Respiratorbehandling

09.02.2018Versjon 1.1

Objektive indikasjoner 

1. Respirasjonsstans

Hypoksi, spesielt ved samtidig metabolsk acidose (laktacidose), vanligvis PaO2 < 6 kPa eller SaO2 < 80% (FiO2 = luft). PaO2 / FiO2 ratio < 26 kPa (ARDS kriterier)

 

2. Hyperkapni med nedsatt bevissthet og uttalt respiratorisk acidose, vanligvis PaCO2 > 10 kPa, pH < 7,15 som ikke kan heves på annen måte.

 

3. Som ledd i behandling av hjerneødem (unngå hypoventilering)

Subjektive indikasjoner 

 • Sliten pasient (selv uten objektive indikasjoner)
 • Uro, dyspnoe, cyanoser

A) Oppstart av respiratorbehandling 

Pasienten bør alltid være overvåket med EKG, invasiv BT måling og pulsoksimeter under den innledende fasen av respiratorbehandling.

Evita XL (Dräger) 

Dette er sykehusets og avdelingens standard respirator til såvel voksne som barn (ikke neonatal intensiv). Med noen små unntak er alle maskiner helt like i sine funksjoner (alle basisfunksjoner er like). Respiratoren kan gi alle de vanlige ventilasjonsmodi (IPPV, BiPAP, ASB) i tillegg til å kunne brukes som en noninvasiv (maske) ventilator (NIPPV) og CPAP. Ulike trykk, flow og volumkurver samt innstillinger og avlesninger av ulike respirasjonsparametre kan leses direkte fra den store skjermen. Noen har også innebygget kapnograf.

 

Respiratoren kan brukes fra ca 5 kg store barn til voksne (minste tidalvolum 40 ml). Med neoflow sensor kan Evita-XL brukes til enda mindre barn også (er tilleggsopsjon på enkelte maskiner).

 

Respiratoren slås på med en bryter bak. Etter valg (barn/voksen) og aktivering av start vil den automatisk stille seg i BIPAP modus med FiO2 0,5, Pinsp 20 og PEEP på 5 cm H2O.

 

Ventilasjon i BiPAP modus (Bilevel inspiratory positive airway pressure) er fortsatt vår standard ventilasjon. Velg ønsket frekvens (voksne vanligvis 12-20/ minutt), PEEP nivå (8-10 cm H2O) og Pinsp (20-30cm H2O). Trykkdifferansen vil sørge for ventilasjonen. I tillegg kan I:E ratio og inspiratorisk flowkurve innstilles separat. Velg Pinsp slikat pasienten blir ventilert med tidalvolum 6-8 ml/kg initialt.

 

Alternativt kan brukes volumkontrollert ventilasjon IPPV. Da innstilles tidalvolum og frekvens (ekspirert tidalvolum 6-8 ml/kg kroppsvekt (vanligvis 4-600 ml) og frekvens 12-20/min hos voksne). Ved volumkontrollert ventilasjon settes trykket (Pmax) på 40-50 som en sikkerhetsventil mot uønsket høyt trykk. Velges trykkontrollert senkes Pmax til ønsket trykk, mens tidalvolum økes med 10-20 % over ønsket nivå. Respiratoren gir nå beskjed om at den fungerer pressure limited men forsøker å gi det ønskede volum, hvis Pmax reduseres ytterligere kommer også beskjeden «volume not constant». Nå fungerer respiratoren trykkontrollert.

 

Dersom ikke annet er indisert innstilles vanligvis PEEP/CPAP på 10-12 og FiOpå 1,0 initialt med rask justering til < 0,5 hvis mulig. En søker først å redusere FiOfør PEEP. Normal inspirasjons- og ekspirasjonstid (1:2). Etter ca 30 minutter tas første blodgass. Vanligvis tilstrebes blodgass i lavere normalområdet, dvs PaO10-12 kPa, PaCO2 4,5-5,5 kPa og pH ca 7,40 (unntak terapeutisk hyperventilering, og pasienter med kronisk kompensert respiratorisk acidose (KOLS) og ved alvorlig ARDS). Innstilling på respirator korrigeres etter blodgassverdiene.

B) Vedlikeholdsfasen 

Pasienten holdes på kontrollert ventilasjon så kort tid som mulig, og snarest mulig reduseres TV til 6 ml/kg. Når pasienten våkner (eventuelt tillates å våkne), er det aktuelt å forsøke ASB. Med denne innstilling utløses respiratorstøtten av pasienten selv (oppdager pasientens egen flow), og han får deretter hjelp med inspirasjonen opp til et forutbestemt trykk. Vanligvis er dette 18-25 cm H2O initialt, men kan etterhvert gradvis reduseres mot 10 cm. Etterhvert vil også behov for oksygen minke, og FiO2 og PEEP kan vanligvis reduseres. Når behov for trykkstøtte er 12 og FiO2 er 0,45 vil pasienten vanligvis kunne koples fra respirator, eventuelt ekstuberes.

 

Ved hjelp av Evita XL sin "smart care" vil mye av avvenningsprosedyren kunne automatiseres og kontrolleres av respiratoren selv.

NB! 

Høye FiO2 verdier (> 0,6) ut over 2-4 døgn bør unngås. Ved oksygeneringsproblem vurderes følgende tiltak:

 1. Optimalisere konvensjonell ventilasjon
 2. Recruitment manøver (gjentas )
 3. PEEP > 15 cm H2O
 4. Øke inspirasjonstid (IE forhold 1:1) ev. APRV
 5. Permissiv hyperkapni (pH bør holdes > 7,20)
 6. Bukleie
 7. Oscillator, ev. kombinert med bukleie (ev. NO)
 8. Permissive hypoxemi

Referanser 

 1. ARDS, CPAP med maske, Bukleie, Intubering av intensivpasienter, HFOV Respiratoravvening, NO-behandling, Sedering av pasienter på respirator
 2. The Acute Respiratory Distress Syndrome Network. Ventilation with lower tidal volumes as compared with traditional tidal volumens for acute lung injury and the acute respiratory distress syndome. NEJM 2000; 342:1301-8.