Norges offentlige utredninger: NOU 2020: 1

19.10.2023Versjon 0.3Forfatter: Heike Eichele, Kristin A.Bakke

Utredningen «Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom» ble overlevert til Helse og omsorgsdepartementet i februar 2020: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-1/id2689221/ Det finnes mye nyttig informasjon i utredningen.

  • Gå til avsnitt
  • Lukk