Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

BK virus DNA kvantitering

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
22.03.2024Versjon 1.11Forfatter: Grete Kro Birkeland, Regine BarlinnGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-13

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om og screening for polyomavirus‐assosiert nefropati hos nyretransplanterte
  • Mistanke om BK virus som årsak til hemorrhagisk cystitt hos benmargstransplanterte
  • Mistanke om BK virus som årsak til ureterstriktur hos immunsupprimerte

Prøvemateriale 

EDTA-plasma

Urinprøve til virusanalyser bare ved mistanke om hemorrhagisk cystitt eller ureterstriktur.

Normalt 800 µL.

 

For andre materialer, se: BK virus DNA.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner

Undersøkelsesprinsipp 

Kvantitativ påvisning av BK virus DNA ved hjelp av in-house, sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

Enhet for virologi- og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet.

Svar 

Påvist virus DNA angis i antall IU/mL.

Ikke påvist, Inkonklusiv

Svartid 

1 - 3 virkedager.

Måleusikkerhet 

Variasjonskoeffisient 58,3 %.

Usikkert måleområde ±0.3 log (dvs ± ca 2 x verdi).

Måleusikkerheten oppdateres hvert halvår. Sist oppdatert 20.03.24

Tolkning 

Kvantiterbart område: 1000 IU/mL - 15 000 000 IU/mL.
Deteksjonsgrense: 160 IU/mL.

 

For EDTA plasma:

Resultat Resultatkommentar
Negativ < 160 IU/ml (Ikke påvist)

Positiv

< 1000 IU/ml Lav mengde BK-virus i blod. Ingen klinisk betydning
Positiv 1000 - 10000

IU/mL

Moderat mengde BK-virus i blod Ingen sikker klinisk betydning, men undersøkelsen anbefales gjentatt om 1 måned.
Positiv >10 000 IU/mL Høy mengde virus i blod. Kan ha klinisk betydning

For urin:

Høy virusmengde: 10 000 000 IU/mL.

Merknader 

Fra 13.9.22 er analysen forbedret med omlegging til WHO standard for kvantitering. Resultatet gis nå ut i internasjonale enheter (IU)/ml i stedet for kopier/ml. Tidligere deteksjonsgrense var 60 kopier/ml og kvantiterbart område 1000– 23 mill kopier/ml. Ny deteksjonsgrense er 160 IU/ml og kvantitative verdier angis mellom 1000 og 15 mill IU/ml.

 

Tallverdiene for BK virus vil bli lavere enn før 13.9.22, men innenfor 0.3 log som er angitt variasjon for kvantitative PCR-analyser.

 

Av tekniske årsaker knyttet til visning i journal- og laboratoriedatasystemet vil også tidligere utførte BK-virus analyser få ny enhet, selv om disse er analysert med kopier/ml. Tidligere tallverdier påvirkes ikke.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.