Overvåkning ved Postoperativ seksjon KK/øye

21.01.2021Versjon 2.1Forfatter: Britt Iren Skeide

Hvilke pasienter kan overvåkes og behandles ved Postoperativ, KK/øye? 

  • Postoperative pasienter:

                        Dagkirurgiske pasienter

                        Inneliggende pasienter som overflyttes til sengepost etter få timer

                        Pasienter som overvåkes på postoperativ avdeling til neste morgen etter stor kirurgi

                        Pasienter som krever forlenget postoperativ overvåkning i flere døgn.

  • Obstetriske pasienter som krever overvåkning av bevissthet, respirasjon og sirkulasjon før, under og etter fødsel.
  • Gynekologiske pasienter som ikke er postoperative, men som krever overvåkning av bevissthet/respirasjon/sirkulasjon på et nivå som sengeposten ikke kan ivareta.
  • Pasienter som krever overvåkning i forbindelse med optimalisering av smertebehandling.
  • Pasienter som krever overvåkning i forbindelse med preoperativ optimalisering.

Behandlingsnivå 

  • Pasienter med organsvikt som har behov for overvåkning/behandling av bevissthet, respirasjon og sirkulasjon, kan behandles ved postoperativ  KK/øye.
  • Ved postoperativ KK/øye kan pasienter få tilbud om NIV (non invasiv ventilasjonsstøtte). 
  • Intuberte eller tracheostomerte pasienter kan ikke behandles ved postoperativ KK/øye.
  • Pasienter som har behov for invasiv respiratorbehandling, hemofiltrasjon eller avansert hemodynamisk overvåkning med PICCO eller pulmonalarteriekateter, kan ikke behandles ved postopeativ KK/øye. 

Rutine for overflytting av pasient 

Dersom andre enn postoperative pasienter skal overvåkes ved postoperativ seksjon KK/øye, må postlege avklare dette med vakthavende anestesilege (97/93-4218). Det må utarbeides et overflyttingsnotat i DIPS. Når pasienten skal flyttes tilbake fra postoperativ seksjon til sengepost, må anestesilege avklare dette med postlege. Det må utarbeides et tilsynsnotat i DIPS.  Se forøvrig "Rutine for overflytting av pasient" i EK.

https://handbok.helse-bergen.no/eknet/docs/pub/dok61373.pdf