Postoperativ behandling ved preeklampsi

04.09.2020Versjon 3.1Forfatter: Britt Iren Skeide

Generelt 

Minimum 24 timers overvåkning etter sectio hos kvinner med moderat eller alvorlig preeklampsi.

Blodtrykksbehandling 

Eklampsiprofylakse 

Vurdere magnesiumsulfat. Eklampsi / truende eklampsi 

Væskebehandling og diurese 

Væskebehandling

 

 • Tilstreb normovolem pasient. Behandle event blodtap og dehydrering.
 • Ved normovolemi: Basal væsketilførsel 80 ml/time total tilførsel.

           

Diurese

 • >80 ml/4timer: Avvente dersom pasienten er normovolem.
 • <80 ml/4 timer: Væskestøt Albumin 20% 100-200 ml.
  • Event furosemid 5-10 mg iv.
 • Fremdeles<80 ml/4t: Væskebehandling veiledes av CVP eller ecco cor.
  • Vurdere PiCCO, event dialyse.

 

Preeklampsi er sjelden årsak til anuri. Tenk på andre muligheter. (Hypovolemi, nyresvikt).

Smertebehandling 

Paracetamol (obs ved leverpåvirkning)

 • 15mg/kg iv x 4 (max 1g x 4) Første dose gis peroperativt etter forløsning

                   eller

 • 20mg/kg po x 4 (max 1,5 g x 4)

 

Dexametason 0,15mg/kg iv gis peroperativt etter forløsning

 

Diamorfin spinalt eller epiduralt 

 

Opioider v/behov  

Morfin:            

 • Førstevalg ved behandling med opioider.
 • Vanlig dosering: 1-3mg iv eller 5-10mg sc eller 10-20mg po. 

 

Ketobemidon:

 • Ved nyresvikt eller bivirkning av morfin.
 • Morfin og ketobemidon er ekvipotente.

 

Oksykodon:   

 • Ved nyresvikt eller bivirkning av morfin.
 • Oksykodon og morfin er tilnærmet ekvipotente gitt parenteralt.
 • Oksykodon er dobbelt så potent som morfin gitt enteralt.
  • (5 mg oksykodon tabl tilsvarer 10 mg morfin tabl)

 

Dersom pasienten har fått diamorfin spinalt eller epiduralt og likevel har behov for opioider iv postoperativt, må forlenget overvåkning vurderes.

 

Epidural analgesi med ropivakain på postoperativ avdeling

 • Det er ønskelig å beholde epidural smertelindring så lenge pasienten ligger på postoperativ avdeling.
 • Ropivacain 2mg/ml bolus ved behov.
 • EDA bør seponeres noen timer før pasienten overflyttes til barselavdelingen, slik at man er sikker på at hypertensjonsbehandlingen er adekvat, uavhengig av epiduralinfusjon.
 • Epiduralkateteret fjernes etter avtale med anestesilege. Obs koagulasjonsforstyrrelser.

Lab prøver 

 •  «Preeklampsi innkomststatus postoperativ enhet»:
  • Alle prøvene nevnt under
 • «Preeklampsi hver 4. time postoperativ enhet»:
  • Hb, EVF, trombocytter
 • «Preeklampsi 2x pr døgn postoperativ enhet»:
  • Kreat, urat, s-albumin, fibrinogen, D-dimer, antitrombin III, APTT, glucose
 • «Preklampsi 1x pr døgn postoperativ enhet»
  • ALAT, ASAT, GT, ALP, bilirubin, LD, haptoglobin

 

Vurder arterielle blodgasser.

INR og hyppige glucosemålinger ved mistanke om akutt fettlever.

Antikoagulasjon 

 • Følger avdelingens generell rutiner.
 • Obs! Ved koagulasjonsforstyrrelser må behandlingen individualiseres.

Referanser