Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Dyrkning av sårsekret

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
05.06.2023Versjon 1.2

Indikasjon for prøvetaking 

Klinisk mistanke om sårinfeksjon, særlig i situasjoner hvor det er aktuelt med systemisk antibiotikabehandling.

 • Infiserte operasjonssår
 • Diabetiske fotsår
 • Infeksjon hos immunkompromiterte
 • Nekrotiserende fasciitt
 • Traumatiske sår
 • Brannskader og bittsår

Viktig:

 • Det er ikke indisert å ta prøver fra kroniske sår uten infeksjonsmistanke
 • Ved mistanke om infeksjon med høypatogene mikrober (klasse 3 mikrober), eventuelt multiresistente bakterier, må dette opplyses om på rekvisisjonen

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, bruk papirrekvisisjon.

 

Angi type sår på rekvisisjonen. Kun dype sår undersøkes med anaerob dyrkning.

Prøvetaking og behandling 

Undersøkelsesprinsipp 

Bakteriologisk dyrkningsmetodikk.

Utførende laboratorium 

 • Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål
 • Enhet for bakteriologi, OUS Rikshospitalet

Svar 

Relevante bakteriefunn rapporteres med mengdeangivelse og resistensbestemmelse der dette er indisert.

Svartid 

Negative prøver: Vanligvis 2 dager.
Positive prøver: Vanligvis 2-5 dager.

Tolkning 

 • I prøver fra lokalisasjoner som normalt er sterile, rapporteres som hovedregel alle funn
 • I prøver tatt fra områder som inneholder normalflora eller prøver fra områder som kommuniserer med slike områder, rapporters som hovedregel bare funn som vurderes som patogene eller mulig patogene

Merknader 

Bakteriell kontaminasjon av prøvematerialet kan gi falskt positivt resultat.

En rekke bakterier kan kolonisere kroniske sår uten å gi opphav til infeksjon. Det anbefales derfor kun å ta prøve fra sår som er klinisk infiserte.

Lang transporttid til laboratoriet kan gi falskt negativt resultat.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.