Humerusfraktur - Epi- og Kondylær

20.09.2021Versjon 1.5Forfatter: Anders Grønseth og Vera Halvorsen

Klinikk 

Hevelse, lokal ømhet, persisterende smerter, sjelden assosierte skader. Frakturer i dette området involverer som oftest fysen, med risiko for vekstforstyrrelser og malunion. Oftest er kondylfrakturen lateral, sjeldnere medial. Ikke sjelden overses skadene ved første legekontakt.

Diagnostikk 

Lokal klinikk og negativt konvensjonell rtg. utelukker ikke humeruskondylfraktur. Det kan være vanskelig å identifisere epifysen på sidebildet, hvor den ofte er dislosert i distal retning. Små barn kan ha ikke-ossifisert epifyse frakturer.

 

Ved diagnostisk eller behandlingsmessig tvil: CT evt MR (unntaksvis ultralyd).

Klassifikasjon 

Det finnes flere klassifikasjonssystemer i lærebøkene. Den greieste måten å klassifisere frakturene på er ved graden av dislokasjon:

  • Type I: Ikke dislokert
  • Type II: < 5 mm dislokasjon
  • Type III: > 5 mm dislokasjon

Ledsagende skader 

Sjelden, men kan opptre i forbindelse med caput radii-frakturer, proksimale humerusskader, og olecranonfrakturer.

Behandling 

Kondylfrakturer

  • Type I frakturer: Gipsimmobiliseres.
  • Type II frakturer: Åpen reposisjon og fiksasjon
  • Type III frakturer: Alltid åpen reposisjon og fiksasjon.

 

Medial epikondyl

Operasjonsindikasjon ved dislokasjon >5 mm og/eller valgusinstabil albue etter reposisjon av albueluksasjon.

 

Lateral epikondyl

Konservativ behandling med smertelindring etter behov. Operativ ved dislokert fragment intraartikulært, stor dislokasjon eller kombinert med annen albueskade.

 

Frakturene reponeres nesten alltid åpent og fikseres med pinner eller skruer. Barn < 10 år pinnefiksasjon. Barn > 10 år skrueosteosyntese.

 

For mer informasjon, se https://surgeryreference

Etterbehandling og kontroll 

Udislokerte

Gipsimmobilisering 3-4 uker.

 

Dislokerte ved pinnefiksasjon: Gipslaske i 3-4 uker. Da også pinnefjerning.

 

Ved skrueosteosyntese

Ved stabil osteosyntese ingen gips eller gips som smertelinding i ca en uke.

 

Kontroll

1- 2 uker med rtg. Ikke nødvendig med rtg. ved gips/pinnefjerning hvis stabilt fraktursystem og fint bilde ved første kontroll.

 

Funksjonskontroll etter 2 mnd. Ytterligere kontroll etter 1-2 år med rtg. for vurdering av ev. vekstforstyrrelser.

 

Skruer fjernes som regel ikke, men kan fjernes etter 6 mnd.

Komplikasjoner 

Vanligste komplikasjon ved mediale kondylfrakturer er oversett skade!

 

Det kan forekomme pseudartrose, avaskulær nekrose og angulær deformitet, men de to førstnevnte komplikasjoner er sjeldne.