Tromboseprofylakse

12.02.2020Versjon 1.0Forfatter: Henning Onarheim

Generelt 

Voksne pasienter med sengeleie eller andre tilleggsindikasjoner (f. eks. tidligere DVT / lungeemboli, cancer) skal som rutine ha tromboseprofylakse hvis der ikke foreligger kontraindikasjoner. Elastiske strømper bør brukes der det er hensiktsmessig, men vil i brannskadesammenheng ofte være upraktisk. Mobilisering er også viktig.

 

Lavmolekylært heparin gir til almenkirurgiske pasienter god beskyttelse mot DVT. Brannskader er såvidt sjeldne at det ikke er gjort gode undersøkelser spesielt hos denne pasientgruppen.

 

Som medikamentell profylakse mot DVT og lunge-emboli (LE) bruker vi lav-molekylært heparin (Fragmin), vanligvis gitt som Fragmin 5.000 IE s.c. x 1 og gitt kl.20. Vi har ikke rutinemessig målt anti-Xa aktivitet, men dette kan være aktuelt, særlig dersom siving fra særområdet oppfattes som et problem og/eller nyrefunksjon er (eller blir) redusert.

 

Ved større brannskader ser en et par uker ut i forløpet ofte en reaktiv trombocytose. Ved TPK-verdier > 1000 x 109/L har vi ofte på rent empirisk grunnlag lagt til Albyl-E 75 mg x 1 p.o.

 

Hos barn med SVK, særlig dersom SVK er innlagt fra lyske, har vi på et mer empirisk grunnlag ofte gitt Fragmin s.c. x 1 i en dose tilpasset vekt (ofte 500-1000 I.E. s.c. x 1 til et barn på 10-15 kilo) inntil SVK fjernes. For nøyaktig tilførsel av små doser kan det være nødvendig å fortynne Fragmin. Vær da spesielt nøyaktig med en klar beskrivelse av fremgangsmåte for fortynning. Vær også tydelig på om Fragmin kan gies om formiddagen, da ofte ifm. sårstell, eller om det bør gies på kveldstid (mtp. å unngå toppkonsentrasjon akkurat ifm kirurgi).