Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

BK virus DNA kvantitering

17.06.2022Versjon 1.3

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om og screening for polyomavirus‐assosiert nefropati hos nyretransplanterte
  • Mistanke om BK virus som årsak til hemorrhagisk cystitt hos benmargstransplanterte
  • Mistanke om BK virus som årsak til ureterstriktur hos immunsupprimerte

Prøvemateriale 

EDTA-plasma

Urinprøve til virusanalyser bare ved mistanke om hemorrhagisk cystitt eller ureterstriktur.

Normalt 800 µL.

 

For andre materialer, se: BK virus DNA.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

For rekvirenter uten tilgang til elektronisk rekvirering, se Rekvisjoner

Undersøkelsesprinsipp 

Kvantitativ påvisning av BK virus DNA ved hjelp av in-house, sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

Enhet for virologi- og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet.

Svar 

Påvist virus DNA angis i antall kopier/mL.

Svartid 

1 - 3 virkedager.

Måleusikkerhet 

Variasjonskoeffisient 25,5 %.

Usikkert måleområde ±0.5 log (dvs ± ca 3 x verdi).

Måleusikkerheten oppdateres hvert halvår. Sist oppdatert 23.05.22

Tolkning 

Kvantiterbart område: 230 kopier/mL - 23 000 000 kopier/mL.
Deteksjonsgrense: 60 kopier/mL.

 

For EDTA plasma:

Resultat Resultatkommentar
Negativ < 60 kopier/ml (Ikke påvist)

Positiv

< 1000 kopier/ml Lav mengde BK-virus i blod. Ingen klinisk betydning
Positiv 1000 - 10000

kopier/mL

Moderat mengde BK-virus i blod Ingen sikker klinisk betydning, men undersøkelsen anbefales gjentatt om 1 måned.
Positiv >10 000 kopier/mL Høy mengde virus i blod. Kan ha klinisk betydning

For urin:

Høy virusmengde: 10 000 000 kopier/mL.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.