Sepsis

20.05.2022Versjon 0.1

Bakgrunn 

 • Mer enn to tredjedeler av sepsistilfeller sees hos eldre ≥ 65 år
 • Viktige risikofaktorer er høy alder, immunsuppresjon, kronisk alvorlig endeorgansykdom og lokale risikofaktorer for infeksjon (brudd i hud- og slimhinnebarrierer, kateterbruk etc.)
 • Insidensen av sepsis i den generelle befolkningen i Norge er 1,4 tilfeller per 1000 personer per år, og stiger betydelig med alderen
 • Dødeligheten av sepsis med organdysfunksjon og septisk sjokk er henholdsvis 15 og 40 % i sykehus, og eldre har dårligere prognose enn yngre

Definisjoner 

 • Sepsis er fra 2016 definert som en potensielt livstruende organdysfunksjon forårsaket av en ubalansert vertsrespons på infeksjon
 • NB! Verken mikrobiologiske funn eller kliniske skåringssystemer inngår i selve definisjonen av sepsis, men brukes som diagnostiske og prognostiske hjelpemidler

Kliniske skåringssystemer som kan anvendes i sykehjem 

 • Husk alltid at kliniske skåringssystemer er supplementer til, og ikke erstatninger for godt klinisk skjønn!
 • Quick Sequential Organ Failure Score (qSOFA)
  • En ”bedside” skår med tre kliniske parametere
   • Respirasjonsfrekvens ≥ 22 per minutt
   • Akutt endring i mental status, med Glasgow Coma Scale (GCS) < 15
   • Systolisk blodtrykk ≤ 100 mm Hg
  • Utviklet for å identifisere pasienter med et potensielt alvorlig forløp av sepsis, der ≥ 2 kriterier oppfylt indikerer dette
  • Studier sår tvil om spesielt sensitivitet av qSOFA som diagnostisk og prognostisk verktøy ved sepsis
 • Systemisk Inflammatorisk Respons Syndrom (SIRS)-kriterier
  • SIRS-kriteriene inngår ikke lenger i definisjonen av sepsis
  • Består av tre kliniske kriterier + leukocytter i perifert blod
   • Feber > 38° C eller hypotermi < 36 ° C
   • Puls > 90 per minutt
   • Respirasjonsfrekvens > 20 per minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass
   • Leukocytose > 12 x 109/L eller < 4 x 109 /L, eller > 10 % umodne leukocytter
  • De kliniske SIRS-kriteriene er fremdeles nyttige i diagnostikk og oppfølging av potensielt alvorlige infeksjoner. Husk likevel at pasienter i sykehjem ofte fyller kriteriene ved annen akutt inflammasjon eller infeksjoner som lar seg behandle i sykehjem
 • NEWS2
  • Spesielt egnet til å følge sykdomsforløpet ved sepsis. 
 • NB! Eldre pasienter kan mangle feber ved alvorlig infeksjon. Blodgassanalyse er ikke mulig å utføre i sykehjem. Analyse av leukocytter kan ikke inngå i akuttdiagnostikken ved sykehjem

Etiologi 

 • Cirka 1/3 av sepsispasienter har bakteriemi, 1/3 mikrobiologiske funn fra annen lokalisasjon, og hos cirka 1/3 finner man ikke mikrober
 • Hos eldre dominerer aerobe gram negative staver (for eksempel E.coli), stafylokokker, streptokokker og pneumokokker

Klinikk 

Identifikasjon av infeksjonsfokus

 • Nedre luftveier hyppigst, dernest abdominalorganer, urinveier og hud/bløtvev

 

Generelle symptomer/funn

 • Feber/hypotermi, frostanfall, takykardi, forøket respirasjonsfrekvens, blodtrykksfall, endring i mental status, redusert diurese
 • Akutt funksjonssvikt (spesielt ved kjent kognitiv svikt)
  • Delirium (aktivt/stille), redusert gangfunksjon og fall, urininkontinens, dehydrering
 • NB! Lokale symptomer/funn kan mangle, men glem aldri
  • Grundig klinisk undersøkelse av hjerte, lunger, abdomen, hud og bløtvev og vurdering av eventuell nakkestivhet

Tiltak ved mistenkt sepsis i sykehjem 

Hos pasienter der innleggelse i sykehus er hensiktsmessig ut fra totalsituasjonen

 • Mistenkt sepsis er en hastesak, der kortest mulig tid til første antibiotikadose er prognostisk viktig
 • Ikke bruk tid på mikrobiologisk diagnostikk, start ikke behandling med antibiotika i sykehjem, da transporttiden til sykehus i Bergen Kommune er kort
 • Legg pasienten omgående inn i sykehus, bruk ”rød respons”


Hos pasienter der innleggelse i sykehys ikke er hensiktsmessig ut fra totalsituasjonen

 • Vurder om det er riktig med videre diagnostikk og behandling av akutt, alvorlig infeksjon
  • Hos de aller skrøpeligste, for eksempel med alvorlig demens, langt fremskreden kreft eller annen endeorgansykdom
  • NB! God kommunikasjon med pasient og pårørende er viktig ved behandlingsunnlatelse – bruk beslutningsskjema i GBD
 • Dersom man forsøker behandling av sepsis lokalt
  • Forsøk å identifisere og eventuelt sanere primærfokus, for eksempel drenasje av overflatisk abscess
  • Utfør mikrobiologisk diagnostikk fra tilgjengelig infeksjonsfokus- hyppigst urinveier eller hud/sår
  • Start empirisk antibiotikabehandling
   • Empirisk standardbehandling bør inneholde penicilliner (Penicillin G, Kloxacillin eller Ampicillin) dersom mulig
   • Gram negativ og eventuell anaerob antibiotikadekning bør diskuteres med mer erfaren kollega, teamoverlege eller infeksjonsmedisiner
  • Start parenteral væskebehandling
   • Målsetning er cirka 20-30 ml/kg Ringer Acetat i løpet av første 2 timer
   • Bruk skjønn, spesielt ved alvorlig hjertesvikt og fare for akutt lungeødem