Tyfoidfeber og paratyfoidfeber

25.10.2022Versjon 1.16Forfatter: Frank O. Pettersen og Mogens Jensenius

Årsak 

Salmonella typhi. Salmonella paratyphi A, B (og C). Hovedsakelig importsjukdom fra India og Pakistan.

Smittemåte 

Fekal-oral. Forurenset mat og/eller vann. Tilgjengelige vaksiner gir ikke god beskyttelse mot Salmonella paratyphi A eller B.

Klinikk 

Inkubasjonstid <3-4 uker. Gradvis innsettende feber. Sykdomsfølelse. Hodepine. Myalgi. Tørrhoste. Anoreksi. Magesmerter. Obstipasjon eller diaré. Påvirket sensorium av alle grader inntil koma ved alvorlig sjukdom.

 

Mulige komplikasjoner: Tarmperforasjon. Blødning. Abscess. Sepsis. Delirium. Pneumoni. Meningitt. Nyresvikt. Septisk artritt. Osteomyelitt. Myokarditt.

Funn 

Feber (med relativ bradykardi hos enkelte). Hepatosplenomegali. ”Rose spots” på trunkus (hos enkelte, kan kun ses hos personer med lys hud). Fremmedlyd over lungene. Evt. nedsatt bevissthet, meningisme.

Diagnostikk 

Dyrkning av mikroben fra benmarg, blod, fæces, «rose spots», abscessinhold, urin og evt. CNS. Widal’s test er lite informativ, men kan være nyttig et stykke ut i forløpet i tilfeller med negativ dyrking og fortsatt mistanke om tyfoidfeber, særlig uten tidligere eksponering. Blodprøver viser ofte leukopeni med eosinopeni, trombocytopeni og høy LD. CT abdomen og kirurgisk vurdering ved tegn til bukabscess.

Behandling 

Se også Nasjonal faglig retningslinje publisert av Helsedirektoratet

 

I Norge hyppigst import fra det indiske sub-kontinent (Punjab-dalen) hvor resistens mot kinoloner er utbredt. Nalidixinsyre-resistens ble tidligere brukt som markør for redusert kinolon-følsomhet, men isolater bør alltid testes for ciprofloksacin-følsomhet med E-test for angivelse av MIC. Stammer med MIC ≤0,06 mg/L angis som sensitive, mens stammer med MIC >0,06 mg/L angis som resistente. Likevel kan man ved moderat alvorlig sykdom se god behandlingsrespons med ciprofloksacin ved MIC-verdier helt opp til 0,5 mg/L.

 

Empirisk førstevalg

Ceftriakson 2 gram x 1 IV. NB! Pågående utbrudd med ESBL-produserende stammer i det sørlige Pakistan (Karachi-området), og ved import fra dette området, bør man vurdere empirisk behandling med meropenem IV eller azitromycin PO avhengig av alvorlighetsgrad til resistenssvar foreligger.

 

Når resistenssvar foreligger

  • Ved ciprofloksacin MIC ≤0,06 mg/L kan man skifte til ciprofloksacin 750 mg x 2 PO, evt. 600 mg x 2 IV, i 2 uker (bør ikke gis til gravide eller ammende). Man kan også gi ciprofloksacin ved ciprofloksacin MIC >0,06 og ≤0,5 mg/L, men dette forutsetter at sykdomsbildet er mildt/moderat alvorlig
  • I alle andre situasjoner bør man som hovedregel fortsette med ceftriakson (totalt 2 uker)

 

Alternativ

Ved mild/moderat alvorlig sykdom og påvist følsomhet kan man velge azitromycin 1 g x 1 PO første dag, deretter 0,5 g x 1 i 6 dager, evt trimetoprim-sulfametoksasol eller amoksicillin PO i 2-3 uker. Unntaksvis kloramfenikol 750 mg x 4 PO.

Oppfølgingskontroller 

Se Avføringsprøver

 

Pasienter må være symptomfrie og levere 3 negative avføringsprøver før friskmelding. Første prøve tas 1 uke etter avsluttet antibiotikabehandling, deretter med minst 24 timers intervall. Også (presumptivt friske) husstandsmedlemmer som jobber med næringsmidler eller er helsearbeider med pasientkontakt må sykemeldes og levere 1 negativ avføringsprøve før friskmelding.

Smitteverntiltak i sykehus 

Kontaktsmitte på enerom med eget WC til utskrivelse.

Meldingsplikt ved påvist tilfelle 

Skriftlig nominativ melding (gruppe A-sykdom) til FHI via https://klinikermelding.fhi.no; husk å sende papirkopi til Bydelsoverlegen (evt til Kommuneoverlegen hvis pasienten bor utenbys), samt å scanne en papirkopi i journalen. Alternativt kan skjema fylles ut i DIPS med papirkopier til MSIS og Bydelsoverlegen (evt til Kommuneoverlegen).

Allmennfarlig smittsom sykdom 

Tyfoid- og paratyfoidfeber er definiert som en allmennfarlig smittsom sykdom. Pasienter med mistenkt eller bekreftet sykdom har rett til gratis undersøkelse (inklusive konsultasjon, prøvetaking, radiologi etc) og behandling (legemidler, evt. vaksinasjon). Ved bekreftet sykdom skal det utføres smitteoppsporing mtp. smittekilde og evt. sekundærtilfeller.