Septisk artritt

07.02.2024Versjon 0.15Forfatter: Anastasia Galati, Christine Karlsen og Klaus Wildhagen

Forord 

Prosedyren om septisk artritt er utarbeidet av Christian Høili, Sykehuset Østfold, som tidligere hovedforfatter.

 

Prosedyren er revidert høsten 2022 av:

 • Anastasia Galati, St. Olav
 • Christine Karlsen, UNN
 • Klaus Wildhagen, SUS

 

For spørsmål, kontakt fagrådets representant, Maria Boge Lauvsnes (maria.boge.lauvsnes@sus.no)

Hensikt, definisjon og klinikk 

Hensikt

Sikre rask og adekvat behandling av potensielt ledd-destruerende og livstruende tilstand.

 

Definisjon

Infeksiøst utløst leddbetennelse.

 

Klinikk

Smerte, hevelse, varme, redusert bevegelse og ev. rødme i affisert ledd. Ledsagende feber og redusert allmenntilstand hos mange. Eldre pasienter med septisk artritt kan imidlertid være afebrile.

Predileksjonssteder 

Over 50 % kne, dernest håndledd, ankler og hofter. Vanligvis unilateral, sjelden bilateral. 10-20% har affeksjon av mer enn ett ledd

Mikrober 

 • Bakterier årsak i ca. 80% av tilfellene
 • Gule stafylokokker mest vanlig, deretter streptokokker, gramnegative bakterier og pneumokokker
 • Gramnegative bakterier mest vanlig ved traume, i.v. rusmisbruk, neonatalt, hos eldre og hos immunsupprimerte
 • Mykobakterier, sopp og virus kan også gi infeksiøs artritt

Disponerende faktorer 

Eldre, barn, tidligere artritt, ortopedisk kirurgi, leddprotese, skadet ledd, diabetes, alkoholmisbruk, i.v. rusmisbruk, skadet hudbarriere, hudinfeksjon, immunsuppresjon og invasive prosedyrer

Spredningsvei 

 • Oftest hematogen spredning
 • Sjeldnere: bitt, traume, kirurgi, intraartikulær injeksjon
 • Ytterst sjeldent gjennom eksisterende beninfeksjon

Patogenese 

Bakterier i ledd fører til akutt artritt med synovial hyperplasi og purulent væske. Frisetting av proteaser og cytokiner kan sammen med trykket fra leddvæsken føre til destruksjon av brusk.

Mikrobiologi 

Leddvæskeundersøkelser

1. Generelt

 • Rask leddpunksjon og aspirasjon
  • Helst før oppstart antibiotika
  • Leddvæsken er oftest blakket og lite viskøs
 • Proteseledd skal ikke tappes av revmatolog med mindre ortoped ber om dette
 • Hvis man ikke får ut leddvæske, kan leddet skylles med saltvann for å få aspirat til diagnostikk
  • NB! Xylocain er lett bactericid og kan svekke sensitiviteten ved dyrkning
 • Husk god klinisk informasjon og infeksjonsmistanke på rekvisisjonen

 

2. Dyrkning

 • Hvis forsendelse til mikrobiologisk laboratorium < 4 timer: leddvæske på sterilt glass (hvit kork) eller korket sprøyte (rød kork). Laboratoriet fordeler da materialet slik det egner seg best
 • Ved forsendelsestid >4 timer til mikrobiologisk laboratorium: leddvæske settes på vekstmedium
  • Blodkulturglass: både anaerob og aerob glass hvis nok materiale (må være ≥1 ml på hvert av glassene), ev. kun på pediatrisk blodkulturglass (aerob) hvis mindre mengder (≥0.5 ml)
  • Alternativt flytende transportmedium (eSwab) eller Stuart pensel
 • Hvis svært sparsomt materiale (uansett forsendelsestid): flytende transportmedium (eSwab) eller Stuart pensel, ev. sprøytespiss i sterilt glass med litt NaCl (hør med lokalt laboratorium) dersom det ikke lar seg aspirere noe leddvæske

 

3. Celletelling

 • 2 ml på EDTA-glass (lilla kork), sendes til laboratoriet
 • Infeksjon er meget sannsynlig ved leukocyttall >100.000 med antall polymorfnukleære >90%
 • Celletall mellom 50.000-100.000 defineres som gråsoneområde, spesielt krystallartritt er da en aktuell differensialdiagnose

 

4. Mikroskopering

 • Polarisasjonsmikroskopi: én dråpe for å se etter urinsyre- og kondrokalsinosekrystaller i differensialdiagnostisk hensikt, samt raskt få inntrykk av antall hvite
 • Ev. gramfarging med direkte mikroskopi: minimum to dråper på sterilt glass/korket sprøyte, sendes raskt til laboratoriet (< 4 timer) etter avtale med vakthavende mikrobiolog

 

5. PCR (16S/18S rRNA-gen)

 • Aktuelt ved sterk mistanke om infeksjon og negativ dyrkning. Også aktuelt ved artritt hos små barn mtp. kingella kingae
 • Minimum 0,5 ml på sterilt glass
 • Kan ev. etterrekvireres

 

6. Ved mistanke om TBC

 • Dyrkning (2-6 uker), sterilt glass til mikrobiologen
 • Mikroskopi, PCR, ev. synovialbiopsi
 • Mistenkes ved indolent presentasjon av vedvarende mono- eller oligoartritt hos pasient med epidemiologisk eksponering og negativ standard dyrkning av leddvæske

 

7. Ved mistanke om sopputløst artritt

 • Dyrkning, sterilt glass til mikrobiolog
 • Mikroskopi, PCR, ev. synovialbiopsi
 • Candidiasis, sporotrichosis, coccidioidomycosis
 • Mistenkes ved indolent presentasjon av oligo- eller monoartritt med negativ dyrkning av leddvæske og epidemiologisk eksponering, immunsuppresjon eller penetrerende traumer

 

8. Ved mistanke om borrelia-artritt

 • Serologi og leddvæske-PCR
 • Monoartritt i kombinasjon med eksponering i et endemisk område
 • Erytema migrans, feber og migrasjonsartralgier kan forekomme uker eller måneder før

 

9. Ved mistanke om viralt utløst artritt

 • Serologi
 • Vanligvis polyartikulær presentasjon
 • Denguefeber, chikungunya, zika-virus, parvovirus, rubella, enterovirus, adenovirus, alfavirus

 

10. Ved mistanke om gonokokkartritt

 • Leddvæske-PCR
 • Oppstår vanligvis akutt med feber, frysninger, hudlesjoner, polyartralgi og tenosynovitt hos seksuelt aktive individer. Utvikler seg siden til en vedvarende mono- eller oligoartritt

 

Aktuelle prøveglass og tolkning av leddvæskefunn: se vedlegg

Annen aktuell prøvetaking før behandlingsstar 

Blodkultur og dyrkning urin. Ev. annen dyrkning avhengig av klinikk; halsprøve, ekspektorat, avføring, uretrasekret, sår, pustler.

Blodprøver 

Hb, hvite med diff, trc, SR, CRP, kreatinin, leverenzymer og urinsyre. Vurdere ANA, RF, anti-CCP, HLA-B27, borreliaserologi. Ev. prokalsitonin i tvilstilfeller (nyttig hvis negativ).

Aktuell bildediagnostikk 

Ultralyd

 • Væske ofte inhomogen, synovial fortykkelse, økt dopplersignal

 

Rtg. affisert ledd

 • Som regel normalt ved debut av symptomer, men viktig for kontroll under forløp, samt med tanke på ev. osteomyelitt, brudd eller andre koeksisterende leddsykdommer

 

CT/MR

 • Påvise effusjon eller inflammasjon i ledd som er vanskelig å undersøke klinisk eller med ultralyd, samt mtp. differensialdiagnostikk

 

Rtg. thorax

 • Infeksjonsfokus?

Differensialdiagnoser 

Krystallartritt

 • Urinsyregikt: elektronmikroskopi viser nåleformede, dobbeltbrytende krystaller. UL-funn med dobbelkontur og urinsyreaggregater
 • Kondrokalsinoseartritt: mikroskopi viser rhomboide krystaller. UL-funn med intrakondrale krystaller/fortetninger
 • Obs - septisk artritt og krystallartritt kan forekomme samtidig

 

Reaktiv artritt

 • Forutgående eller koeksisterende symptomer fra urinveier, gastrointestinalt, øye, hud og eller slimhinner

 

Debut av kronisk systemisk inflammatorisk leddsykdom

 • Revmatoid artrit, psoriasisartritt, spondylartritt

Medikamentell behandling 

 • Behandling skal gis i.v. i minst to uker, før siden peroral behandling i minimum to uker, avhengig av alvorlighetsgrad
 • Infeksjonslege bør konsulteres angående valg av antibiotika, dosering og varighet
 • Vanligvis gis maks dose av selektert antibiotikum

Kirurgisk behandling 

 • Alltid konferere ortoped
 • Leddet bør holdes så fritt for væske/puss som mulig, ofte nødvendig med gjentatte artroskopiske skyllinger
 • Ved hofteaffeksjon og protese - alltid vurdere artrotomi

Fysioterapi 

 • Vektbærende ledd skal ikke belastes i akuttfasen
 • Viktig med tidlig passiv bevegelighetstrening for motvirkning av kontrakturer og for ernæring av brusk

Prognose 

 • Avhenger av ev. forhåndsskadet ledd, virulens og infeksjonsvarighet før igangsatt behandling

 • Generell mortalitet på 10-15%, kan være høyere hos risikopasienter

Referanser 

Vedlegg - prøveglass og vurdering leddvæske 

Prøveglass

EDTA-glass uten gel
EDTA-glass uten gel

 

Blodkulturglass (gul kork = pediatrisk)
Blodkulturglass (gul kork = pediatrisk)

 

eSwab
eSwab

 

Sterilt glass
Sterilt glass

 

Vurdering av leddvæske

Kategorier av synovialvæske, kliniske og laboratoriefunn

NB! Ikke absolutte verdier. Flytende overganger.