Skulderen - Nerveskade

21.09.2021Versjon 1.4Forfatter: Torstein Husby

Klinikk 

Disse skadene er relativt sjeldne og symptomene kan ofte være vage og vanskelige å tolke. Symptomene er nevrologiske utfall, utvikling av muskulær atrofi og senere kontrakturer. Ved mistanke om plexusskade anbefales tidlig konferering med Rikshospitalet (landsfunksjon).

Traumatisk betinget skade 

1. Lukket skade

Stump vold, luksasjoner, frakturer etc. Den vanligste nerveskaden i skulder er skade på n. axillaris i forbindelse med skulderluksasjon (deltoideusparese). Hvis denne paresen holder seg, bør den opereres i løpet av 6 mnd. (ofte nødvendig med nervetransplantasjon). Skulderluksasjon gir av og til akutt partielt eller totalt utfall fra plexus brachialis med lammelser av aktuelle overekstremitet. De fleste lukkede skader dreier seg om neuropraksier (ikke kontinuitetsbrudd) som behandles med ekspektans i 4-6 mnd. Prognosen er vanligvis god.

 

2. Penetrerende skade

Skuddskader, knivstikk. Vanligvis gir penetrerende skader nerveavrivning (neurotmese).

 

3. Iatrogene skader

Kirurgi (f.eks. ved stabiliserende skulderkirurgi eller ORIF på clavicula)

Ikke-traumatisk skade 

Aktuelle årsaker:

  • Tumor (som klemmer av nerve)
  • Nervekompresjoner (f.eks. n. suprascapularis entrapment)
  • Infeksjoner/inflammasjoner

Diagnostikk 

Grundig klinisk undersøkelse av nervefunksjon er obligatorisk! Dersom ikke årsaken til nerveskaden er åpenbar, skal det suppleres med røntgenundersøkelse av nakke og skulder. EMG og nerveledningshastighetsundersøkelser utføres 3 uker og 3 mnd. etter skaden. Funn usikre ved for tidlig utført EMG. MR sjelden indisert, bortsett fra ved mistanke om rotavulsjoner.

Klassifikasjon 

Skadenes alvorlighetsgrad varierer og har tre nivåer

 

1. Nevropraksier

Dette er intet ledningsbrudd men en slags “nervebesvimelse” som gir temporære nerveutfall, vanligvis full restitusjon i løpet av 4-6 mnd.

 

2. Axonotmese

Dette er en aksonoverskjæring med skade/overrivning av enkeltaksoner, men hvor myelinskjeden er intakt. Dette har vanligvis god prognose hvis kontrakturer og andre sekundære skader unngås. Ofte restitusjon ila 4-6 mnd. , avhengig av avstand fra nerveskaden til innervert muskel eller hudområde.

 

3. Neurotmese

Dette er en fullstendig overrivning/kontinuitetsbrudd av nerven. Dette har dårlig prognose selv med optimal kirurgisk behandling. Jo yngre man er, desto bedre utsikt for restitusjon etter nerverekonstruksjon.

Behandling 

Når overrivning/kontinuitetsbrudd av nerver er sannsynlig (åpne og penetrerende skader), bør de eksploreres og ev. sutureres i akuttstadiet. Ved lukkete skader anbefales vanligvis ekspektans i 4-6 mnd. før nerven eksploreres. Ved permanente pareser kan senetransposisjoner eller skulderartrodeser være aktuelt. Ved en permanent totalparetisk overekstremitet etter en plexusskade og mislykket forsøk på rekonstruksjon kan en salvageoperasjon være eksartikulasjon i albuen, kombinert med artrodese i skulder. Dette forutsetter scapulastabiliserende muskulatur.

Angående plexus skader så har Rikshospitalet i praksis landsfunksjon og det kan være hensiktsmessig å konferere med de på et tidlig stadium etter skaden.

 

Se for øvrig Nerveskader under håndkapitlet.

Prognose 

Den vanligste nerveskaden i skulder er pleksus skader i forbindelse med skulderluksasjoner (total eller partiell). Dette er oftest nevropraksier som har rimelig god prognose, behandlet med ekspektans i 4-6 mnd. Nervus aksillaris parese har ikke fullt så god prognose (deltoideus parese) og må vurderes for rask nerverekonstruksjon hvis ingen bedring 4-6 mnd. (Rikshospitalet).

 

Ved rekonstruksjon av nerveskader i skulder er prognosen rimelig god, spesielt hos yngre pasienter. Dette kan skyldes at avstanden fra skadet/rekonstruert nerve og til innervert muskel er relativt kort.