Belimumab

07.02.2024Versjon 1.2Forfatter: Nina Sundlisæter, Cathrine Austad, Berit Helen Jensen Grandaunet, Hallvard Njøs, Lucius Bader

Bruksområder 

For bakgrunnsinformasjon, se bDMARDs og tsDMARDs: introduksjon og generelle prinsipper

 

Systemisk lupus erytematosus (SLE)

  • Har indikasjon som tilleggsbehandling ved antistoff-positiv, ekstrarenal SLE som ikke responderer tilfredsstillende på standardbehandling (HCQ + GC +/- annet immunsupprimerende medikament) ved moderat sykdomsaktivitet.12
  • Belimumab har hovedsaklig vist effekt på hud-, slimhinne- og leddaffeksjon samt serologiske markører,34 men kan også være et alternativ som tilleggsbehandling ved lupusnefritt.56

 

Sjøgren syndrom

  • Sparsom evidens for effekt ved Sjøgren syndrom78 og foreløpig ikke etablert behandling, men kan vurderes som rescue behandling ved alvorlig, refraktær systemisk sykdom.9

Virkningsmekanisme 

Humant IgG monoklonalt antistoff, spesifikt for løselig humant B-lymfocytt-stimulerende protein (BLyS, også kalt BAFF og TNFSF13B).

 

Blokkerer binding av løselig BLyS (B-celle overlevelsesfaktor) til dens reseptorer på B-celler. Binder seg ikke direkte til B-celler, men ved å binde seg til BLyS, hemmes overlevelse av B-celler, inkl. autoreaktive B-celler, og differensiering av B-celler til immunglobulinproduserende plasmaceller reduseres. Pasienter med SLE og andre autoimmune sykdommer har forhøyede nivåer av BLyS, og det er en sammenheng mellom BLyS-nivået i plasma og sykdomsaktivitet.

Dosering 

  • Infusjon: Anbefalt doseringsregime er 10 mg/kg på dag 0, 14 og 28 og deretter med 4 ukers intervaller.
  • Subcutan injeksjon:Voksne: Anbefalt dose er 200 mg x 1 pr. uke, uavhengig av kroppsvekt.

 

Ved bytte fra i.v. belimumab til ukentlig s.c. administrering, bør første s.c. injeksjon gis 1-4 uker etter siste i.v.-dose.

Kontraindikasjoner/forsiktighetsregler 

Pga. manglende studier anbefales ikke bruk ved: Alvorlig aktiv lupus i CNS, HIV, tidligere eller nåværende hepatitt B eller C, hypogammaglobulinemi (IgG < 400 mg/dl) eller IgA-mangel (IgA < 10 mg/dl), anamnese med transplantasjon av større organ, hematopoetisk stamcelle-/benmargstransplantasjon eller nyretransplantasjon.

 

Samtidig bruk av B-cellerettet terapi: Belimumab er ikke undersøkt i kombinasjon med annen B-cellerettet terapi, og forsiktighet må derfor utvises ved samtidig administrering.

 

Infusjonsreaksjoner og overfølsomhetsreaksjoner

Infeksjoner

Belimumab kan øke risiko for utvikling av infeksjoner (inkl. fatale) hos voksne og barn med lupus, inkl. opportunistiske infeksjoner. Belimumabbehandling bør ikke startes hos pasienter med aktive, alvorlige infeksjoner (inkl. alvorlige kroniske infeksjoner). Risiko ved bruk ved aktiv eller latent tuberkulose er ukjent.

 

Depresjon og suicidalitet

Psykiatriske lidelser som depresjon, selvmordstanker og suicidal atferd inkl. selvmord er rapportert hyppigere under belimumabbehandling.

 

Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)

PML er rapportert. Legen skal være spesielt oppmerksom på symptomer som kan tyde på PML og som pasienten ikke nødvendigvis legger merke til (f.eks. kognitive, nevrologiske eller psykiatriske symptomer).

 

Malignitet og lymfoproliferative sykdommer

Immunmodulerende legemidler kan øke risiko for malignitet. Forsiktighet bør utvises når det vurderes belimumabbehandling ved tidligere malignitet, eller når fortsatt behandling vurderes hos pasienter som utvikler malignitet.

Monitorering 

Se bDMARDs og tsDMARDs: introduksjon og generelle prinsipper

 

Spesielt for belimumab

Ved påfølgende infusjoner: Lab som angitt i tabell + ustix.

Svangerskap og amming 

For anbefalinger, se nksr.no

Viktige interaksjoner 

Levende vaksiner. Andre immunosupressive medikamenter.

Vaksinering 

Se Vaksinasjon av voksne med revmatisk sykdom

 

Levende vaksiner skal ikke gis samtidig eller < 30 dager før behandling, da belimumab pga. sin virkningsmekanisme kan interferere med immunrespons, og klinisk sikkerhet ikke er fastslått. Effekten av vaksinering under behandling er ukjent. Begrensede data antyder at belimumab ikke i betydelig grad påvirker evnen til å opprettholde en beskyttende immunrespons ved immunisering som ble utført før behandling. Bl.a har en liten studie vist at belimumab ikke påvirker antistoffrespons på pneumokokkvaksine.10

Generelle referanser 

  • Furer V, Rondaan C, Heijstek MW, Agmon-Levin N, van Assen S, Bijl M, et al. 2019 update of EULAR recommendations for vaccination in adult patients with autoimmune inflammatory rheumatic diseases. Annals of the rheumatic diseases. 2020;79(1):39-52.

Referanser 

1. Felleskatalogen, februar 2021.
2. Fanouriakis A, Kostopoulou M, Alunno A, Aringer M, Bajema I, Boletis JN, et al. 2019 Update of the EULAR recommendations for the management of systemic lupus erythematosus. Annals of the rheumatic diseases. 2019;78(6):736-45.
3. Navarra SV, Guzman RM, Gallacher AE et al. Efficacy and safety of belimumab in patients with active systemic lupus erythematosus: a randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2011;377:72131.
4. Manzi S, Sánchez-Guerrero J, Merrill JT, Furie R, Gladman D, Navarra SV, et al. Effects of belimumab, a B lymphocyte stimulator-specific inhibitor, on disease activity across multiple organ domains in patients with systemic lupus erythematosus: combined results from two phase III trials. Ann Rheum Dis. 2012;71(11):1833-8.
5. Fanouriakis A, Kostopoulou M, Cheema K, Anders HJ, Aringer M, Bajema I et al.2019 Update of the Joint European League Against Rheumatism and European Renal Association - European Dialysis and Transplant Association (EULAR/ER-EDTA) recommendations for the management of lupus nephritisAnnals of the Rheumatic Diseases Published Online First:27 March 2020. doi:1136/annrheumdis-2020-216924
6. Furie R, Rovin BH, Houssiau F, Malvar A, Teng YKO, Contreras G, et al. Two-Year, Randomized, Controlled Trial of Belimumab in Lupus Nephritis. N Engl J Med. 2020;383(12):1117-28.
7. De Vita S, Quartuccio L, Seror R, et al. Efficacy and safety of belimumab given for 12 months in primary Sjögren`s syndrome: the BELISS open-label phase II study. Rheumatology (Oxford) 2015; 54:2249.
8. Mariette X, Seror R, Quartuccio L, et al. Efficacy and safety of belimumab in primary Sjögren`s syndrome: results of the BELISS open-label phase II study. Ann Rheum Dis 2015; 74:526.
9. Manuel Ramos-Casals, Pilar Brito-Zerón, Stefano Bombardieri, Hendrika Bootsma, Salvatore De Vita, Thomas Dörner et. al EULAR recommendations for the management of Sjögren`s syndrome with topical and systemic therapiesAnnals of the Rheumatic Diseases Published Online First: 31 October 2019. doi: 10.1136/annrheumdis-2019-216114
10. Nagel J, Saxne T, Geborek P, Bengtsson AA, Jacobsen S, Svaerke Joergensen C, et al. Treatment with belimumab in systemic lupus erythematosus does not impair antibody response to 13-valent pneumococcal conjugate vaccine. Lupus. 2017;26(10):1072-81.