Diagnostikk av thoraxskader

27.11.2020Versjon 2.1Forfatter: Johan Pillgram-Larsen, Henrik Aamodt, Peter Majak, Pål Aksel Næss

Generelt 

Thoraxskader kan man finne under A, B og C ved primærundersøkelsen.
Å utelukke skader som kan forstyrre oksygentransporten er en del av dette.

Røntgen thorax 

Røntgen thorax er en del av primærundersøkelsen. Man ser etter pneumo-­thorax, hemothorax, mediastinalt hematom, emfysem, diafragmaskade, lungekontusjon og skjelettskade. Mediastinum kan fremstå breddeforøket på bilder tatt av pasienten liggende. Røntgen thorax uten positive funn utelukker med stor sannsynlighet alvorlig thoraxskade. Ved gjentatt undersøkelse etter en times tid er metoden nesten 100 % sensitiv med tanke på akutt behandlingstrengende skade med unntak av hjertetamponade. Ved stort thoraxtraume er det indikasjon for CT-thorax gitt at pasienten er hemodynamisk normalisert.

De primære spørsmål: Blør det mye? Er det luftlekkasje?

FAST 

FAST utføres på Traumestua og kan påvise/utelukke perikardvæske med stor sikkerhet. Negativ undersøkelse utelukker ikke skade ved påvirket fysiologi. Mer enn 4 mm væskebrem er positivt funn.

CT - kun på fysiologisk normal(isert) pasient 

CT thorax påviser perikardvæske og fremre pneumothorax som kan være vanskelig å se på liggende røntgen thorax. Videre vil skade på de store kar og mediastinale hematomer avsløres. Lungekontusjoner er synlige tidligere ved CT enn på vanlig røntgenbilde.

Angiografi av aorta (arcografi) 

Arcografi utføres ved usikkert funn ved CT-angiografi av thorax vurdert av karradiolog i samarbeid med bakvakt thorax. Hvis mistanke om aortaruptur er meget stor og har overordnet prioritet, kan det tas angiografi uten først å gjøre CT-undersøkelse. Nøyaktigheten i diagnosen av skade av de store kar i thorax er høy.

Bronkoskopi 

Bronkosopi utføres av lungemedisinsk bakvakt på Traumestua ved mistanke om inhalasjonsskade, aspirasjon, blødning i luftveier og mistanke om tracheal- eller bronchialskade.

Ekkokardiografi 

Ekkokardiografi (ekko-cor) utføres av vakthavende medisiner på B-laget eller bakvakt kardiolog ved mistanke om strukturell hjerteskade (bilyd over cor med adekvat traume og klinikk) og ved sviktende pumpefunksjon etter traume.

Coronarangiografi 

Coronarangiografi gjøres av intervensjonskardiolog ved mistanke om skade av koronarkar, se avsnitt om Hjertekontusjon under Behandling av thoraxskader.