Trombosefylakse

31.03.2017Versjon 1.0Forfatter: Bjørn Hauge

Generelt 

Tromboseprofylakse er kirurgens ansvar

Når pas. har fått eller skal ha tromboseprofylakse i fm. RA, har anestesilege ansvar for å kontrollere at den enkelte seksjons prosedyre er fulgt (se under).  Eventuelle avvik avtales direkte mellom kirurg og anestesilege.  Det samme gjelder der avdelingen ikke har rutiner for tromboseprofylakse i fm. RA.

 

Ved anleggelse av RA < 10 timer etter siste dose dalteparin, må økt blødningsrisiko ved RA ilt. risiko ved GA vurderes i hvert enkelt tilfelle.

 

For pas. med blødningstendens, pas. på antikoagulasjonsbehandling eller pas. som bruker 2 eller flere platehemmere vurderes tromboseprofylakse individuelt.

 

Pasienter og inngrep som trenger tromboseprofylakse

 

Moderat risiko for venøs tromboembolisme (VTE)

Ved inngrep som antas å vare 30 – 120 min når ett av følgende kriterierer er oppfylt: Alder > 40 år, overvekt > 10 kg, malignitet, bruk av p-piller siste mnd, polycytemi (EVF > 0,50) eller kardial/respiratorisk insuffisiens.

 

Høy risiko for VTE og/eller høyrisikoinngrep

 

Pas. med adipositas, VTE i anamnesen, familiær trombosetendens eller flere enn ett av kriteriene nevnt ovenfor.  Høyrisikoinngrep er ortopediske inngrep (særlig hoftekirurgi), generell eller gynekologisk kirurgi av > 2 timers varighet og omfattende cancerkirurgi.

 

Pas. med koronare stenter (kfr. ev. vakthavende invasivkardiolog 9-2191)

Pas. skal ha ASA og klopidogrel i 4 – 6 uker etter implantasjon av bar-metall-stent og 9 – 12 mnd etter drug-eluting-stent (DES).  Se Kardiovaskulære risikopasienter

 

Rutiner ved de enkelte seksjoner:

Kirurgisk og ortopedisk seksjon

Pas. med moderat og høy risiko får 2500 IE dalteparin sc. før kirurgi, men etter anleggelse av RA.  Samme rutiner gjelder øh-pasienter > 15 år.

 

Høyrisikopas. som har fått utført høyrisikoinngrep kan etter avtale med kirurg i tillegg få 2500 IE dalteparin sc. om kvelden operasjonsdagen.  Fra 1. postoperative dag får pas. med moderat risiko 2500 IE dalteparin sc. hver morgen frem til full mobilisering.  Pas. med høy risiko og/eller høyrisikoinngrep skal ha 5000 IE dalteparin sc. i minimum 7 dager postoperativt.

 

Karkirurgene doserer ofte individuelt.  Hvis det ikke er gjort andre avtaler, følges regimet ovenfor.  Karkirurgiske pas. får ofte heparin iv. peroperativt. Gi dalteparin når effekten av heparin er på vei ut (etter 2 – 4 timer).

 

Hode-/halsseksjonen

Akustikusneurinom skal ha 2500 IE dalteparin sc. preoperativt, intrakranielle inngrep skal ikke ha dalteparin.  Ved inngrep på rygg og nakke følger 2500 IE dalteparin med til operasjonsstua, og kirurg avgjør om dette skal gis peroperativt eller 2 timer postoperativt.

 

På ØNH gis ikke tromboseprofylakse ved inngrep på indre øre.

 

Plastikkirurgiske pas. får normalt dalteparin preoperativt på post.  Ved planlagt RA må annet tidspunkt avtales.  Pas. som får anlagt fri lapp, får 1000 mL dextran iv. når kirurg gir beskjed.

 

Øyeavdelingen

Ved inngrep på øyet brukes ikke tromboseprofylakse.