Barneanestesi ved gastro-/urologisk kirurgi

10.05.2021Versjon 1.4Forfatter: Atle Ulvik, Are Engum

Generelt 

Antibiotikaprofylakse

Kirurgansvar. Standard er cefuroxim 20 mg/kg og metronidazol 20 mg/kg. (Metronidazol 10 mg/kg til barn < 40 uker.)

 

Aspirasjonsrisiko

Obs. ved gastrointestinal obstruksjon (pylorusstenose, duodenalatresi, volvolus, invaginasjon). Se RSI - Rapid Sequence Induction

 

Epidural

Med informert samtykke fra foreldrene kan barn > 8 kg få TEA. Bruk 5 cm 19 G nål til de minste, 18 G fra ca. 15 kg. Bolus: opptil 0,5 ml/kg bupivakain 2,5 mg/ml. Per-/postop.: 0,2 – 0,3 ml/kg/time med standard EDA-blanding (maks. bupivakain 0,4 mg/kg/time).

 

Penisblokade

1 ml + 0,1 ml/kg bupivakain 5 mg/ml fordelt på hver side.

 

Sakralblokade

Ropivakain 2 mg/ml.  Doser: Fimose 0,5 ml/kg (bruk helst penisblokade), hernie 1 ml/kg, retentio testis 1,3 ml/kg. Se Regionalanestesi (RA)

 

Spinalanestesi

Spesialistoppgave. Indikasjon: Hernieoperasjoner på premature/nyfødte med lungesykdom ≤ 60. gestasjonsuke. Legg EMLA på innstikkstedet preop. Medikament: 20 ml bupivakain 5 mg/mL tilsatt 0,1 ml adrenalin 1 mg/mL. Dosering: < 2 kg: 0,6 ml, 2 – 5 kg: 0,8 ml og > 5 kg: 1,0 ml.

Lokalanestesiforgiftning barn 

Maksimaldoser ved single-shot blokader til barn

Bupivakain 2,5 mg/kg, ropivakain 3 mg/kg, lidokain 5 mg/kg

 

Ved mistanke om lokalanestesiforgiftning

 • Avbryt evt. pågående injeksjon
 • Tilkall hjelp
 • Gi 100% O2 og øk CO2-utluftingen evt. med overtrykksventilering
 • Gi umiddelbart Intralipid 200 mg/ml 1,5 ml/kg i.v. i løpet av 1 min

 

CNS-symptomer (vanligvis maskert av narkose)

 • Kramper behandles med bolus midazolam 0,1 mg/kg i.v., evt. tiopental

 

Sirkulatorisk kollaps

 • Resuscitering etter vanlige retningslinjer
 • Adrenalin gis i minste effektive dose 1 - 2 opptil 10 microgr/kg i.v.
 • VF/VT elektrokonverteres med 4 J/kg
 • Intralipid 200 mg/ml 1,5 ml/kg i.v. i løpet av 1 min
 • Intralipid bolus kan gjentas x 2
 • Videre Intralipid-infusjon 15 ml/kg/time (kan dobles til 30 ml/kg/time)
 • Ved residiverende VF gi amiodarone 5 mg/kg i.v.
 • Vurder mekanisk sirkulasjonsstøtte (ECMO/hjerte-lunge-maskin) - Ring TIO 970390

 

Intralipid finnes på innledningsrom 7/8

 • Maksdose Intralipid 12 mg/kg

De enkelte inngrep 

Chirurgia minor (hernie, testisretensjon, fimose og lignende) 

Anestesi: Sevofluran eller hos barn > 3 - 4 år gjerne TIVA,  kombinert med sakralanestesi eller ledningsblokk. Luftveier: LM.

Barn som kan drikke selv i løpet av 4 - 6 timer, trenger ikke intravenøs væsketilførsel postop..

 

Diafragmahernie

Opereres etter stabilisering og respiratorbehandling på nyfødtavd. Det er økt forekomst av andre misdannelser. Anestesiologiske utfordringer er lungehypoplasi, pulmonal hypertensjon og økt risiko for pneumothorax. Vær oppmerksom på luftveistrykket. Thoraxdren legges inn peroperativt.

 

Gastroøsofagal refluks

Moderat aspirasjonsrisiko. Mange av disse barna har astmasymptomer og nevrologiske tilleggsdiagnoser. 

 

Mb Hirschprung (MBH) og anorectale misdannelser (ARM)

Vær obs. på økt frekvens av andre misdannelser. Noen pasienter må ha stomi i nyfødtperioden. Transanal rectumbiopsi  kan gjøres i gassanestesi på maske.  Reseksjon av aganglionær tarm og coloanal anastomose  skjer oftest ved 2 - 3 mnd alder. Peroperativt frysesnitt. SVK for antibiotika og TPN. Postoperativt: kontinuerlig i.v. morfininfusjon. Se Smertebehandling

 

Nekrotiserende enterokolitt forekommer hos små premature under intensivbehandling i 1. - 10. levedøgn. Kan ledsages av hemostasedefekter.

 

Nyrer og urinveier

TEA avtales med kirurg på forhånd. Vanligvis ikke indisert ved nyrebekkenplastikk og reimplantasjon av ureter i blære.  Mindre kirurgi (cystoskopi, injeksjonsbeh. for reflux, suprapubisk kateter): GA og LM.

 

Omphalocele/gastroschise

Ved omphalocele er tarmen, i motsetning til ved gastroschise, dekket av peritoneum. Vær obs. på økt frekvens av andre misdannelser ved omphalocele.  Stort perop. varme- og væsketap (opptil 100 ml/kg/time), bruk væskevarmer. Ofte behov for dopamin. Postoperativt: Ved mindre omphaloceler kan det være aktuelt å ekstubere pas. på stue. Større omphaloceler og gastroschiser respiratorbehandles på barneklinikken.

 

Pylorusstenose

Hypokloremisk alkalose med tap av Na og K er vanlig.  Øh-kirurgi er ikke nødvendig. BE, væskebalanse og elektrolytter skal korrigeres preop. (NaCl evt. med KCl opp til 3 mmol/kg/døgn). Aspirasjonsrisiko, tøm ventrikkelen. Kirurg bestemmer når det kan startes peroral tilførsel postoperativt evt. brukes et ”pylorusregime” som finnes på postopr. med 20 ml glucose etter 8 t og gradvis opptrapping til morsmelk.