varianter har bivirkninger og risiko for toleranseutvikling og avhengighet. En multimodal tilnærming i smertebehandling er i flere studier vist å være opioidbesparende.
 • Ved bruk av opioider er obstipasjon (og andre bivirkninger fra GI-tractus) en hyppig bivirkning, og forebygging av dette er svært viktig. Det finnes også opioider som gir mindre risiko for dette.
 • Under er link til pdf.fil med en modifisert og lokalt tilpasset versjon av WHOs smertetrapp skissert. Doser og medikamentvalg bør individualiseres, og eventuell komorbiditet og annen medikamentbruk må tas i betraktning.

 

På generelt grunnlag kan man anbefale at indikasjon for kontakt med anestesilege eller Smertegruppa øker jo lenger mot høyre man kommer i smertetrappen.

 

(Merk viktigheten av ikke-medikamentelle tiltak! Og husk laksantia til pasienter som får opioider!)

 

NRS = Numeric Rating Scale, et validert scoringssystem for smerteintensitet. Skalaen går fra 0 til 10 hvor 0 er ingen smerte og 10 er verst tenkelige smerte.

 

Smertetrapp
Smertetrapp

 

PASIENTER MED ØKT RISIKO FOR UTVIKLING AV KOMPLEKS SMERTEPROBLEMATIKK PERIOPERATIVT

Under avdeling for anestesiologi ved OUS Ullevål er det etablert en Smertegruppe for pasienter med kompleks peri-/postoperativ smerte. Denne består av smertesykepleiere og anestesileger.

 

En del faktorer er kjent å gi økt risiko for utvikling av mer utfordrende peri-/postoperative smerter. For å gi disse pasientene god behandling, er det viktig å få kjennskap til disse så tidlig i behandlingsforløpet som mulig. Dette gjør det lettere å planlegge et helhetlig forløp.

For enkelte pasientgrupper foreligger det allerede "pakkeforløp" for per-, per- og postoperativ smertebehandling.

 

Pasientgrupper hvor samarbeidende kirurgiske avdelinger bes ta kontakt med aktuell seksjon ved avd. for anestesiologi og/eller Smertegruppa:

 • Preoperativt sterke (NRS≥4) og/eller kroniske smerter fra det aktuelle eller andre organsystemer.
 • Forbruk av opioider, gabapentinoider eller andre analgetika, hypnotika eller psykoaktive medikamenter forut for operativ behandling. (Smerteplastere og de svakere opioidene er også av betydning.)
 • Komorbiditet; kroniske muskel-/skjelettlidelser, angst, depresjon, inflammatoriske lidelser, PTSD, personlighetsforstyrrelser.
 • Pasienter med tilstander eller medikamentbruk hvor regionale teknikker er kontraindisert ( f eks hematologisk sykdom, koagulasjonsdefekter, bruk av platehemmere eller antikoagulasjon).
 • Psykolsosiale faktorer; katastrofetenkning, stort informasjonsbehov, engstelse for smerte, somatisering.
 • Pasienter under LAR.
 • Pasienter med misbruks-/avhengighetsproblematikk.
 • Kirurgiske teknikker; økt risiko ved mer omfattende og mer invasiv kirurgi.

 

Ved Oslo Universitetssykehus finnes også en avdeling for smertebehandling (ikke til forveksling med «Smertegruppen» ved Ullevål sykehus). De driver blant annet Smertepoliklinikk med bred faglig tilnærming og kompetanse, inkludert leger innen flere spesialiteter, psykologer, fysioterapeuter og andre faggrupper.

 

TELEFON- OG CALLINGNUMMER VED OUS ULLEVÅL

 • Smertegruppa ved avd.for anestesiologi (dagtid): Interntelefon 19474 eller calling 581-19474
 • Avdeling for smertebehandling (Smertepoliklinikken på dagtid): Interntelefon 26161

 

På vakttid rettes eventuelle spørsmål vedrørende smertebehandling til regulært vaktteam ved avd. for anestesiologi.

Behandling  

De to første postoprativt døgnene kan pasientene smertebehandles med NSAID (f.eks. Toradol) hvis ikke annen beskjed er gitt av operatøren. NSAID utover to dager må klareres med operatør.