Tarmtømming

19.12.2022Versjon 1.0

Generelt 

Ryggmargsskade gir ofte varige forstyrrelser i mage- og tarmfunksjon, noe som forsterker funksjonshemningen. Ryggmargsskaderelatert reguleringssvakhet av tarmens funksjon har negativ innflytelse på sykelighet, dødelighet, psykososial funksjon og livskvalitet. Ryggmargsskaderelaterte forstyrrelser av mage-tarm-funksjon har dels direkte nevrologiske årsaker og dels indirekte årsaker som immobilisering, livsstilsfaktorer og medikamentbruk.

Den akutte fasen preges av forsinket passasje i hele gastrointestinalkanalen, mens det kroniske forløpet preges av motilitetsforstyrrelser i de nederste tarmavsnittene.

 

Ryggmargsskaderelatert reguleringssvakhet av tarmens funksjon bør utredes og behandles i rehabiliteringsavdeling på tertiært nivå. Behandlingen må systematisk utprøves og jevnlig evalueres i samarbeid mellom pasient og hjelpeapparat. Det må tas hensyn til individuelle og personlige forutsetninger.

 

Tidlig igangsetting av tarmtømmingsregime anbefales. Oftest behov for kombinasjon av peroral og rektale midler.

Behandling 

Før medikamentelle behandlingstiltak vurderes bør man lage en plan for regelmessige tømmingsprosedyrer, der alle tilgjengelige livsstilsrelaterte alternativer prøves ut.

Anleggelse av kolostomi/ileostomi kan ses på som en nødløsning når andre behandlingsalternativer mislykkes. Stomikirurgiske behandlingsmetoder gir imidlertid økt grad av selvstendighet, redusert tidsbruk til tømmingsprosedyrer, økt livskvalitet og økt pasienttilfredshet.

 

Medikamentell tilnærming

En mye bruk oppskrift på avdeling for ryggmargsskadde på St Olavs hospital er regelmessig tarmtømming hver 2. dag. Dette gjennom føres ved at pasienten tar to Toilax tabletter kvelden før planlagt tarmtømming som gjennomføres påfølgende morgen ved at en rektalsonde fylles med 1-2 microlax miniklyster hvorpå sonden føres inn og det etterskylles med vanlig klyster.

 

Aktuelle legemidler er:

  • Vi-siblin (Isphagula); romoppfyllende
  • Laktulose, Laxoberal; osmotisk virkende
  • Movicol; binder væske
  • Resolor (prukalopridsuksinat); 5HT-4-agonist, prokinetisk
  • Toilax (bisodaktyl); kontaktlaksantium
  • Relistor, Moventig v/opiatobstipasjon