Dagkirurgi på hovedoperasjon

05.01.2023Versjon 0.3Forfatter: MariannMarianne Gultvedt, Kristin Foss, Kirsti Garbom.Godkjent av: Kjetil NerhusGodkjent dato: 2022-09-01

Generelt 

Pasientflyt og arbeidsoppgaver for involverte yrkesgrupper
Prosedyren skal sikre en god pasientflyt for dagkirurgiske pasienter som opereres på hovedoperasjon

 

Målgruppe er ansatte på mottaket, PO, sengepost og dagkirurgen, alle ortopeder og anestesileger, ansatte på inntakskontoret og i resepsjonen, fysioterapeuter, Rtg. og renhold.

Før, og ved oppmøte på MHH: 

  • Pasienten mottar dagkirurgisk innkallelsesbrev, og registreres møtt i resepsjonen der de henvises til Ortopedisk mottak i 1 etg.
  • Det gjøres ikke rutinemessig POPP dagen før. Disse pasientene tilses operasjonsdagen.
  • De som er kandidater for * POPP, får dette dagen før slik andre pasientene til hovedoperasjonen (HO) gjør.

Mottaket: 

Pasienten klargjøres til operasjon på samme måte som SDI-pasienter, og følges opp til innledningen hvor anestesisykepleier overtar. Verdisaker og bagasje kjøres direkte opp til PO av portør.

Anestesilege 

Tilser pasienten og klarerer premedikasjon operasjonsdagen eller på POPP dagen før.

Postoperativ 

Postoperativ observasjon og oppfølging på PO:

PO ivaretar all observasjon, behandling og dokumentasjon av pasienten.
Sykepleier på PO ringer rtg. og fysio for å avtale timer.
Pasienten får et enkelt måltid på PO før hjemreise. Mat hentes på DK.
Det skal skrives en kort rapport i DIPS når pasienten reiser slik at sykepleier på DK kan foreta riktig oppfølging neste dag. Sykepleier på PO følger pasient til transport hjem.

Der pasient ikke blir hentet av pårørende, bestiller PO-sykepleier transport gjennom pasientreiser.

Når pasienten reiser, leveres pasientens papirer inn på DK

 

Pasienter som ikke kan reise:
Ansatte på PO må i samarbeid med ortoped så tidlig som mulig avklare om pasienten ikke kan reise hjem som planlagt. Grunn for forhindret hjemreise rapporteres i spl. dok. i DIPS.
PO-sykepleier må i så fall omgjøre pasient fra poliklinisk til inneliggende før overflytting til sengepost. Brukte senger strippes og kjøres ned utenfor heis 3.etg. Seng merkes «uren».

Ortoped 

Har ansvar for å informere og tilse pasienten på mottaket samme dag før operasjon, eller på POPP dagen før, samt følge opp pasienten på PO etter operasjonen.


Ortoped skal tidligst mulig komme å tilse pasienten på PO før han går inn til neste operasjon, for å informere og legge videre plan med pasient og sykepleier PO.


Rtg. rekvisisjon bør skrives snarest mulig etter operasjonens slutt slik at rtg. kan tas før pasienten reiser. Ellers også gjøre ferdig alle papirer snarest mulig; resepter, evt. sykemelding etc.

Fysioterapi 

Pasienten får samtale med fysioterapeut på PO, event. ringes dagen etter. Sykepleier på PO avklarer dette før pasienten drar hjem. Fysio. kontaktes på vakttelefon 9014 / 67500813. Sykepleier på PO sender gul lapp i DIPS hvis fysio. har gått for dagen.

Røntgen 

Sykepleier PO har dialog med rtg. for time. Ortoped må vurdere om rtg. må tas før utskrivning dersom det blir utfordrende med time. Dersom pasienten må bli til neste dag for å få tatt rtg. følger sykepleier på post opp dette.

Sengepost: 

Sykepleier på sengepost har ansvaret for å hente pasient på PO dersom pasienten blir inneliggende. Portør kjører opp senger fra sengepost, merket med pasientnavn til PO.

Renhold 

Vasker og rer sengene som er kjørt ned til 3.etg. Seng merkes «ren», og skilt henges opp i søsterhjelp/legges inn på vaktrom.

Sykepleier DK 

Ringer pasienten dagen etter, og kvalitetssikrer koding og oppgjør. Samarbeide med PO rundt dagkirurgiske pasienter ved endret drift før og etter ferier og høytider.