Legemiddelkomiteens mandat

13.04.2023Versjon 0.1Forfatter: Inger Johansen, Kirsti Garbom, Jannicke Sundsby Karlengen og Frode FjellangerGodkjent av: Tor Kjetil NerhusGodkjent dato: 2023-04-13

Målgruppe 

Alt personell som har roller i forbindelse med medikamentell behandling.

Hensikt 

Legemiddel komitéen (LMK) er direkte underlagt institusjonens ledelse (adm.dir og klinikksjefene) og har en rådgivende rolle i forhold til denne. Komitéen skal bidra til implementering av vedtak i linjen. Komitéen skal bidra til å sikre at sykehuset overholder gjeldende lover og forskrifter for legemiddelhåndtering.

Organisering 

Leder av komitéen oppnevnes av Martina Hansens Hospital’s (MHH) klinikksjefer, og rapporterer direkte til disse etter nærmere avtale. Lederen er ansvarlig for å utnevne en stedfortreder ved fravær. MHH sin kontaktperson fra sykehusapoteket Bærum fungerer som komitéens sekretær og skriver referat fra møtene.

Foruten leder skal følgende funksjoner være representert:

 • 2 personer med medisinskfaglig og 2 med sykepleiefaglig kompetanse. Begge klinikker skal være representert.
 • Farmasøytisk fag/kvalitet er fast medlem av komitéen og er samtidig apotekets kontaktperson ved institusjonen.
 • Kvalitetssjef innkalles til LMK sitt første møte hvert år, og ellers ved behov.
 • LMK kan kalle inn andre representanter ved behov.
 • Medlemmenes funksjonstid er tre år og som kan forlenges.

Leder av komitéen har observatørstatus i legemiddel komitéen Vestre Viken.

Ansvar og arbeidsoppgaver  

Legemiddel komitéen skal:

 • fremme riktig legemiddelbruk ved å bidra til god informasjon til sykehusets pasienter og ansatte om legemidler og legemiddelhåndtering.
 • sørge for lokal implementering av informasjon om legemiddelbruk, legemiddelbehandling (terapivalg) og riktig legemiddelbruk for å ivareta pasientsikkerheten.
 • bistå klinikksjefene i saker som gjelder forsyning; eks legemiddelmangel, generisk bytte og LIS.

 

Aktivitet

 • Legemiddel komitéen skal ha møte minst 4 ganger pr. år. Avvik gjennomgås årlig på det møte der kvalitetssjefen deltar.
 • Legemiddel komitéen kan oppnevne underutvalg/ faglige arbeidsgrupper for utredning av spesielle temaer ved behov.
 • Referater sendes adm. dir., klinikksjefene og medlemmer av komitéen. Enkeltsaker informeres avhengig av behov og vurdering.

Kunnskapsformidling

 • Gjennom informasjonsarbeid skal komitéen være et rådgivende organ for å øke den generelle kunnskapen om legemidler og bidra til forslag om opplæring og undervisning av MHH sitt personale innen legemiddelområdet.
 • Komitéen skal oppfordre til en god meldekultur for legemiddelbivirkninger og avvik i legemiddelhåndteringen og legemiddelbruken.

Prosedyrer for legemiddelhåndtering

 • Legemiddel komitéen skal bidra til utarbeidelse av nye prosedyrer for legemiddelhåndtering dersom eksisterende prosedyrer ikke fungerer tilfredsstillende eller om lovendringer krever revisjon av enkelte prosedyrer.
 • Klinikksjefer eller avdelingssjefer godkjenner nye og reviderte prosedyrer relatert til legemiddelhåndtering knyttet til sin avdelings arbeidsområde.
 • LMK skal overvåke at retningslinjer og prosedyrer for legemiddelhåndtering etterleves.