Begreper og diagnoser i ICD-10

20.12.2023Versjon 1.0

Generelle prinsipper 

ICD-10 er basert på koder med en enkeltstående bokstav etterfulgt av siffer.

 

Kapittel V (F) i ICD-10 omhandler psykiske lidelser og F10-F19 beskriver «Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer». Kapittelet inneholder ulike lidelser med forskjellig alvorlighetsgrad og klinisk utforming, men som alle har det fellestrekket at de kan henføres til bruk av en eller flere psykoaktive stoffer som kan være medisinsk forskrevet eller ikke. Det tredje tegnet i sykdomskoden identifiserer aktuelt stoff, og det fjerde tegnet spesifiserer klinisk tilstand. Eksempel: F10.3: Alkoholabstinenstilstand

Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer, F10-19: Kapittel V 

Definisjon av tredjetegnsnivå for kategoriene F10-F19

F10.x Alkohol

F11.x Opioider

F12.x Cannabinoider

F13.x Sedativa og hypnotica

F14.x Kokain

F15.x Sentralstimulerende stoffer

F16.x Hallusinogener

F17.x Tobakk

F18.x Løsemidler

F19.x Flere stoffer og andre stoffer

 

Definisjon av fjerdetegnsnivå for kategoriene F10-F19

.0 Akutt intoksikasjon

Tilstand som skyldes inntak av et psykoaktivt stoff som resulterer i forstyrrelser av bevissthetsnivå, kognisjon, persepsjon, følelser eller atferd, eller andre psykofysiologiske funksjoner og reaksjoner. Forstyrrelsen er direkte relatert til de akutte farmakologiske effektene av stoffet, og går fullstendig tilbake med unntak av når vevsskade eller andre komplikasjoner har oppstått. Komplikasjonene kan omfatte traumer, aspirasjon av oppkast, delirium, koma, kramper eller andre medisinske komplikasjoner. Komplikasjonene avhenger av stoffets farmakologiske egenskaper og administrasjonsmåten.

 

.1 Skadelig bruk

Bruk av psykoaktive stoffer i et mønster som gir helseskade. Skaden kan være somatisk (som i tilfeller av hepatitt som følge av egenadministrerte injeksjoner av psykoaktive stoffer), eller psykisk (f.eks. episoder med depressiv lidelse etter betydelig alkoholkonsum).

 

.2 Avhengighetssyndrom

En rekke atferdsmessige, kognitive og fysiologiske fenomener som utvikler seg etter gjentatt stoffbruk. Vanligvis har brukeren sterkt ønske om å ta stoffet, vansker med å kontrollere bruken av den, fortsatt bruk til tross for skadelige konsekvenser, stoffbruken får høyere prioritet enn andre aktiviteter og forpliktelser, økt toleranse og noen ganger en fysisk abstinenstilstand. Avhengighetssyndromet kan dreie seg om et spesifikt psykoaktivt stoff (f eks tobakk, alkohol eller diazepam), om en gruppe stoffer (f.eks. opioider) eller et bredere spekter av farmakologisk forskjellige psykoaktive stoffer.

 

.3 Abstinenstilstand

En gruppe symptomer av variabel sammensetning og alvorlighet som oppstår ved absolutt eller relativt opphør av inntak av et psykoaktivt stoff etter vedvarende bruk av stoffet. Abstinenstilstandens start og forløp er tidsbegrenset og avhengig av type psykoaktivt stoff og inntatt dose like før inntaket tok slutt eller ble redusert. Abstinenstilstanden kan ledsages av kramper.

 

.4 Abstinenstilstand med delirium

.5 Psykotisk lidelse (f.eks. alkoholindusert hallusinose)

.6 Amnestisk syndrom (f.eks. Korsakoffs syndrom)

.7 Residual eller sent innsettende psykotisk lidelse (Alkoholisk demens, flashback)

.8 Andre psykiske eller atferdsmessige lidelser

.9 Uspesifiserte psykiske eller atferdsmessige lidelser

Ruslidelse 

Ruslidelse er et samlebegrep for både avhengighet, skadelig bruk og andre rusrelaterte lidelser. I helsevesenet bør en unngå bruk av eldre begreper som misbruker, narkomani, alkoholisme, alkoholiker m.fl. Substance Use Disorder (mild-moderat-alvorlig) brukes i DSM-5 som erstatning for begrepene dependence og abuse.