Tyfoidfeber og paratyfoidfeber (enterisk feber)

30.10.2023Versjon 1.21Forfatter: Frank O. Pettersen og Mogens Jensenius

Årsak 

Salmonella Typhi. Salmonella Paratyphi A, B (og C). Hovedsakelig importsjukdom fra India og Pakistan.

Smittemåte 

Fekal-oral. Forurenset mat og/eller vann. Tilgjengelige vaksiner gir ikke god beskyttelse mot Salmonella Paratyphi A eller B.

Klinikk 

Inkubasjonstid <3-4 uker. Gradvis innsettende feber. Sykdomsfølelse. Hodepine. Myalgi. Tørrhoste. Anoreksi. Magesmerter. Obstipasjon eller diaré. Påvirket sensorium av alle grader inntil koma ved alvorlig sjukdom.

 

Mulige komplikasjoner: Tarmperforasjon. Blødning. Abscess. Sepsis. Delirium. Pneumoni. Meningitt. Nyresvikt. Septisk artritt. Osteomyelitt. Myokarditt.

Funn 

Feber (med relativ bradykardi hos enkelte). Hepatosplenomegali. ”Rose spots” på trunkus (hos enkelte, kan kun ses hos personer med lys hud). Fremmedlyd over lungene. Evt. nedsatt bevissthet, meningisme.

Diagnostikk 

Dyrkning av mikroben fra benmarg, blod, fæces, «rose spots», abscessinhold, urin og evt. CNS. Blodprøver viser ofte leukopeni med eosinopeni, trombocytopeni og høy LD. CT abdomen og kirurgisk vurdering ved tegn til bukabscess.

 

Direktepåvisning: Ved klinisk dårlig pasient og behov for rask avklaring kan man sende EDTA fullblod til multiplex PCR (Global Fever Panel), men først etter konferering med vakthavende virolog eller mikrobiolog

Behandling 

Se også Nasjonal faglig retningslinje publisert av Helsedirektoratet

 

I Norge hyppigst import fra det indiske sub-kontinent (Punjab-dalen) hvor resistens mot kinoloner er utbredt. Isolater bør testes for ciprofloksacin-følsomhet med E-test for angivelse av MIC. Stammer med MIC ≤0,06 mg/L angis som sensitive, mens stammer med MIC >0,06 mg/L angis som resistente.

 

Empirisk førstevalg

Ceftriakson 2 gram x 1 IV i 7 dager (inkl. evt. peroral behandling) ved ukomplisert forløp. Ved alvorlig sjukdom bør behandlingen forlenges til 10-14 dager.

 

Empirisk førstevalg hvis import fra Pakistan: Pga. pågående utbrudd med ESBL-produserende stammer (XDR) i det sørlige Pakistan (Karachi-området) og usikkerhet rundt utbredelsen av disse stammene i Pakistan for øvrig, bør man velge empirisk behandling med meropenem IV 1g x 3 eller azitromycin PO avhengig av alvorlighetsgrad til resistenssvar foreligger.

 

Når resistenssvar foreligger

  • Fortsett med ceftriakson med overgang til per oral behandling etter resistensbestemmelse ved klinisk bedring
  • Ved ciprofloksacin MIC ≤0,06 mg/L kan man skifte til ciprofloksacin 750 mg x 2 PO, evt. 600 mg x 2 IV, i 1-2 uker avh av alvorlighetsgrad. Forsiktighet anbefales til gravide eller ammende. Velg gjerne alternativt regime hvis resistensforholdene tillater det. Man kan også gi ciprofloksacin ved ciprofloksacin MIC >0,06 og ≤0,5 mg/L, men dette forutsetter at sykdomsbildet er mildt/moderat alvorlig, og at man ikke kan bruke azitromycin
  • Azitromycin IV eller PO, 1g dag 1, deretter 0,5 g x 1 i totalt 7 dager. Forsiktighet anbefales i første trimester av svangerskap.

 

Alternativ

Ved mild/moderat alvorlig sykdom og påvist følsomhet kan man unntaksvis trimetoprim-sulfametoksasol eller amoksicillin PO i 2 uker. Unntaksvis kloramfenikol 750 mg x 4 PO. I praksis kun aktuelt ved mangel eller resistens mot standardbehandlingen nevnt ovenfor.

Oppfølgingskontroller 

Se Avføringsprøver

 

Pasienter må være symptomfrie og levere 3 negative avføringsprøver før friskmelding. Første prøve tas 1 uke etter avsluttet antibiotikabehandling, deretter med minst 24 timers intervall. Også (presumptivt friske) husstandsmedlemmer som jobber med næringsmidler eller er helsearbeider med pasientkontakt må sykemeldes og levere 1 negativ avføringsprøve før friskmelding.

Smitteverntiltak i sykehus 

Kontaktsmitte på enerom med eget WC til utskrivelse.

Meldingsplikt ved påvist tilfelle 

Skriftlig nominativ melding (gruppe A-sykdom) sendes elektronisk til FHI via https://klinikermelding.fhi.no; husk å printe to papirkopier hvorav én sendes i posten til Bydelsoverlegen (ev. til Kommuneoverlegen hvis pasienten bor utenbys) og én scannes i journalen.

Allmennfarlig smittsom sykdom 

Tyfoid- og paratyfoidfeber er definiert som en allmennfarlig smittsom sykdom. Pasienter med mistenkt eller bekreftet sykdom har rett til gratis undersøkelse (konsultasjon, prøvetaking, radiologi etc.) og behandling (legemidler etc.). Ved bekreftet sykdom skal det utføres smitteoppsporing mtp. smittekilde og ev. sekundærtilfeller.