Beredskap massetilstrømming - Tiltakskort leger

01.04.2022Versjon 1.12

Funksjonskart og kart over bygning 

 

 

Oppmøte for Leger ved katastrofe 

Alle vakthavende leger skal møte i "Øyen".

 

Alle leger som tilkalles hjemmefra skal gå direkte til Intensiv og bli registert. Tilkalles til AKM ved behov.

Intensiv Bakvakt 2453 

 • Mottar melding via gruppesøk av katastrofeteam, ”katastrofe” i calling display, eller via det automatiske telefonvarslingssystemet.

 

 • Møter i Akuttmottak ved ”Øyen” i nytt medisinsk areal.

 

 • 72453/92453: Inngår i medisinsk lederteam sammen med:

 

 • Traumebakvakt 1 – 76334 (Leder)
 • Mottakslege 1 – 77911 ( akutt og mottaksmedisiner)
 • overlege radiologi 70902

 

 

 • Medisinsk lederteam har ansvar for ledelse av traumemottak, diagnostikk, initialbehandling og prioritering til den videre behandling.

 

Medisinsk lederteam har standplass på Rom 2853 (u.s. rom 13 - tlf. 71892) og i korridor utenfor mot traumestuen. Avhengig av situasjonen og tilstrømning vil de alternere rundt, holde seg oppdatert og koordinere arbeidet.

 

 

2453 skal:

 

 • Koordinere KSK sine ressurser. Sørger for innkalling av anestesileger og anestesisykepleiere. Disponerer og fordeler tilkalt personell etter behov.

-innkalling av flere anestesileger: Intensiv A-vakt: 9-9445

-innkalling av flere anestesisykepleiere: Anestesispl. 70601 / 9-2233

 • Skaffe oversikt over overvåkningsplasser på INT (72450) , PO (72440) , TIO (70390) og ellers på huset (POKO (via Intensiv), Dagkirurgen 70467 lege eller 70459 spl, Preoperativt mottak SOP, 71297).
 • Fordeler pasienter til disse plassene sammen med Traumebakvakt 1.

NB: Ledere av de ulike traumeteam rapporterer til medisinsk lederteam for tildeling av ressurser (rtg/operasjon/intensivplass)før pasienten flyttes fra AKM.

 • Stå i kontakt med TRIAGE og holder oversikt over pasienter som er ankommet og videre forløp av disse sammen med Traumebakvakt 1.
 • Stå i kontakt med AMK (77000) og intensiv forvakt 72548 / 92548
 • Være bindeledd til KSKs representant i katastrofeledelsen 70055. Melder jevnlig status og oversikt over disponibelt personell.

 

Nyttige telefonnummer:

 • Vaktleder sykepleier AKM – 77930 (setter sammen team)
 • Anestesileger: personalrom Intensiv 72447
 • Anestesisykepleiere: «Utsikten» i SOP 76858
 • Intensivsykepleiere: personalrom Postoperativ seksjon 72434
 • Leder triage (anestesilege): 76810/96810
 • Thorax anestesi bakvakt (deltar i arbeid på traumestuen) 9-2322

Fovakt Intensiv 2548 

 • Mottar melding fra AMK-sentralen, ”Til AMK” i calling display.
 • Møter umiddelbart i AMK for å orientere seg om situasjonen.
 • Informerer vakthavende lege kirurgi calling 92545 som også møter i AMK. 92545 informerer videre til katastrofeteamet i akutt mottak.
 • Vaktteamet kan selv utløse katastrofealarm Gul. Ved tvil skal beredskapsledelsen eller bakvakt intensiv 72453 / 92453 kontaktes
 • Leder sykehusets beredskapsarbeid i AMK inntil beredskapsledelsen er operativ (i samråd med intensiv bakvakt) eller AMK lege overtar. Beslutter om arealet til Seksjon for ECT (gamle dag.kir.) skal taes i bruk, med personalet fra Dagkirugisk seksjon.
 • Når beredskapsledelsen er samlet (I videokonferanserommet vis a vis AMK sentralen) avsluttes arbeidet i AMK med en statusrapport til beredskapsledelsen.
 • Deretter tar man seg av inneliggende intensivpasienter etter behov. Dersom det er tid skal flytting av intensivpasienter vurderes
 • Dersom ikke presserende behov hos inneliggende intensivpasienter deltar man i arbeidet i akutt mottak.
 • Rapporterer til bakvakt intensiv 72453 / 92453 som er koordinater for KSK sine ressurser.

Forvakt SOP 2547 

 • Mottar melding via gruppesøk av katastrofeteam, ”katastr” i calling display.
 • Møter i Akuttmottak ved "Øyen" i nytt medisinsk areal, for å bli orientert om situasjonen.
 • Ansvar for intern beredskap på HUS
 • Dersom det er tid skal pasienter på recovery skrives ut i samarbeid med OT bakvakt 7-0604 / 9-2234, evt overføres intensiv/ Thoraxkirurgisk intensiv og oppvåkningsseksjon - TIO
 • Rapporterer til bakvakt intensiv 7-2453 / 9-2453 som er koordinator for KSK sine ressurser
 • Ansvar for triagering i døren når 6810 inngår i medisinsk lederteam.
 • På dagtid skal ansvarlig overlege utpost 7-2243/9-2440 ha ansvar for triagering i døren i Akuttmottak

 

 

SOP bakvakt 2236 

Vakttelefon: 932 30 481

 • Mottar melding via gruppesøk av katastrofeteam, ”katastr” i calling display, eller via det automatiske telefonvarslingssystemet.
 • Møter i Akuttmottak ved ”Øyen” i nytt medisinsk areal, for å bli orientert om situasjonen.
 • Returnere til SOP-ekspedisjon
 • Samarbeider tett med operasjonssykepleier 70600 / 92300 og Anestesisykepleier calling 70601 / 92233.
 • Deltar sammen med ansvarlig kirurg (93400) i prioriteringen av aktiviteten i SOP.
 • Rapporterer til bakvakt intensiv 72453 / 92453 som er koordinator for KSK sine ressurser.

Thorax Bakvakt 2322 

Vakttelefon: 932 30 452

 • Mottar melding via gruppesøk katastrofeteam, ”katastr” i calling display, eller via det automatiske telefonvarslingssystemet
 • Møter i Akuttmottak ved ”Øyen” i nytt medisinsk areal, for å bli orientert om situasjonen.
 • Tømmer TIO for pasienter
 • Deltar i arbeid på skadestuen i akutt mottak, inkl.pasientarbeid.
 • Rapporterer til bakvakt intensiv 7-2453 / 9-2453 som er koordinater for KSK sine ressurser.

OT bakvakt 2234 

Vakttelefon: 958 90 556

 • Mottar melding via gruppesøk katastrofeteam, ”katastr” i calling display, eller via det automatiske telefonvarslingssystemet
 • Møter i Akuttmottak ved ”Øyen” i nytt medisinsk areal, for å bli orientert om situasjonen.
 • Har hovedansvar for å skrive pasienter ut fra Postoperativ seksjon. De som ikke kan skrives ut flyttes om mulig til Intensiv eller Thoraxkirurgisk intensiv og oppvåkningsseksjon - TIO.
 • Leder mottak av pasienter på postoperativ seksjon.
 • Rapporterer til bakvakt intensiv 7-2453 / 9-2453 som er koordinater for KSK sine ressurser.

Spesialist tilstede 6810 

 • Mottar melding via gruppesøk av katastrofeteam, ”katastr” i calling display, eller via det automatiske telefonvarslingssystemet.
 • Møter i Akuttmottak ved ”Øyen”
 • Har ansvar for triagering i døren før pasientene flyttes til skadestuen.
 • Dersom intensiv bakvakt ikke er på huset skal 6810 delta i medisinsk lederteam. Når bakvakt intensiv kommer (2453) overtar denne og 6810 tar oppgaven som ansvarlig for triagering i døren.
 • Dagtid vil ansvarlig overlege Utpost 7-2243/9-2440 ha ansvar for triagering i døren i Akuttmottak

Tilkalt anestesilege  

 • Mottar melding via gruppesøk av katastrofeteam, ”KATASTROFE” i calling display, eller via det automatiske telefonvarslingssystemet.

 

 • Møter på perosnalrommet på Intensiv for registrering, både de som er på jobb og de som kommer hjemmefra.

 

 • De første 6 legene sendes til Akuttmottak ved ”Øyen” i nytt medisinsk areal, for å bli orientert om situasjonen.

 

 • De 5 første plasseres i team og blir vist til personalgangen, der de blir tildelt plass på traumestuen
 • Én lege deltar på re-triage stuen

 

 • Teamene går til skadestuen, forbereder seg og venter på pasient.

 

 • De øvrige legene venter på personalrommet Intensiv (tlf. 72447) til de tilkalles fra akuttmottak. Møter da ved «Øyen» for å bli satt opp i team.

 

 • Teamet følger pasienten videre inn i sykehuset (SOP, Intensiv, Postop, Røntgen, Korttidspost).

 

 • Teamet deltar i alt pasientarbeid inntil man blir avløst av annen lege

 

 • Ved avløsning fra oppgaven returnerer legen til personalgangen i akuttmottak for å inngå i primærteam og mottak av ny pasient, eller bli tildelt andre oppgaver

 

 • Et primærteam består av følgende:
  • Teamleder (kirurg)
  • Anestesilege
  • Anestesisykepleier
  • Sykepleier fra Akuttmottak

 

 

Vedlegg