Analyser

Cytomegalovirus resistensbestemmelse

12.05.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Terapisvikt under behandling med ganciclovir, cidofovir og/ eller foscarnet.

 

Viktig anmerkning:

Utvikling av ganciclovir-resistens tar en viss tid slik at det ikke har noen hensikt å gjøre en resistensbestemmelse før minst 14 dager etter start av antiviral terapi. Vanligvis opptrer slike mutasjoner først etter en behandlingslengde på 6-8 uker. En annen viktig grunn til terapisvikt er manglende spesifikk T-celleimmunitet (se også Cytomegalovirus-IGRA (cellulær immunitet mot CMV)

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Kun mulig via papirrekvisisjon eller etter avtale med lege ved Enhet for virologi- og infeksjonsimmunologi, OUS, Rikshospitalet.

Undersøkelsesprinsipp 

Amplifisering av CMV DNA ved polymerasekjedereaksjon (PCR) og sekvensering av deler av UL97 genet og evt UL54 genet. Kartlegging av eventuelle resistensmutasjoner i de aktuelle genområdene.

Utførende laboratorium 

Utviklingsseksjonen, OUS Rikshospitalet.

Svar 

Sensitiv / Resistent.

Svartid 

7-14 virkedager.

Tolkning 

Påviste resistensmutasjoner beskrives og kommenteres.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189