Vurdering av ortopediske pasienter på preoperativ poliklinikk

06.02.2024Versjon 0.7Forfatter: Per Anders Hunderi, Gjermund Galleberg

Prosedyre 

 1. Ortopediske pasienter som skal til operasjon og hvor det er tvil om de av medisinske grunner kan opereres ved DKS, skal vurderes av anestesilege i forkant. Pasienten henvises av ortoped som lager «Tilsynsforespørsel» i DIPS og sender denne til «SO Hau KSK Dagkirurgi Kontor». Det skal da foreligge innkomstjournal eller tilsvarende informasjon i oppdatert poliklinisk notat i DIPS. Diagnosekode må foreligge for registrering ved Ortopedisk preoperativ poliklinikk.
 2. Ortoped informerer samtidig seksjonsoverlege DKS på tlf. 970467.
 3. Dersom anestesilegen vil vurdere pasienten på Ortopedisk preoperativ poliklinikk gir ortoped melding om dette på tlf. 978350 for å avtale videre forløp.
 4. På avtalt tidspunkt mottas pasienten av sekretær på Preoperativ poliklinikk. Personalia kontrolleres, BT/puls, vekt/høyde og SpO2 på romluft måles. Det tas EKG hvis dette er rekvirert. Anestesilege fra DKS tilkalles deretter via tlf. 970467 for tilsyn av pasient.
 5. Anestesilege går gjennom anamnese, klinisk undersøkelse, og rekvirerer eventuelle blodprøver og tilleggsundersøkelser. Resultat av tilsynet noteres som et eget notat "Tilsynsnotat" i DIPS - send gjerne en gul lapp i tillegg til kirurg.
 6. Dersom anestesilegen gjør nye funn på pasient som er avgjørende for pasientens fremtidige helse må anestesilegen sørge for at funn videreformidles til pasientens fastlege eller ansvarlige kirurg for videre oppfølging.
 7. Anestesilegen som først vurderte pasienten følger selv opp denne og vurderer følgende etter at det er kommet svar på nødvendige tilleggsundersøkelser:
 • Kan pasienten fortsatt opereres sett med anestesilegens øyne?
 • Hvor skal operasjonen foregå? DKS eller SOP?
 • Er det behov for innleggelse postoperativt?
 • Forslag til anestesimetode

 

ASA 3-4 kan ofte opereres på DKS dersom man kan bruke regionale teknikker, lokalanestesi eller sedasjon til mindre og middels store inngrep. Også generell anestesi kan planlegges til kortere operasjoner dersom lunge- og hjertefunksjon er moderat/god og i stabil fase. Det er ikke uvanlig at kapasitet og kompetanse på postoperativ er en større begrensning enn evnen til å gjennomføre anestesi på operasjonsstuen.