IV PCA etter perifer nerveblokade

25.10.2022Versjon 0.4Forfatter: Elin Strandenes

IV PCA 

Brukes til egnede ortopediske pasienter som opereres i ren perifer nerveblokade eller i narkose med tillegg av perifer nerveblokade. Bruk bør avtales med pasienten før innledning av anestesi.

Praktisk: 

Bruk CADD-pumpe og sett den i låsenivå 1. Kobles til egen venflon med tilbakeslagsventil, uten treveiskran.

 

Skjemaet "Pasientkontrollert intravenøs smertebehandling (PCA)" fylles ut av anestesilege.

Dosering forordnes også i Meona, søk opp "PCA" under Legemiddelsøk. Gul lapp i DIPS til «SO Hau SMERTE Akuttsmerte team Henvisning».

 

Ved behov for kontakt med Akuttsykepleier: Telefon 976311 eller calling 93-7869.

Dosering opioider 

Valg av opioid avhenger av hvilket opioid som ellers forordnes til pasienten.

 

Oksykodon eller Mofin blandes i NaCl til 1 mg/mL i 50 mL kassett (CADD-pumpe).

Standardinnstilling PCA: Sperretid 10 min, bolus 1 – 2 mg, maks. 4 – 8 mg/time.

Råd om nedtrapping på sengepost 

Ved NRS < 5: Overgang til po opioider.

Når pasienten får en hurtigvirkende opioidtablett må vedkommende avstå fra å trykke på PCA-knappen en time etter inntak av tabletten (PCA-knappen kan ved behov fjernes fra pasientrommet i denne timen).

IV PCA kan seponeres når det har gått minst 6 timer uten behov for ekstradoser, dvs til pasienten er stabilisert på po hurtig- og langtidsvirkende opioider.