Mikrobiologiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Bakteriologisk undersøkelse: Blodkultur

02.03.2023Versjon 1.3

Labteknisk 

Undersøkelse
Dyrkning av bakterier og gjærsopp (svært få muggsopp vokser i blodkulturer) fra blod tatt på blodkulturflasker (Bactec).
Prøvemateriale
Blod.
Prøvetaking
Steril teknikk benyttes for å minimere risiko for kontaminasjon fra hudflora.
Det skal normalt tas 2 sett i hvert sitt innstikk. Hvert sett består av en aerob og en anaerob flaske (og evt en soppflaske). Disse bestilles i DIPS og blir tatt av Sentrallaboratoriet.
Mistanke om infeksjon relatert til intravasalt kateter (sentralt venekateter, SVK og venøs adgangsport, VAP): Det ene blodkultursettet høstes fra perifer vene, og det andre settet høstes direkte fra SVK/VAP. Dette må gjøres på samme tid, og med samme volum. Flaskene må merkes godt med hvor de er høstet fra, og det må anmerkes på rekvisisjon.
Ved diagnostikk av mykobakterier i blodkultur benyttes spesialflaske. For å sikre riktig metodikk må slik undersøkelse derfor bestilles som egen analyse i DIPS (ikke vanlig blodkulturbestilling).
Prøvevolum
Flasken inneholder vakuum og indikerer når den er fylt opp til ønsket volum. Ved blodkultur tatt på mistanke om SVK/VAP-infeksjon må det tilstrebes likt volum i alle flaskene.
Oppbevaring og holdbarhet
Blodkulturer tatt i akuttsenteret settes fortløpende inn i Bactec-maskinen av personell fra Sentrallaboratoriet. Blodkulturer som tas inne på huset oppbevares på Sentrallaboratoriet og hentes av personell fra MIkrobiologen i åpningstiden.
Mellom prøvetaking og innsetting i Bactec-maskinen oppbevares flaskene i romtemperatur.
Feilkilder
Feil volum. Feil håndtering av flaskene. Antimikrobiell behandling før prøvetakning. Forurensning fra hudflora. Enkelte sjeldne mikrober vokser som regel ikke i blodkultur, og kan kreve spesialdiagnostikk (f.eks Coxiella burnetti).
Analysen utføres ved
Mikrobiologisk avdeling, Sykehuset i Vestfold
Forventet svartid
Innen 1-5 døgn. Positive blodkulturer ringes umiddelbart etter påvisning av mikrober. Negative blodkulturer besvares etter 5 døgn.
Svartiden forlenges ikke ved helg/høytider.
Langtidsinkubering i 7 døgn ved spørsmål om sopp eller ved mistanke om Brucella spp. og Francisella tularensis.

Klinisk 

Indikasjon
Mistanke om sepsis, bakteriemi, endokarditt.
 
Kliniske opplysninger
Symptomer, tentativ diagnose, antimikrobiell behandling (nylig, pågående), evt fremmedlegemer inkludert SVK/VAP.
 
Ved mistanke om mikrober som kan gi fare for laboratoriesmitte (Brucella spp, Bacillus anthracis, Francisella tularensis, Burkholderia pseudomallei) bør laboratoriet kontaktes slik at forhåndsregler kan tas.
For Brucella spp. og Francisella tularensis må man i tillegg sikre langtidsinkubering.
 
Resultat og tolkning
Blod er normalt sterilt, og et hvert funn av mikrober i blodkultur bør tolkes som relevant. Noen unntak finnes: Ved vekst av mikrober som kan være forenlig med forurensning fra hud (for eksempel hvite stafylokokker, propionebakterier og corynebakterier), der det kun vokser i ett sett, og uten relevant klinikk til aktuelle funn, så tolkes dette som regel som forurensning fra hud.
 
Funn av mikrober i blodkultur kan gi en god pekepinn på opphav til infeksjon dersom denne ikke allerede er kjent, og fokus for infeksjon bør alltid vurderes opp mot evt funn av mikrober.
 
Antibiotikabehandling bør blant annet styres etter forventet følsomhet for aktuelle mikrobe og infeksjonsfokus. Resistensbestemmelse gjøres av alle isolater tolket som klinisk relevante, og foreligger normalt etter 1-3 dager (avhengig av type mikrobe).
 
Bakgrunn/merknader
Ved mistanke om fungemi (sopp i blod) bør soppflaske tas i tillegg til aerob og anaerob flaske.
 
Alle isolater fryses, inkludert isolater tolket som sannsynlig forurensning.
 
Alle blodkulturer blir satt inn i automatisk inkuberingssystem (Bactec-maskin). Ved vekst av mikrober i flasken vil systemet alarmere, og flasken blir tatt ut for gramfarging og utsæd. Ved funn av mikrober ved gramfarging vil det alltid varsles telefonisk (unntak for funn som tolkes som sannsynlig forurensing fra hud ved prøvetaking). Flasker tolket som negative av inkuberingssystemet vil ikke bli sådd ut, men kastes etter endt inkuberingstid. Normalt inkuberes flaskene i 5 dager før de kastes, men inkuberingstiden kan forlenges på spesielle indikasjoner (mistanke om infeksjon med Brucella spp. eller Francisella tularensis).