Akutt kirurgi: eskarotomi

12.02.2020Versjon 1.0

Generelt 

Ved sirkulære fullhudsskader blir huden et stivt panser. Når ødemet tilkommer i underhuden øker trykket her og truer mikrosirkulasjonen til dypereliggende strukturer.

 

Perifer sirkulasjon undersøkes med Doppler. Vanlige kontrollpunkter er a.radialis, a.ulnaris, arteriebuen i vola svarende til tverrfurene, fingerarteriene, a.dorsalis pedis, a.tibialis posterior. Undersøkelsen må gjentas hver time inntil 48 timer etter skaden med mindre escarotomi utføres.

 

Er pulsen svak/opphevet i alle ekstremitetene, må man mistenke hypovolemi og forsøke å korrigere denne. Dette gjøres før eskarotomi utføres.

 

For å avlaste trykket og bedre overlevelsen av dypereliggende strukturer utføres eskarotomier gjennom forbrent dermis slik at sårkantene i subcutis spriker godt.

 

Det kan også være aktuelt med eskarotomi ved sirkulære skader på hals og truncus. Ved sirkulære brannskader på thorax kan stigende luftveistrykk/synkende compliance være en indikasjon på at thorax-eskarotomier bør vurderes.

 

Begrensete eskarotomier utføres på Behandlingsrommet; i tilfelle der det trolig vil måtte gjøres mer omfattende eskarotomier, bør en vurdere om dette mest hensiktsmessige gjøres på Operasjonsstue. Eskarotomi blør vanligvis lite, men det er greit å ha diatermi og utstyr til omstikning klart.

Plassering av eskarotomier 

Eskarotomiene plasseres ifølge skisser:

 

Heltrukne røde streker er linjer for Eskarotomisnitt. Stiplede linjer er hjelpelinjer som legges ved behov.

 

 

OBS: Ingen eskarotomilinjer i pinsettgrepet eller i 5. fingers ulnarside. Heller ikke dorsalt eller volart på fingrene.

 

Husk spesielt å vurdere fingrenes sirkulasjon. På hånden må man vurdere å gjøre nervedekompresjon samtidig.

 

Ved høyvoltskader må man også vurdere behovet for fasciotomier  (se Høyvoltskader).