Encefalitt

08.02.2024Versjon 2.13Forfatter: Else Quist-Paulsen, Synne Jenum og Frank Olav D. Pettersen

Bakgrunn 

Encefalitt er inflammasjon i hjernevev som kan ha infeksiøs eller ikke-infeksiøs årsak. Svært mange infeksiøse agens kan forårsake encefalitt enten som akutt infeksjon og/eller som post-infeksiøs manifestasjon. Herpes simplex virus type I (HSV-I) og Varicella zoster virus påvises oftest. Bakterier (for eksempel Mycobacterium tuberculosis og Listeria monocytogenes), spiroketer (f.eks. Borrelia burgdorferi) og parasitter kan også gi encefalitt. Autoimmun encefalitt kan klinisk ikke skilles fra infeksiøs encefalitt og forårsaker 20-30% av alle tilfeller av encefalitt (f.eks. NMDA-reseptor encefalitt) eller som ledd i paraneoplastiske syndromer (teratomer, karsinomer) og bør utredes parallelt. I rundt halvparten av tilfellene lykkes man ikke i å påvise etiologisk agens ved encefalitt.

Klinikk 

Typisk for encefalitt er endring i bevissthet, kognitiv funksjon (f. eks hukommelse) og/eller personlighet. Symptomene kan variere fra mild encefalopati til dypt koma.
I tillegg sees ofte feber, hodepine, lysskyhet og ev. nakkestivhet (meningoencefalitt). Symptomer som ataksi, kramper og pareser kan forekomme. Eldre og immunsupprimerte kan ha mindre uttalte/mer subtile symptomer.

Diagnostikk 

Kliniske kriterier for encefalitt:
Encefalopati (endret/redusert bevissthet og/eller personlighet) >24 timer uten annen årsak OG ≥2 bikriterier:

 • feber ( >37,5 oC),
 • kramper,
 • fokal nevrologiske utfall,
 • >5 x 106/ml leukocytter i CSF,
 • EEG funn forenelig med encefalitt
 • CT/MR funn forenelig med encefalitt.

 

Anamnese

Forutgående og evt. pågående sykdom, inkl. herpes labialis eller genitalis, herpes zoster, mononukleose, febril utslettssykdom, symptomer fra luftveier eller mage-tarm (diare). Reiseanamnese. Flåtteksponering. TB eksponering/historikk. Immunstatus (inkludert hiv). Vaksinestatus.

 

Spinalpunksjon
Bør utføres på alle pasienter hvor det ikke foreligger kontraindikasjon.
For absolutte og relative kontraindikasjoner for spinalpunksjon, se Spinalpunksjon

Typiske funn er moderat lymfocyttær pleocytose (ofte 100-200 x106/L), men normale verdier utelukker ikke encefalitt (spesielt tidlig i forløpet). Vanligvis normal glukoseratio. Reversert glukoseratio (CSF-glu/s-glu < 0,4) kan tyde på bakteriell genese (f.eks. TB). Proteinnivå oftest forhøyet.

 

CT caput

Symptomene ved encefalitt overlapper med mange differensialdiagnoser (cerebral blødning, tumor etc). Derfor bør CT (helst med kontrast) vurderes før spinalpunksjon ved redusert bevissthet (GCS < 8-10, eller raskt fall i GCS), nyoppståtte kramper, eller nyoppståtte fokal nevrologiske funn). For kontraindikasjoner til akutt spinalpunksjon, se Spinalpunksjon.

 

MR caput

MR er mer sensitiv for encefalittforandringer enn CT, spesielt tidlig i forløpet. Høy spesifisitet ved HSV- encefalitt. MR innen 48-72 timer bør utføres hos alle pasienter der encefalitt mistenkes.

 

EEG

EEG bør gjøres hos alle pasienter med endret bevissthet, kramper eller mistanke om non-konvulsiv status epileptikus. EEG kan også være et nyttig supplement til diagnosen. Periodisk lateralisert epileptiform aktivitet kan peke i retning av HSV.

 

Andre undersøkelser

 • Serologi: Hos alle: EBV/ CMV/ HIV/ Treponema pallidum/Borrelia. Supplerende serologiske analyser avhengig av anamnese (se tabell). Påvisning av antistoffer i serum er spesielt nyttig og kan være eneste diagnostiske metode ved f.eks. skogflåttencefalitt (TBE), vestnilfeber, japansk encefalitt, sandfluefeber, zikafeber og denguefeber.
 • Luftveisprøve ved samtidige luftveissymptomer: Mycoplasma pneumoniae, Influensavirus A/B og SARS-CoV-2. Ved positiv prøve og klinikk forenelig med encefalitt, kontakt vakthavende mikrobiolog for å diskutere hvorvidt det er indikasjon for spesifikk PCR i CSF (se "Tabell 2 Spesielle analyser i CSF" nedenfor).
 • Vesikkelinnhold ved vesikler: Herpes simplex virus 1,2 DNA, Varicella-zoster virus DNA og Enterovirus-RNA. Test for apekopper ved hiv-utløst immunsvikt hos msm.
 • Avføringsprøve enterovirus: Avføringsprøve av alle tilfeller med sannsynlig viral meningitt/encefalitt med tanke på enterovirus. Prøvene sendes Mikrobiologisk avdeling, Ullevål. Ved funn av enterovirus videresendes iht. WHOs plan for polioeradikering prøver fra CSF og evt. avføringsprøve til FHI for dyrkning og typebestemmelse ved PCR/sekvensering av virus.

Generelt om spinalvæskeundersøkelse 

Gode kliniske opplysninger på rekvisisjonen er viktig for optimal prioritering av prøvematerialet (immunsuppresjon, reiseanamnese, varighet av symptomer). Ved alvorlig klinikk og behov for rask avklaring, kontakt vakthavende mikrobiolog (tlf 18828) for Meningitt og encefalitt hurtigtest (FilmArray).

 

Sikre følgende CSF-prøver og umiddelbar forsendelse til Medisinsk biokjemi med portør. Husk samtidig serumglukose for ratiobestemmelse):

 • 20 dråper (1 ml): HSV1/HSV2/VZV- og enterovirus- nukleinsyrepåvisning (PCR)
 • 20 dråper (1 ml): Bakteriell dyrkning/evt. bakterie PCR
 • 20 + 20 dråper (2 ml): Glukose, protein, maskinell celletelling. Sendes umiddelbart med portør
  Ved langvarige plager ( >7 dager) anbefales isoelektrisk fokusering (20+30 dråper).
 • 20 dråper (1 ml): «Ekstraglass» til mikrobiologisk avd for frys og evt. etterrekvireringer.

 

For agensspesifikke analyser i serum og CSF, se tabeller nedenfor

 

Dersom man ikke identifiserer agens, vurder:

 • Analyser mtp autoimmun encefalitt, paraneoplastiske antistoffer (CSF og serum) og isoelektrisk fokusering mtp differensialdiagnoser (kan etterrekvireres fra ekstraglasset).
 • Dersom >7 dager fra symptomdebut rekvireres HSV-IgG og VZV-IgG i serum og CSF (kan etterrekvireres fra ekstraglasset).
 • Repunksjon. Spesielt dersom første spinalpunksjon ble utført ≤3 dager fra symptomdebut. (HSV- og VZV PCR har høyest sensitivitet dag 3-7 fra debut av nevrologiske symptomer). Vurder behov for HSV-IgG og VZV-IgG i serum og CSF (se over). Kontakt gjerne mikrobiolog og nevrolog forut for repunksjon slik at man sikrer nok spinalvæske/glass til alle relevante analyser.

 

Dersom en planlegger behandling med immunoglobuliner, bør serum og CSF tas før behandlingsstart (merk prøven «til etterrekvirering»).

Tabell 1: Mikrobiologiske rutineanalyser i CSF 

Rutineanalyser ved mikrobiologisk avdeling, Ullevål

Virus, alle med mistanke om encefalitt

Herpes simplex virus (HSV)

CSF: HSV 1/HSV 2 DNA (debut symptomer < 2 uker)

Ved symptomer >7-10 dager og negativ PCR rekvireres Herpes simplex virus IgG i både spinalvæske og serum for ratiobestemmelse. Husk total IgG og albumin i serum og CSF.

20 dråper

Varicella-zostervirus (VZV)

CSF: VZV DNA (debut symptomer < 2 uker)

Ved symptomer >7-10 dager eller mistanke om vaskulitt og negativ PCR rekvireres Varicella-zoster virus IgG i både spinalvæske og serum for ratiobestemmelse. Husk total IgG og albumin i serum og CSF.

20 dråper

Enterovirus

CSF: Enterovirus RNA (debut symptomer < 2uker)

Husk: fæcesprøve (i glass uten tilsetning) til dyrkning/PCR (sendes MIKA, Ullevål som videresender FHI hvis positiv)

20 dråper

Bakterier, ved anamnestisk og klinisk mistanke

Bakterieundersøkelse

Dyrkning av spinalvæske. Kontakt mikrobiologi (telefon 18828) ved ønske om Meningitt og encefalitt hurtiganalyse (FilmArray) og/eller spesifikke PCR-analyser. Spesielt viktig dersom pasienten allerede behandles med antibiotika.

20 dråper

Ekstraglass

Til evt etterrekvireringer/frys (se tabell 2)

20 dråper

Tabell 2: Spesielle analyser i CSF 

Ved manglende agens etter innledende analyser (tabell 1) kan ekstraglass benyttes til målrettede analyser iht. til anamnese og klinikk. For mengde CSF for de ulike analysene, se Meningitt og encefalitt.

 

SPESIELLE ANALYSER I CSF (videresendes evt. fra Mikrobiologisk avdeling, Ullevål)

Ved klinisk mistanke

Tuberkulose

CSF: dyrkning, direkte mikroskopi, direkte PCR (helst 40 dråper) Spesielt indisert ved reversert glukoseratio og/eller fra endemisk område.

Nevrolues (se Syfilis)

CSF: TPPA, evt PCR (Ullevål). Ikke aktuelt ved negativ syfilisserologi. Serum: T. pallidum antistoff (Ullevål)

Listeria monocytogenes (se Listeriose inklusive listeriameningitt)

CSF: dyrkning, Listeria monocytogenes DNA, Meningitt og encefalitt hurtigtest (FilmArray) Spesielt indisert ved immunsuppresjon, og ved limbisk encefalitt. Husk blodkultur

Lyme borreliose

Borrelia IgM/IgG i serum og spinalvæske tatt på samme dag. Husk albumin og total-IgG i serum og CSF. Spesielt ved reise til Sør- Norge, Sverige, Vestfold og Telemark, Europa. Borrelia burgdoferi PCR i CSF og Borrelia miyamotoi PCR i EDTA-fullblod og CSF (Sørlandet sykehus, videresendes fra mikrobiologisk avdeling). Spesielt aktuelt ved reise i Sør-Norge, Vestfold, Telemark, Sverige og Europa.

Tick-borne encephalitis virus (TBEV) eller skogflått encefalitt-virus

Serum: TBEV IgG og IgM (mikrobiologisk avdeling Ullevål), TBEV IgM hurtigtest (se Hurtigtester og fargemetoder) på infeksjonsmedisinsk laboratorium (Ullevål, Bygg 11, på forespørsel dagtid), PCR (FHI på spesiell indikasjon)

CSF: TBEV IgG og IgM, samt PCR (FHI)

Urin: TBEV PCR (FHI)

 

Ofte bifasisk forløp med CNS manifestasjoner etter symptomfri periode. I de fleste tilfeller har pasienten utviklet antistoffer ved debut av CNS symptomer. Ved utredning av encefalitt har TBEV PCR har lav sensitivitet i serum og spinalvæske; suppler alltid med serologi ved klinisk mistanke. Spesielt ved reise til kysten i Sør-Norge, Sverige

Autoimmun encefalitt/

Paraneoplastiske fenomener

Spinalvæske og serum: encefalitt- antistoffer og/eller paraneoplastiske antistoffer (Immunologisk laboratorium Ullevål, OUS). Må vurderes hos alle pasienter uten funn av infeksiøse agens. Vurder evt. generell malignitetsutredning.

Creutzfelt Jacobs sykdom (prionsyke)

CSF: tauprotein og 14-3-3 protein (Sarstedt 63.504.027) (AHUS)
CSF: RT-QuIC (Folkhälsomyndigheten Sverige).

Ved underliggende immunsvikt

JCV (se CNS-affeksjon ved hivinfeksjon)

CSF: JC-virus DNA kvantitering (Rikshospitalet)

Cytomegalovirus-infeksjon (CMV)

 

CSF: CMV DNA kvantitering (Rikshospitalet), Meningitt og encefalitt hurtigtest (FilmArray)

EDTA plasma: CMV DNA kvantitering (Rikshospitalet)

Serum: CMV IgM/IgG (Ullevål)

Epstein-Barr-virus-infeksjon (EBV)

CSF: EBV DNA kvantitering (Rikshospitalet)

EDTA fullblod: EBV DNA kvantitering (Rikshospitalet)

Serum: EBV EBNA antistoff (Ullevål)

Humant herpesvirus 6 (HHV 6)

CSF: HHV6 DNA (Rikshospitalet), Meningitt og encefalitt hurtigtest (FilmArray)

EDTA fullblod: HHV6 DNA (Rikshospitalet)

Ved positiv HHV6 i CSF kan hårprøve (med hårrot) sendes med CSF og EDTA fullblod til St Olavs Hospital for PCR analyse mtp kromosomalt integrert HHV 6. Medfødt bærertilstand forekommer hos ca. 1% av befolkningen og da påvises ofte høye virusnivåer.

Humant herpesvirus 7 (HHV 7)

EDTA fullblod og CSF: HHV 7 PCR (St Olavs Hospital)

Toksoplasmose (se CNS-affeksjon)

CSF: Toxoplasma gondii DNA (Rikshospitalet)

Serum: Toxoplasma gondii IgM/IgG (Ullevål)

Kryptokokker (se CNS-affeksjon og Invasiv soppinfeksjon)

CSF: tusjfarging av CSF (Infeksjonsmedisinsk laboratorium).

CSF: dyrking (Ullevål), Meningitt og encefalitt hurtigtest (FilmArray)

Serum og CSF: Kryptokokk antigen som er mer sensitiv enn FilmArray (Rikshospitalet)

Ved aktuell utenlandsreise

Malaria

EDTA fullblod: tykk/tynn dråpe, hurtigtest (Infeksjonsmedisinsk laboratorium, Bygg 11, Ullevål), Malaria DNA (Ullevål)

 

Ved mistanke om cerebral malaria fra endemisk område

Afrika sør for Sahara/ SØ-Asia

Q-feber

Serum: Coxiella serologi (FHI)

Kontakt med husdyr. Globalt

Vestnilfeber

Serum og CSF: serologi (Folhälsomyndigheten, Stockholm) og PCR (FHI)

Amerika/Sør-Europa/Afrika/Asia

Brucellose

 

Serum og CSF: Brucella serologi (FHI)

Blodkultur (Brucella dyrkning; Ullevål, angi mistanke på remisse pga. potensiale for laboratoriesmitte)

Sør-Europa og Balkan, Midtøsten, Afrika, Asia og Sør-Amerika

Japansk encefalitt

Serum og CSF: serologi og PCR (Folkhälsomyndigheten, Stockholm eller Statens Serum Institut, København)

SØ Asia, indiske subkontinent, Kina

Sandfluefeber
(TOSCV, SICV, NAPV, CYPV)

Serum og CSF: Sandfluevirus serologi (Folkhälsomyndigheten, Stockholm)

Middelhavsområdet, Midtøsten

Denguefeber

Serum: serologi IgM/IgG (Ullevål) og PCR (FHI)

CSF: PCR (FHI)

Subtropiske og tropiske strøk globalt (Asia, Afrika, Mellom/Sør-Amerika, unntaksvis nordlige Australia, middelhavsområdet og sørlige deler av USA).

Zikafeber

Serum: ZIKV IgM/IgG (Ullevål)

Serum, spytt, urin og CSF: ZIKV PCR (FHI)

Asia, Afrika, Mellom/Sør-Amerika, sørlige USA, Oceania

Andre, sjeldne årsaker til encefalitt

Covid-19

CSF og serum: PCR (Ullevål). CSF og serum kan vurderes sendt til andre laboratorier mtp intratekal antistoffproduksjon (under utvikling ved bl.a SSI). Husk samtidig serum og CSF IgG og albumin.

Ved aktuell Covid-19 sykdom, eller ved encefalitt etter Covid-19.

Influensavirus

Neseprøve: Influensavirus A, B RNA, hurtigtest

CSF: PCR (Ullevål), kun etter avtale med mikrobiolog

I sesong med klinisk encefalitt og positiv nasopharynxprøve med influensa A/B.

Parvovirus B19

Serum: Parvovirus B19 IgM /IgG (Ullevål)

EDTA-plasma og CSF: Parvovirus B19 DNA (Rikshospitalet)

Kramper, utslett, leddplager, fokale utfall inkludert hjernenerveutfall.

Morbillivirus

Serum: Morbillivirus IgM/IgG (Ullevål)

CSF: PCR (FHI)

Munnskylleprøve/penselprøve munnsekret: PCR (i sterilt glass/ virusmedium til FHI)

Ikke vaksinerte, ved utbrudd

Parotittvirus

Serum: parotittvirus IgM/IgG (Ullevål)

Munnskylleprøve/penselprøve munnsekret: PCR (i sterilt glass / virusmedium). Diskuter med mikrobiolog: indikasjon for PCR i CSF?

Ved klinisk mistanke

Mycoplasma pneumoniae

Luftveissekret: Mycoplasma pneumoniae DNA

CSF: Mycoplasma DNA (etter avtale med mikrobiolog)

 

Trolig autoimmun inflammatorisk reaksjon. CNS-symptomer debuterer typisk 1-2 uker etter luftveis-symptomer. Ca 20% av pas med Mycoplasma-encefalitt har ikke luftveis-symptomer i det hele tatt.

Apekoppvirus

Vesikkel innhold: PCR (Ullevål)
Konferer med mikrobiolog hvis positiv.
Spesielt ved utbrudd i risikogrupper.

Behandling 

Se også Nasjonal faglig retningslinje publisert av Helsedirektoratet

 

Aciklovir

Alle pasienter som innlegges med mistanke om encefalitt og med påvist HSV encefalitt skal behandles med aciklovir 10 mg/kg x 3 i.v.. Til unge (< 50 år) og nyrefriske pasienter kan man vurdere å gi 15 mg/kg x 3, men dette forutsetter god hydrering og overvåkning av nyrefunksjon.

 

VZV encefalitt gis (10)-15 mg/kg x 3 i.v. forutsatt god nyrefunksjon.

 

Hvis både HSV- og VZV-PCR er negativ i en spinalvæske tatt 3-7 dager etter debut av nevrologiske symptomer, kan behandlingen med aciklovir avsluttes under forutsetning at CT/MR ikke viser typiske forandringer, at pasienten er i bedring, og at pasienten ikke har vesikler og/eller tegn til vaskulopati på MR.

 

Behandlingens varighet

HSV- encefalitt behandles med intravenøs aciklovir i 14 dager. Behandlingen bør forlenges til 21 dager hvis HSV-1 PCR i CSF fortsatt er positiv ved dag 14. VZV encefalitt/vaskulitt behandles i 7-14 dager.

 

Antiepileptika

På liberal indikasjon.

 

Steroider

Usikker plass i behandlingen, men tegn til økt intracerebralt trykk, og mistanke om VZV vaskulitt styrker indikasjonen. Studier pågår mtp steroider ved HSV- encefalitt.

 

Ved autoimmun encefalitt skal nevrolog kontaktes for behandling. Før det gis høydose steroider må sannsynlighet for intracerebralt lymfom og behov for flowcytometrisk undersøkelse av CSF vurderes (se Spinalpunksjon).

Oppfølging 

Pasienter som skrives ut bør tilbys kontroll på infeksjonsmedisinsk poliklinikk innen 6-8 uker etter utskrivelse. Ved vedvarende kognitive symptomer på denne kontrollen bør pasientene tilbys nevropsykologisk testing i regi av Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (sekundær henvisning til FMR. Spesifiser «nevropsykologisk testing etter encefalitt» i adm. feltet).

Meldingsplikt ved påvist tilfelle 

Infeksjoner i sentralnervesystemet er meldepliktige. Skriftlig nominativ melding (gruppe A-sykdom) sendes elektronisk til FHI via https://klinikermelding.fhi.no; husk å printe to papirkopier hvorav én sendes i posten til Bydelsoverlegen (ev. til Kommuneoverlegen hvis pasienten bor utenbys) og én scannes i journalen.