Om Metodebok i Brannskadebehandling

12.02.2020Versjon 1.0Forfatter: Henning Onarheim og Ragnvald Ljones Brekke

Generelt 

Første utgave av Metodebok i Brannskadebehandling ble utgitt kort etter at Brannskadeavsnittet ved Haukeland universitetssjukehus åpnet i 1984. Metodeboken har senere vært revidert med ujevne mellomrom. De tre første utgavene var hefter i A4-format. Senere revisjoner ble tilpasset til et "løsbladformat" for små ringpermer i A6-format.

 

Tiden har vært (over)moden for en mer omfattende revisjon, tilpasset nye muligheter. Metodebok i Brannskadebehandling er nå med teknisk bistand fra firmaet Sunnsoft Publishing utformet for å kunne være allment tilgjengelig på PC og nettbrett, og også kunne lastes ned som en (gratis) app fra MyMedicalBooks.

 

I utgangspunktet beskrives i Metodeboken nåværende rutiner og praksis ved Brannskadeavdelingen. Lesere vil derfor finne relativt få litteraturhenvisninger. Vi har ikke hatt ambisjon om å utforme en mer omfattende tekstbok.

 

 I Metodebok i Brannskadebehandling er det få "rene" intensivmedisinske tema. For intensivmedisinske tema er det oftest tatt med mer spesifikke brannskaderelaterte forhold og ellers satt inn henvisninger til Metodebok i Intensivmedisin, til tema som Respiratorbehandling og Akutt nyresvikt (AKI),.

 

Pasienter med brannskade er svært forskjellige. Vi ser pasienter i alle aldersgrupper, og med skader som kan være svært ulike i forhold til lokalisasjon, samlet utbredelse og skadedybde. En metodebok må derfor begrenses til mer generelle prinsipper. Ikke sjelden må behandlingen også tilpasses særlige forhold hos den enkelte pasient eller de skadete hudområder.

 

Metodebok i Brannskadebehandling hadde opprinnelig primært som målgruppe Haukelandsansatte som var engasjert i brannskadebehandling. Med åpen tilgjengelighet via MyMedicalBooks håper vi likevel at "boken" vil være av nytte også for kolleger ved andre sykehus, der en innimellom har kontakt med de noe mindre brannskader, men bare sjeldent erfarer utfordringene en møter ved et uventet mottak av en fersk, større brannskade.

 

Vel mulig vil også sykepleiere under videreutdanning i intensivsykepleie eller anestesisykepleie kunne finne relevant informasjon i "boken". Den bør også kunne være nyttig som forberedelse i forkant av hospitering ved avdelingen.

 

Overlege, professor emeritus Henning Onarheim og avdelingsoverlege Ragnvald Brekke  har fungert som redaktører, med gode innspill også fra professor, overlege Anne Berit Guttormsen og fagutviklingssykepleierne Janne Skiftesvik og Grete Thormodsæter Fitjar. Bidragsytere til enkeltkapitler har ellers vært fysioterapeut/avdelingsleder Marit Hjellestad, sosionom Lene Merethe Hellesen og overlege Maire Wellner. Tekst til avsnittet "Rutiner ved dødsfall" har vært kommentert av professor Inge Morild.

 

Grundige lesere som eventuelt finner feil eller uklarheter (eller linker som ikke virker), bes sende forslag til korreksjoner per mail til ragv@helse-bergen.no

Henvisninger til EK og til Metodebok i Intensivmedisin. 

For interne brukere ved Haukeland universitetsjukehus:

  • Det er også tatt med noen direkte linker til enkeltprosedyrer i Helse Bergens "Elektroniske kvalitetshåndbok" (EK).  
  • I EK finnes i tillegg et større antall andre sykepleie-prosedyrer under punkt 02.9.2.5.3.2 (Brannskadeavdelingen) og også under EK's punkt 02.10.3.2.3 Intensivsykepleieprosedyrer - Felles.

Interne linker i Helse Bergen er ikke tilgjengelige for eksterne brukere.

 

Det har også en del steder vært naturlig å ta med noen linker til Metodebok i Intensivmedisin (HUS), som også i sin helhet er tilgjengelig på MyMedicalBooks .

Mer generell brannskadelitteratur 

Lesere som er på utkikk etter mer omfattende, evidensbasert oppsummering av brannskadebehandling vil finne mye nyttig f.eks. i ISBI Practice Guidelines for Burns, Part 1-2 (Burns 2016; 42: 953-1021 og Burns 2018; 44: 1617-1706).

 

En fersk, mer kortfattet oversiktsartikkel finnes i David H. Greenhalgh's artikkel "Management of Burns", New England Journal of Medicine for 13.juni 2019.

 

Lesere med spesiell interesse for brannskader vil også kunne finne ulike aspekter av brannskadebehandling bredt dekket i David N. Herndon's standardverk: Total Burn Care (5 ed.), Elsevier, Edinbourgh, 2018.