Oksygenbehandling

14.09.2021Versjon 1.1Forfatter: Aina Akerø


Generelt 

Oksygenbehandling for hjemmebruk er aktuelt ved kronisk respirasjonssvikt eller situasjonsbetinget hypoksemi ved aktivitet/anstrengelse (ADL), trening, flyreiser eller bilkjøring. Undersøkelse rekvireres ved poliklinikk for lungesykdommer og allergi (internhenvisning eller tlf. 19280).

 

Forholdsregler: Pasienten skal være optimalt medisinert. Stabil fase >4 uker. Røykfri >3 mnd. Brannsikkerhet.

 

LTOT (Langtids oksygenterapi)

Indikasjon: PaO2 < 7,3 kPa, eller PaO2 < 8 kPa med polycytemi eller cor pulmonale.

Dokumentert bedret overlevelse og funksjonsevne forutsatt bruk > 15 t/døgn. Brukes helst 24 t/døgn.

 

Utredning: Arteriell blodgass i hvile. O2-dose titreres til SpO2 > 90 %, PaO2 > 8 kPa i hvile. Oksygendose bør også tilpasses for søvn og anstrengelse.

 

Komplikasjoner: Hyperkapni. Arteriepunksjon.

 

Oppfølging: Dersom LTOT indikasjon er tilstede ved starttidspunkt og ved kontroll etter 3 mnd., opprettholdes LTOT behandling. Videre kontroller hver 6.-12. mnd. ved lungepol. Stasjonært og bærbart utstyr vurderes.

 

AMBOX (Ambulatorisk oksygen)

Indikasjon: Hypoksemi ved ADL eller aktivitet utenfor hjemmet hos pasienter med eller uten indikasjon for LTOT. Begrenset dokumentasjon på langtidseffekt hos pasienter uten LTOT.

 

Utredning: Arteriekran. Arbeidsbelastning med gangtest evt. sykkel uten og med supplerende O2. O2-dose titreres til PaO2 > 8 kPa, SpO2 > 90 %. Ved bedring i PaO2, dyspné, og funksjonsevne kan AMBOX tilbys motivert pasient.

 

HAST (Hypoxia-altitude simulation test)

Indikasjon: Lufttrykket i en flykabin er lavere enn ved havnivå, og oksygeninnholdet i blod kan dermed bli redusert til under grensen for hvor internasjonale retningslinjer anbefaler supplerende O2 (PaO2 < 6,6 kPa). Lungesyke er spesielt utsatt. Henvis i god tid før flyreisen: pasienter med tidligere ubehag i fly, og pasienter med SpO2 < 95 %, evt. med nedsatt funksjonsnivå med desaturasjon ved gange.

 

Utredning: Arteriekran. 15 minutter med inhalasjon av 15,1 % O2 i hvile og evt. supplert med langsom gange i 5 minutter. Registrering EKG, SpO2, PaO2, dyspné. Supplerende O2 ved flyreise (oftest 2 L/min) dersom PaO2 < 6,6 kPa.

Bilkjøring og oksygen 

Ifølge førerkortforskriftene skal fører av motorvogn ha PaO2 > 8 kPa og PaCO2 <6,5 kPa. Legen plikter å melde fra til fylkeslegen dersom pasienten ikke oppfyller kravet, konferer evt. med overlege. Bærbart oksygenutstyr til bruk for bilkjøring kan tilpasses individuelt.