Cysticerkose

07.02.2024Versjon 1.12Forfatter: Mogens Jensenius og Frank O. Pettersen

Bakgrunn 

Infeksjon med Taenia solium etter inntak av mat kontaminert med griseavføring eller menneskeavføring (autoinfeksjon og laboratoriesmitte). Ses i Norge en sjelden gang hos personer som er infisert i Sør-Amerika, Afrika eller Asia.

Klinikk 

Inkubasjonstid er 2-5 år. Parenkymal nevrocysticerkose (NCC) vanligst, alt fra asymptomatisk til hodepine, epilepsi, fokalnevrologiske utfall, redusert kognitiv funksjon til demens og slaglignende symptomer. Ekstraparenkymal NCC er sjeldnere og mer alvorlig (inkl. intraventrikulær eller subaraknoidal (racemose) NCC eller cysticerkal encefalitt ev. med sek. hydrocefalus).

 

Asymptomatiske cyster i skjelettmusklatur og subcutis er ikke uvanlig med eller uten NCC.

Diagnostikk 

CT og MR med typisk utseende cyster (diameter 1-2 cm med ofte synlig scolex) i ulike organer, oftest i hjerne, skjelettmusklatur og subkutis. Ektraparenkymal NCC i ventrikler, subaraknoidalt (inkl. medulla!) eller som diffus encefalitt.

 

UL av øynene for å utelukke okulær cysticerkose før evt. antiparasittær behandling.

 

Påvisning av antistoffer i serum og CSF (ELISA og Western blot); sensitivitet >95 % (høyere i CSF enn i serum). Lavere sensitivitet ved enkeltstående cyster (ca. 50 %) og ved inaktive (forkalkede) cyster. Spesifisitet 99 %. Seropositivitet vil vare i mange år, også etter vellykket behandling. Analyse i Basel, sendes via UNN.

 

Påvisning av Cysticerka antigen i serum. positiv reaksjon indikerer levende cyster, blir raskt negativ (< 2 mnd.) etter avsluttet behandling. Lav sensitivitet ved enkeltstående cyster. Analyse i Basel, sendes via UNN.

 

PCR i spinalvæske eller (helst) hjernebiopsi (SSI). Biopsi er viktig i den differensialdiagnostiske utredningen mtp. malignitet, men husk da å sende biopsi på eget glass med litt NaCl til mikrobiologisk us og et annet glass med fikseringsmiddel til patolog.

 

Ca. 25 % av pasienten har ved diagnosetidspunktet Taenia egg i avføringen (mikroskopi og PCR), så negativ avføring utelukker ikke NCC.

Behandling 

Må individualiseres avh. av antall cyster, stadium og lokalisasjonen til cysten(e) og startes i sykehus.

 • Aktiv singelcyste i hjerneparenkym har god prognose uavhengig av antiparasittær behandling.
 • Kalsifiserte lesjoner trenger ikke antiparasittær behandling.
 • Ved svært aktiv inflammasjon i hjernen (eks. encefalitt) er antiparasittær behandling kontraindisert.
 • Ved høy risiko for forverring av tilstanden etter oppstart antiparasittær behandling (mange aktive cyster uten kalk med pericystisk inflammasjon i hjernen eller intraventrikulær/subaraknoidal NCC) som respons på døende parasitter, startes symptomatisk behandling med antiepileptika og evt. steroider, og antiparasittær behandling må evt. utsettes eller ikke startes i det hele tatt.
 • Konferér spesialistsentra for diagnostikk- og behandlingsavklaring.

 

Parenkymal NCC

 • Antiepileptika ved epilepsiske anfall (Keppra®).
 • Ved aktive cyster (uten synlig kalk og med tilgrensende ødem) anbefales oppstart steroider 1 dag FØR antiparasittær behandling, dexametason 0,1 mg/kg/dag p.o. i 1-2 uker før langsom nedtrapping.

Antiparasittær behandling i form av kombinasjonsbehandling med albendazol (Zentel® eller Eskazole®; uregistrert; tablett 400 mg) 15 mg/kg/dag delt i 2 doser med mat + prazikvantel (Biltricide®; uregistrert; tablett 600 mg) 50 mg/kg/dag p.o. delt i 2 doser med mat. Klinisk forverring kan forventes 2-5 dager etter oppstart.

 

Ekstraparenkymal NCC

Konferér spesialistsentra med nevrokirurgisk beredskap. Forlenget steroidbehandling utover anbefalingene nedenfor kan bli aktuelt, evt. med tillegg av metotrexat ≤20 mg/uke for å kunne redusere steroiddosen.

 

Intraventrikulær NCC

 • Nevrokirurgisk, endoskopisk fjerning av cystiverci. Hvis umulig, legg VP-shunt og behandle med dexamethason og albendazol + prazikvantel som over, men i 1-3 mnd.

 

Subaraknoidal NCC

 • Utelukk affeksjon av medulla med MR før oppstart.
 • Akutt VP-shun-beredskap eller innlegges før behandlingsstart med dexamethason og albendazol + prazikvantel i 2-3 mnd.

 

Cysticercal encefalitt

 • Antiparasittær behandling er kontraindisert. Kontroller ødem og intracerebralt trykk med høydose steroider eller i verste fall trykkdemompresjon.

 

MR kontroll første gang 4 uker etter behandlingsstart eller tidligere ved mistanke om komplikasjon. Ved multiple cyster må man ofte rebehandle med langvarige kurer.

 

Pasienten må henvises til nevrolog for oppfølging av evt. epilepsi. Antiepileptika kan oftest seponeres 1 år etter gjennomført antiparasittær behandling av degenererende cyster med god klinisk og radiologisk respons. Ved forkalkede cyster må ofte antiepileptika gis i flere år (minst 2 år etter siste anfall).

Smitteverntiltak i sykehus 

Cysticerkose smitter ikke mellom mennesker, men ca. 25 % av pasientene har svinebendelmark i tarmen og skiller ut egg i avføringen (bør kontaktsmitteisoleres)