Femurfraktur - Lårhalsbrudd

15.01.2023Versjon 2.7Forfatter: Lene B. Solberg og Carl Erik Alm

Klinikk 

Vanligvis lavenergitraume i form av fall hos eldre, ofte med komorbiditet som osteoporose og kognitiv svikt, alternativt høyenergiskade hos yngre. Frakturen kjennetegnes av smerter og og manglende evne til belastning.

Diagnostikk 

Rtg. front og innskutt. Ved usikkerhet om fraktur gjøres MR. Årsak til ev. falltendens utredes med urinstix, EKG, blodprøver, rtg. thorax og/eller CT caput.

Klassifikasjon 

Intrakapsulære frakturer klassifiseres som udislokerte eller dislokerte. Ekstrakapsulære behandles som trokantære femurfrakturer

 

Behandling 

Alle brudd anbefales operert samme dag eller dagen etter, helst innen 24 timer og senest innen 48 timer. Behandlingsalternativ er intern fiksasjon med 2 stk 8 mm, evt 3, kanylerte halvgjengede skruer (ASNIS) eller sementert hemiprotese (Lubinus).

 

Udislokerte brudd

Fikseres perkutant in situ, alternativt implanteres sementert hemiprotese. Synlig feilstilling i sideplan, høy alder og komorbiditet som reduserer sjansen for tilheling trekker i retning av protese.

 

Dislokerte brudd

Pasienter < 50 år

Lukket reposisjon på strekkbord med gjennomlysning kan forsøkes. Anatomisk reposisjon etterstrebes med anbefalt reposisjonsmanøver; kneet og hofta bøyes til rett vinkel i utadrotert stilling, deretter ekstenderes og innadroteres benet med lett drag før fiksasjon.

 

Pasienter > 50 år eller med stor komorbiditet/lave funsksjonskrav

Implantasjon av sementert bipolar hemiprotese. Totalprotese kan vurderes til pasienter med høyt funksjonsnivå og som regel ved reumatoid artritt, symptomgivende artrose i aktuelle hofte eller deformitet.

Pasientene tilstrebes operert på dagtid av 2 ortopeder hvorav minst en proteselege. Antibiotikaprofylakse i form av Cefazolin 2g gis minst 15min før knivstart (se nasjonal antibiotikaveileder i sykehus; Cefazolin til kirurgisk profylakse). Blødningsprofylakse med tranexamsyre 1g iv (1,5g ved pasienter over 100kg) gis ved knivstart og det settes 2g i såret ved avslutning av kirurgi. Pico-vac legges på såret og skal ligge i 3-7 dager. Pasienter som har fast sykehjemsplass, kan reise tilbake til sykehjemmet med Pico-vac.

Fragmin gis rutinemessig 12t postoperativt og i 10-14 dager med mindre pasienten har indikasjon for annen tromboembolisk profylakse; se Retningslinjer for antitrombotisk behandling og profylakse.

Etterbehandling 

Mobilisering til smertegrensen prioriteres fra første postoperative døgn. Kun unge pasienter (< 50 år) operert med osteosyntese anbefales å delbelaste. Det gis ingen restriksjoner for bevegelse postoperativt for pasienter operert med protese.

 

Osteoporose skal vurderes hos alle pasienter med hoftebrudd. Rutinen er å starte behandling under sykehusoppholdet. Se emnet om Osteoporose.

 

Tverrfaglig perioperativ behandling ("ortogeriatri") med geriater, anestesilege, ortoped, hoftebruddsykepleier og fysioterapeut er vist å bedre prognosen (se vedlegg Pasientforløp) og tilbys alle pasienter med hoftebrudd.

Kontroll 

Pasienter operert med osteosyntese kontrolleres etter 6 og 12 uker med rtg hos traume-LIS.

Pasienter operert med protese kontrolleres etter 3-4.mnd hos fysioterapeut uten rtg. Fysioterapeut tar kontakt med proteselege dersom indikasjon for rtg på kontroll.

Pasienter operert med totalprotese kommer i tillegg på 1 års kontroll hos proteselege med rtg.

Komplikasjoner 

Det er økt morbiditet og mortalitet etter lårhalsbrudd uten påvist korrelasjon til operasjonsmetode ved anbefalte algoritme.

 

Kirurgiske komplikasjoner etter osteosyntese med indikasjon for sekundær protese

  • Tidlig osteosyntesesvikt: Smerte og økende feilstilling.
  • Pseudartrose: Smerte og bevart frakturspalte etter 6 måneder.
  • Caputnekrose: Segmentalt eller totalt kollaps. Ved smerte og skade eller slitasje av acetabulum vurderes totalprotese.
  • Ved smerte og skade eller slitasje av acetabulum vurderes totalprotese.

 

Kirurgiske komplikasjoner etter primær protese

  • Proteseinfeksjon er den største utfordingen i denne gruppen. Andre komplikasjoner er sjeldne.

Referanser 

  1. Rockwood and Green`s Fractures In Adults. 9th Edition, Vol.2, Lippincott Williams & Wilkins, 2019.
  2. Surgical interventions for treating intracapsular hip fractures in older adults: a network meta‐analysis Lewis et al. 2022Cochrane review https://doi.org/10.1002/14651858.CD013404.pub2
  3. Arthroplasties for hip fracture in adults Lewis et al 2022 Cochrane review https://doi.org/10.1002/14651858.CD013410.pub2
  4. Negative pressure wound therapy for surgical wounds healing by primary closure Norman et al. Cochrane review https://doi.org/10.1002/14651858.CD009261.pub7