Mottak og tilsyn ved KSK-Preoperativ poliklinikk av anestesilege fra DKS

19.05.2022Versjon 0.5Forfatter: Per Anders Hunderi, Gjermund Galleberg

Prosedyre 

 1. Ortopediske pasienter som skal til dagkirurgi og av medisinske grunner skal vurderes av anestesilege, henvises av ortoped som lager «Tilsynsforespørsel» i DIPS og sender denne til «SO Hau KSK Dagkirurgi Kontor». Det skal da foreligge innkomstjournal eller tilsvarende informasjon i poliklinisk notat i DIPS. Diagnosekode må foreligge for registrering ved KSK-Preoperativ poliklinikk.
 2. Ortoped informerer samtidig seksjonsoverlege DKS på tlf. 970467.
 3. Dersom anestesilegen vil vurdere pasienten på KSK-Preoperativ poliklinikk gir ortoped melding om dette på tlf. 978350 for å avtale videre forløp.
 4. På avtalt tidspunkt mottas pasienten av sekretær på Preoperativ poliklinikk. Personalia kontrolleres, BT/puls, vekt/høyde og SpO2 på romluft måles. Det tas EKG hvis dette er rekvirert. Anestesilege fra DKS tilkalles deretter via tlf. 970467 for tilsyn av pasient.
 5. Anestesilege utfører problemorientert anamnese, klinisk undersøkelse, og rekvirerer eventuelle blodprøver og tilleggsundersøkelser. Pasienten gis praktisk informasjon og informeres om hvilke faste medisiner som skal tas operasjonsdagen.
 6. Alle vurderinger og tiltak dokumenteres i DIPS. Anestesilegen rekvirerer evt tilleggsundersøkelser (rtg thorax, ecco cor osv ). Evt blodprøver og EKG kan bestilles samme dag. Dersom anestesilegen gjør nye funn på pasient som er avgjørende for pasientens fremtidige helse må anestesilegen sørge for at funn videreformidles til pasientens fastlege eller ansvarlige kirurg for videre oppfølging.
 7. Anestesilegen besvarer «Tilsynsforespørsel» ved sitt polikliniske notat i DIPS, gjerne med en gul lapp i tillegg for å gjøre henvisende kirurg oppmerksom på at svar nå foreligger.
 8. Anestesilegen som først vurderte pasienten følger selv opp denne og vurderer følgende etter at det er kommet svar på nødvendige tilleggsundersøkelser:
 • Kan pasienten fortsatt opereres sett med anestesilegens øyne?
 • Hvor skal operasjonen foregå? DKS eller SOP?
 • Bør pasienten uansett være innlagt i forbindelse med sin operasjon?
 • Forslag til anestesimetode

 

ASA 3-4 kan tas på DKS dersom man kan bruke regionale teknikker, lokalanestesi eller sedasjon til mindre og middels store inngrep. Også generell anestesi kan planlegges til kortere operasjoner dersom lunge- og hjertefunksjon er moderat/god og i stabil fase. Kirurg skal i disse tilfellene først konferere med seksjonsansvarlig anestesilege på DKS.