Fødsel og keisersnitt ved insulinbehandlet diabetes mellitus

09.01.2020Versjon 2.1Forfatter: Gjertrud Hustad

Overvåkning av fødekvinner med insulinkrevende diabetes mellitus. 

Dersom en fødekvinne med diabetes mellitus overvåkes av anestesi- eller intensivpersonell, må blodsukker og eventuelt blodgasser følges nøye. Kvinner i aktiv fødsel skal ha glucose/insulininfusjon (dagdosering). Hyppige blodsukkermålinger, blodsukkermål 4-8 mmol /l under fødselen. Hvis kvinnen har hatt behov for store doser insulin under svangerskapet, kan hun ha et insulinbehov som ikke dekkes av vanlig glucose/insulininfusjon. Lav terskel for å kontakte endokrinolog. 

Pasienter med insulinbehandlet diabetes mellitus til keisersnitt 

Pasienten bør være først på det elektive programmet.

Insulin med middels lang virketid i uendret dosering inntil kvelden før planlagt inngrep. Ikke insulin med lang eller middels lang virketid morgenen operasjonsdagen. Basalinfusjon i insulinpumpe i uendret dosering frem til morgenen operasjonsdagen. Morgenen operasjonsdagen startes glukose/insulininfusjon. Alle keisersnittpasienter skal ha glucose/insulininfusjon (dagdosering) gjennom inngrepet. Blodsukkermål 4-8 mmol/l før barnet er forløst.

Etter forløsning 

Etter forløsning går pasienten raskt tilbake til pregravid glykemisk status. Insulinbehovet er ofte svært lavt første døgn etter forløsning. Etter forløsning bør kvinnen spise så snart hun er i stand til det. Behandling med glucose/insulininfusjon (dagdosering) frem til første måltid etter forløsning. Dersom kvinnen føder sent på kveld eller av annen årsak ikke kan ta vare på injeksjonsbehandling/pumpe, skal glukose/insulininfusjon kontinueres. Blodsukkermål 6-10 mmol/l i barselperioden.

 

Se notat i DIPS fra endokrinolog vedrørende insulindosering postpartum. Pasienter som behandles med insulinpumpe starter vanligvis med 2/3 av pregravid basaldose 1 time før glucose/insulindrypp seponeres og halverte pregravide måltidsdoser. Pasienter som behandles med bolus insulin med lang eller middels lang virketid (1-2 ganger pr døgn), skal vanligvis kun ha hurtigvirkende insulin det første døgnet etter forløsning og starter med halverte pregravide måltidsdoser. Bolus insulin med lang eller middels lang virketid (1-2 ganger pr døgn) startes vanligvis med 2/3 av pregravid dose ett døgn etter forløsning.

 

Dokumentasjon 

Peroperativt dokumenteres blodsukkerverdier og glucose/insulininfusjon på anestesikurven.

Postoperativt dokumenteres blodsukkerverdier og glucose/insulininfusjon på postoperativ kurve eller på intensivkurven. 

Når kvinnen utskrives fra Postoperativ avdeling til Barselavdelingen, må anestesilege skrive videre dosering av insulin i DIPS og på postoperativ kurve/intensivkurven.