Operasjonsplanlegging. Programmøte - bestilling av spesialutstyr

05.01.2023Versjon 0.1Godkjent av: Kjetil NerhusGodkjent dato: 2022-09-01

Generelt 

Klarerte pasienter settes på operasjonsprogrammet for å sikre pasientflyt, forutsigbarhet og god planlegging.
Hindre strykning(er) fra operasjonsprogrammet.

Målgruppe 

Kirurg, anestesilege, sykepleier inntakskontor, og avd.sjef/enhetsleder/avd.spl. operasjonsavd. og sykepleier sengepost

Oppsett av operasjonsprogram 

Oppsett av operasjonsprogram involverer følgende aktører i kronologisk rekkefølge:

 

1. Inntakskontoret
Setter på forhånd opp operasjonsprogram (preprogram) for 5 hovedoperasjonsstuer og 2 dagkirurgistuer etter en fastsatt uke-mal.

 

2. Seksjonsoverlegene ort. avd.
Setter opp operatører og assistenter på de stuene som seksjonen disponerer den dagen. Dette bør gjøres så tidlig som mulig, helst 1-2 uker på forhånd, senest torsdag uken før. Dersom seksjonen ikke har nok leger tilgjengelig, prioriteres oppsett av hovedoperatør, feltet for assistent fylles ut senere av ukens programansvarlige overlege.


3. Avdelingsoverlege (evt stedfortreder)
Bør senest mandag sjekke at alle inngrep hele den aktuelle uke har operatører, og evt fylle inn assistenter fra andre seksjoner der det mangler. Av og til må assistenter og en sjelden gang operatører flyttes rundt for å få programmet til å gå opp. Dagkirurgi er i utgangspunktet forhåndsfordelt, men må fylles i der det mangler.

 

Etter at programmet er godkjent kan det bare gjøres endringer på operasjonsprogrammet etter kontakt med programansvarlig overlege, evt avdelingsoverlegen ort. avd. dersom programansvarlig ikke er tilgjengelig.

 

Koordinator for operasjonsavdelingen og DK skal ha beskjed om endringer som krever annet utstyr eller leie.

 

Følgende settes fortrinnsvis opp som første operasjon:

 • Store, teknisk vanskelige operasjoner (f.eks. proteserevisjoner)
 • Proteseoperasjoner
 • ASA 3 pasienter
 • Diabetes 1 pasienter
 • Barn

 

Andre momenter til oppsett og rekkefølge:

 • Eldre pasienter settes fortrinnsvis opp før yngre pasienter
 • Infeksjoner settes fortrinnsvis opp som siste pasient på stue 2
 • Skulderpasienter som skal ha pleksusanestesi m/ kateter settes fortrinnsvis ikke opp som første pasient.
 • Dagkirurgipasienter som skal ha spinalbedøvelse settes fortrinnsvis opp tidlig på dagen
 • Pasienter med risiko for blodsmitte skal planlegges til operasjon mot slutten av dagen.

 

Bestilling av spesialutstyr/ ekstrautstyr etc. til en operasjon

 • Kirurg melder behov for spesialutstyr i operasjonsmelding, evt senere som gul lapp til inntakskontor.
 • Inntakskontoret sender gul lapp i DIPS til avd.sjef/enhetsleder/avd.spl. operasjonsavd . Spesialutstyr som skal bestilles må være i operasjonsavdelingen senest 3 virkedager før inngrepet.
 • Kirurg bør la bestillinger fra ekstern leverandør gå gjennom avdelingssykepleier operasjon.
 • Behov for ekstrautstyr og lignende til et inngrep meldes av kirurg i DIPS eller til koordinator operasjon.
 • Anestesimetode skrives i DIPS av anestesilege.

 

Blodbestilling
* Etter gjeldene prosedyre, forordnet av ansvarlig kirurg.

 

4. Kontroll
* Operasjonsprogrammet i DIPS.
* Avvik dokumenteres ved utfylling av avviksskjem

Strykning av pasient fra operasjonsprogrammet 

Strykninger av pasient fra operasjonsprogrammet

 

Hovedoperasjon (Stue 1 - 5)
Ved strykning før programmøtet dagen før planlagt operasjon: den lege som har bestemt at pasienten skal strykes sier fra til ansvarlig sykepleier i mottak som melder videre til inntakskontoret. Inntakskontoret vil evt forsøke å finne en ny pasient.

 

Ved strykning etter programmøtet dagen før planlagt operasjon: den lege som har bestemt at pasienten skal strykes sier fra til ansvarlig sykepleier i ortopedisk mottak, som melder videre til inntakskontoret, i tillegg må det meldes til programansvarlig over-/avd. sykepleier opr. /ane. Inntakskontoret vil evt forsøke å finne en ny pasient.

Endringer etter kl. 15.45 registreres som strykning i DIPS.

Ved strykning senere på kvelden (etter 15.45) før planlagt operasjon vil både inntakskontoret og operasjonsstua være stengt.

Lege som har bestemt strykningen (anestesilege, ortoped evt. vakthavende lege) merker pasienten som strøket i operasjonsprogrammet i DIPS, slik at operasjonsstua ser dette straks de åpner DIPS operasjonsdagen.

 

Ved strykning som oppdages i helg eller helligdag, f. eks pasient til operasjon på mandag som er blitt akutt syk på søndag: vakthavende lege informeres på telefon, og ansvarlig sykepleier på post merker pasienten strøket i operasjonsprogrammet i DIPS, slik at operasjonsstua ser dette straks de åpner operasjonsdagen.

 

Sykepleier i mottaket skal kontrollere at operasjonsprogrammet ikke er endret før de begynner klargjøring av operasjonspasienter.

Vakthavende lege har som rutine å kontakte alle postene før kl. 07.30 hver morgen mandag til fredag for å avklare strykninger eller andre utfordringer med pasientene som skal opereres den dagen. Nye strykninger som er avklart settes som strøket på operasjonsprogrammet i DIPS, mulige strykninger og andre utfordringer meldes avdelingsoverlege ort. avd. straks morgenmøtet starter kl. 07.30.

 

Dagkirurgen (Stue 6 - 7)
Lege som har bestemt at pasienten skal strykes/ sykepleier på dagkirurgen merker pasienten som strøket i operasjonsprogrammet i DIPS.

Programmøtet (man-tors kl 15.15, fre kl 14.30) 

Møte foregår kun på TEAMS.

 

Programmøtet styres av programansvarlig overlege (overlege med beredskap), i samarbeid med avd.sjef/enhetsleder/avd.spl. operasjonsavd.

Alle leger fra ortopedisk avdeling som har anledning deltar.

Minst en operasjonssykepleier (leder) bør delta.

Minst en fra inntakskontoret bør delta.

Minst en anestesilege bør delta, evt tilstedeværelse også av anestesisykepleier.

 

De siste justeringer av programmet til dagen etter gjøres her. En bør helst se på programmene for påfølgende dag og for 2 dager fram.

Programansvarlig avd.sjef/enhetsleder/avd.spl. operasjonsavd. gir beskjed til inntaktskontoret dersom en av følgende endringer foretas under programmøtet:
- Ny pasient settes på operasjonsprogrammet
- Pasient tas av operasjonsprogrammet
- Pasient flyttes til en annen dag

 

Kun avdelingsoverlegen/ seksjonsoverlegene eller programansvarlig overlege kan endre på programmet før programmøtet.

Dersom andre har meninger/innspill til programmet på forhånd, kan de henvende seg til programansvarlig overlege.

Referanser 

F17.03-12 Bestilling av blod/blodprodukter til kirurgiske inngrep og ved øyeblikkelig hjelp

Pasient behandling 03 Preoperative forberedelser Utgave 5.01

F17.03-11 Operasjonsplanlegging. Programmøte - bestilling av spesialutstyr
Melding - endring av operasjonspasient