Amputasjoner

15.05.2024Versjon 1.1

Innledning 

Ekstremitetsamputasjoner er et behandlingsalternativ når:

  • Vevet er irreversibelt skadd av iskemi, traume eller infeksjon.
  • Pasientens vitale funksjoner er truet av vevsskade eller infeksjon (sepsis).
  • Pasienten ikke vil tåle behandlingen som kreves for å bevare ekstremiteten.
  • Pasienten ikke ønsker en langvarig og belastende behandling for å bevare ekstremiteten.

 

Akutt amputasjon er kun indisert som livreddende behandling. Når pasienten er stabilisert, ta pasient, pårørende og evt. andre spesialister (karkirurg, endokrinolog, infeksjonsmedisiner, ortoped, anestesiolog, ortopediingeniør) med i den endelige beslutningsprosessen før beslutning om amputasjon tas.

Amputasjon på underekstremitet 

Ekstremitetsbevarende amputasjoner

Tå-, stråle- og transmetatarsale amputasjoner i tillegg til reseksjon av små ledd med sikte på å bevare ekstremitet og funksjon der det er mulig.

 

Ankeldisartikulasjon (Symes amputasjon)

Endebærende mht belastning. Liten plass til gode protesekomponenter og bruk uten protese (5-10 cm forkortning). Vurder leggamputasjon mht protese og funksjon i stedet for ankeldisartikulasjon. Aktuelt ved bilateral amputasjon.

 

Leggamputasjon

Ikke endebærende. Bevar kneleddet om mulig. Helst > 15 cm stump. Skrå sidelapper (skrått anterolateralt fra midt mellom tibia og fibula, bak tibias bakre kant, til posteromedialt). Unngå mest mulig subkutan disseksjon. Retraher periost og dekk beinenden med den om mulig. Skråskjær tibia ca. 45 grader fra fremkant til midt på tverrkuttet. Dekk kuttflaten med m. tibialis anterior og deretter m. gastrocnemius. Kutt fibula noen cm kortere enn tibia. Nerver kuttes godt proksimalt uten ligering. Skyll godt for å unngå heterotrop beindannelse. Lukk uten stramming. Gipslaske i 5 dager for å unngå kontraktur i kneet. La suturer sitte i 3 uker. Start som regel med kompresjonsliner når såret er tørt.

 

Knedisartikulasjon

Endebærende. Kunstig, ikke viljestyrt kne gir betydelig vanskeligere rehabilitering og dårligere funksjon. Kun aktuell ved viabel gastrocnemius med overliggende hud. Fikser patellarsenen mot korsbåndene med sterk ikke resorberbar tråd. Kutt nervene godt proksimalt uten ligering. Lukk uten stramming. La suturene sitte i 3 uker. Start som regel med kompresjonsliner når såret er tørt.

 

Låramputasjon

Ikke endebærende. Kunstig, ikke viljestyrt kne, gir betydelig vanskeligere rehabilitering og dårligere funksjon. Krever protesehylse opp mot tuber ischii (sjenerende ved sitting). Etterstreb god lengde på femurstumpen. Retraher periost og dekk beinenden med den om mulig. Gjør myodese av adduktormuskulaturen mot laterale kortikalis distalt på femur (stabilitet). Suturer muskulaturen som en muffe rundt femurstumpen. Lukk uten stramming. La suturene sitte i 3 uker. Start som regel med kompresjonsliner når såret er tørt.

 

Amputasjoner på høyere nivå

Spesialistoppgave.

Amputasjoner på overekstremitet 

Distalt for albuen utføres av Plastikkirurgisk avdeling på HUS.

 

Høyere amputasjoner er spesialistoppgave.