Hvilke pasienter?

16.05.2023Versjon 0.7

Generelt 

Alle hardt skadde* traumepasienter innlagt ved HUS skal ha vurdering av spesialist fra rehabiliteringsavdeling innen 72 timer etter skade. Det er ansatt spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering ved Traumesenteret i 60 % stilling som deltar på traumevisitt ved intensivavdelingen og følger opp hardt skadde pasienter på sengepost med følgende hovedfokus:

  1. Tidlig igangsetting av tiltak som fremmer rehabilitering
  2. Forebygging av komplikasjoner
  3. Vurdering av videre rehabiliteringsbehov**

 

Alle hardt skadde traumepasienter (når i stand til det) og deres pårørende skal tilbys:

  • Samtale med sykehusprest eller imam (Dagtid hverdager; calling 933845 / tlf 973845, ettermiddag/kveld/natt/helg; sentralbordet 89) eller
  • Samtale med psykiater, psykolog eller psykiatrisk sykepleier (tilsynsforespørsel, PS Hau PSO Konsult Tilsyn)

 

Alle hardt skadde traumepasienter < 75 år skal henvises til sosionom som ledd i traumeforløpet, jfr Nasjonal traumeplan. Henvisning sendes tidlig i forløpet, ved traumeforvakt/bakvakt eller spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering ved Traumesenteret. Hvis pasienten er i stand til å ta stilling til det, er det ønskelig at pasienten informeres om henvisning til sosionom i forkant av henvisning. Skriv kort om bakgrunn for innleggelse og evt spesielle behov. (Ny sekundær henvisning, avdeling: MED-HBE, seksjon: sosionomavdelingen)

Definisjon 

*Hardt skadd er her definert som:

-skader i 2 eller flere regioner, eller

-isolert skade som f eks hjerneskade (moderat - alvorlig), alvorlig brannskade, ryggmargsskade eller traumatisk amputasjon, eller

-isolert skade men komorbiditet eller andre faktorer som kan komplisere forløpet

 

Dette er pasienter som sannsynligvis vil trenge videre rehabilitering men nivå for dette vil variere. Med tanke på vurdering av spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering innen 72 timer legges det også til grunn at pasienten må være inneliggende i mer enn 3 døgn.

 

**Behov for rehabilitering oppstår når det skjer en betydelig endring i funksjonsnivå som tilsier behov for et tidsavgrenset tverrfaglig tilbud for å bedre funksjonsnivået igjen.