Uveitt ved barneleddgikt - norske anbefalinger

07.02.2024Versjon 1.3Forfatter: Utarbeidet for Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi (NAKBUR) av Helga Sanner, Ellen Nordal og Terje Christoffersen

Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi (NAKBUR) 

De nasjonale faglige anbefalingene er utarbeidet i samarbeid med den nasjonale referansegruppen for NAKBUR. Anbefalingene inneholder klassifikasjonskriterier/diagnostiske kriterier, sykdomsinformasjon, anbefalt utredning og behandlingsplaner. De baserer seg i stor grad på de internasjonale, men er mer detaljerte og tilpasset norske forhold.

 

For mer detaljer se NAKBURS nettsider.

Screening av pasienter uten kjent uveitt 

Generelt

1) Alle barn med artritt av varighet i 6 uker eller mer skal undersøkes av øyelege

 

2) Barn som har øyesymptomer eller mistenkte synekier/katarakt skal undersøkes av øyelege umiddelbart

 

Første gangs undersøkelse

For alle kategorier JIA snarest mulig etter mistanke om JIA er reist og senest 1 måned etter stilt JIA diagnose

 

Senere rutinekontroller

1) Systemisk JIA og polyartikulær, sikker RF+ JIA med symmetrisk debut av artritt i småledd i hender (MCP og PIP ledd) og forføtter (MTP ledd):

 • 2 ganger årlig til fylte 18 år

 

2) Øvrige kategorier JIA (oligoartikulær, utvidet oligoartikulær, polyartikulær revmatoid faktor negativ (RF-), entesitt-relatert artritt, psoriasis artritt, uklassifiserbar artritt):

 • 4 ganger årlig i 4 år, deretter
 • 2 ganger årlig frem til fylte 18 år

 

3) Ved seponering av metotreksat og/eller biologiske legemidler hos pasienter uten kjent uveitt, bør man ha ny øyekontroll innen 3 mnd. og vurdere å fortsette med øyekontroller hver 3. mnd. i minimum 1 år hvis pasienten ansees å ha høy risiko for å utvikle uveitt.

 

4) Ved avsluttet screeningprogram, bør alle informeres om at det fortsatt er en viss risiko for å utvikle uveitt og derfor ta raskt kontakt med øyelege ved uklare øyesymptomer.

Oppfølgning og behandling av etablert kronisk uveitt 

 1. Kontrollhyppighet avgjøres individuelt av øyelege
 2. Veiledende forslag er øyekontroll innen 1 måned etter endring i behandling med steroiddråper og maksimalt 3 måneders intervaller for de med etablert uveitt på stabil behandling
 3. Behandling av kompliserte, behandlingsrefraktære uveitter krever nært samarbeid mellom barnerevmatolog og behandlende øyelege med fortløpende vurdering av behov for systemisk medikamentell behandling.
 4. Veiledende forslag er oppstart systemisk behandling med metotreksat og/eller anti-TNF hvis vedvarende behov > 3 måneder for >= 2 steroiddråper daglig eller hvis > 1-2 mnd. på systemiske steroider.
 5. Pasienter med kompliserte uveitter, bør hovedsakelig følges opp og behandles på sykehusavdeling.

Bakgrunn 

Hensikten med screening er å oppdage uveitt (regnbuehinnebetennelse) før irreversible komplikasjoner oppstår.

 

 • Uveitt er den vanligste ekstra-artikulære manifestasjon ved JIA

 • Vanligvis asymptomatisk (kronisk) – derfor viktig med screening

 • Uveitt oppstår oftest 1-4 år etter sykdomsdebut (median tid fra artritt til uveitt ca. 1 1⁄2 år).

  Kan starte før artritt

 • ANA positivitet er en viktig disponerende faktor, men ANA negative kan få alvorlig uveitt

 • Størst risiko hos barn som får JIA < 6-7 års alder

 • Det kan oppstå komplikasjoner inkludert katarakt, glaukom og makula ødem, som ofte er

  irreversible

 • Tidlig detektering av uveitt kan motvirke utvikling av komplikasjoner og dermed hindre synstap

 • Jevnlig screening hos øyelege (ikke optiker) med bruk av spaltelampe er nødvendig

 • Eksisterende internasjonale retningslinjer for uveittscreening er kompliserte og ikke

  samstemte mhp screeningsintervall og varighet av screening

 • Alle skal informeres om å oppsøke hjelp; fastlege ved øyesymptomer, inkludert røde øyne,

  smerter, lysskyhet, unormale pupiller og nedsatt syn. Obs blunking, mysing, nedsatt

  oppmerksomhet

 • Forekomst av uveitt blant JIA pasienter er ca. 8-30 %; risikoen er ulik avhengig av JIA

  subgruppe

Referanser 

 1. Clarke SL, Sen ES, Ramanan AV. Juvenile idiopathic arthritis-associated uveitis. Pediatr Rheumatol Online J. 2016;14(1):27.
 2. Papadopoulou M, Zetterberg M, Oskarsdottir S, Andersson Gronlund M. Assessment of the outcome of ophthalmological screening for uveitis in a cohort of Swedish children with juvenile idiopathic arthritis. Acta Ophthalmol. 2017;95(7):741-7.
 3. Heiligenhaus A, Niewerth M, Ganser G, Heinz C, Minden K. Prevalence and complications of uveitis in juvenile idiopathic arthritis in a population-based nation-wide study in Germany: suggested modification of the current screening guidelines. Rheumatology (Oxford). 2007;46(6):1015-9.
 4. Heiligenhaus A, Minden K, Foll D, Pleyer U. Uveitis in juvenile idiopathic arthritis. Dtsch Arztebl Int. 2015;112(6):92-100, i.
 5. Nordal E, Rypdal V, Christoffersen T, Aalto K, Berntson L, Fasth A, et al. Incidence and predictors of Uveitis in juvenile idiopathic arthritis in a Nordic long-term cohort study. Pediatr Rheumatol Online J. 2017;15(1):66.
 6. Rypdal V, Glerup M, Songstad NT, Bertelsen G, Christoffersen T, Arnstad ED, et al. Uveitis in Juvenile Idiopathic Arthritis: 18-year Outcome in the Population-based Nordic Cohort Study. Ophthalmology. 2020.
 7. Angeles-Han ST, Ringold S, Beukelman T, Lovell D, Cuello CA, Becker ML, et al. 2019 American College of Rheumatology/Arthritis Foundation Guideline for the Screening, Monitoring, and Treatment of Juvenile Idiopathic Arthritis-Associated Uveitis. Arthritis Care Res (Hoboken). 2019;71(6):703-16.