Hepatitt A

03.07.2023Versjon 1.16Forfatter: Dag Henrik Reikvam

Bakgrunn 

Inkubasjonstid 2-7 uker. Fekal-oral smitte, enten som person-til-person eller via kontaminerte matvarer. Parenteral smitte hos stoffmisbrukere er rapportert. Fekal virusutskillelse stor i uken før inntreden av ikterus eller andre symptomer, avtar raskt etter symptomdebut og vanligvis helt opphørt etter to uker.

Klinikk 

Initiale symptomer ofte uspesifikke med kvalme, oppkast, magesmerter og feber. Deretter klinikk på akutt hepatitt med ikterus. Fulminant hepatitt (fatal) er svært sjelden. Immunmedierte ekstrahepatiske manifestasjoner hos ca. 15 %, oftest utslett eller artralgier. Fører ikke til kronisk sykdom, men residiv kan forekomme.

Diagnostikk 

Påvisning av Hepatitt A virus IgM i serum indikerer akutt sykdom. HAV RNA PCR tilgjengelig på Folkehelsa. Hepatitt A virus IgG indikerer gjennomgått infeksjon eller status etter vaksinasjon.

Behandling 

Understøttende behandling. Ingen spesifikk behandling tilgjengelig. Hospitalisering sjelden nødvendig.

Smitteverntiltak i sykehus 

Kontaktsmitte til og med 1 uke etter debut av ikterus.

Meldingsplikt ved påvist tilfelle 

Skriftlig nominativ melding (gruppe A-sykdom) sendes elektronisk til FHI via https://klinikermelding.fhi.no; husk å printe to papirkopier hvorav én sendes i posten til Bydelsoverlegen (ev. til Kommuneoverlegen hvis pasienten bor utenbys) og én scannes i journalen.

Varslingsplikt ved mistenkt eller bekreftet innenlandsk utbrudd 

Telefonisk varsling til Smittevernoverlegen i Oslo (T. 21 80 21 80 eller til samfunnsmedisinsk vakt utenom kontortid T. 23 48 72 11). Varsling til kommunelegen hvis pasienten bor utenbys. Også varsling til Smittevernvakten ved Folkehelseinstituttet varsles (T. 21 07 63 48)

Allmennfarlig smittsom sykdom 

Hepatitt A er definiert som en allmennfarlig smittsom sykdom. Pasienter med mistenkt eller bekreftet sykdom har rett til gratis undersøkelse (konsultasjon, prøvetaking, radiologi etc.) og behandling (legemidler etc.). Ved bekreftet sykdom skal det utføres smitteoppsporing mtp. smittekilde og ev. sekundærtilfeller.