Brannskadekirurgi

21.01.2021Versjon 1.2Forfatter: Gunther Dietz

Generelt 

Pasientene planlegges vanligvis inn i programmet på kir 2 sine ø hj stuer i god tid slik at «anestesi previsitt» kan utføres dagen før planlagt kirurgi. På dager uten ø hj stue må evt elektive program vike. Ved behov tas kontakt med anestesilege på brannskadeavsnittet for info og evt avtale om skifte av tilganger eller sonder. Intuberte pasienter må ikke følge vanlige fasteregler, men  sonde-ernæringen frakoples under anestesi. Obs ventrikkelretensjon og bl sukker. Pas. må ha tilstrekkelige, godt sikrede  venøse tilganger (minimum 2) og ved skadegrad > 20 % SVK. Invasiv BT-måling er obligat. 

Spesielle forhold 

Anestesi

Ofte vil medikamentbehovet være høyt bl annet pga økt metabolisme og/eller tilvenning. Kontinuerlig analgetikainfusjon kan evt beholdes, men opiatskifte vil ofte være nyttig. Gassanestesi er tryggest for å sikre søvn.  Bruk 1,0 mg/kg rokuronium iv. ved behov for snøggtubing aldri suksametonium pga. fare for hyperkalemi.

 

Antibiotikaprofylakse

Ingen fast rutine, forordnes spesifikt for hver pas.

 

Blødning

Blodtapet er vanskelig å estimere. En tommelfingerregel kan være 2% av blodvolumet per % nedskåret hudoverflate, men rask kirurgi og adrenalinkompresser på donorsteder reduserer blødningen, som vanligvis stopper når transplantatet legges på.

 

Hypotermi

Pas. med store brannskader faller raskt i kroppstemperatur. Aktuelle mottiltak er godt oppvarmet operasjonsstue, varmelamper, væskevarmere og Warm-Touch der det er mulig. Kontinuerlig temperaturmåling rektalt, i naso-pharynx eller via urinkateter er obligat. Tilstreb temp. > 36° C.

 

Luftveier

Intensivpasienter ventileres om mulig med lave TV (6ml/kg). Den innstilte PEEP fra BSA kan måtte reduseres ved ustabil sirkulasjon. Husk at ødem i akuttfasen (til dag 3-6) og arrdannelse seinere kan vanskeliggjøre intubasjon.

 

Postoperativt

Pas. overflyttes direkte til BSA. Husk god smertelindring. Intuberte pasienter skal ha følge av lege og ha invasiv monitorering underveis. Bruk PEEP-ventil på bag.

 

Terlipressin

Brukes sjelden, forordnes av kirurg. Kan gi uttalt perifer vaso-konstriksjon, bardycardi og upålitelige SpO2-verdier. Doser: 10 µg/kg iv. over 2-3 minutter. Kan gjentas etter 2-3 timer. 

 

Volumterapi

Alle infusjoner skal gå gjennom væskevarmer. Etter de første 24-48t vil det ofte være naturlig å begrense krystalloidtilførselen pga ødemer. Start tidlig med transfusjoner og pass på å bestille plasma i tide. 

Ketaminanestesi/-analgesi 

Brukes primært til anestesiinduksjon hos sirkulatorisk ustabile pas. når man ønsker å unngå hypotensjon, ved sårstell av brannskader når man ønsker å opprettholde spontanventilasjon og ved behov for analgesi/anestesi hvor det er problematisk å etablere iv. tilgang. Ketamin kan også brukes til mindre øh-prosedyrer hos ikke-fastende barn (hudsutur, fjerning av fremmedlegeme, reponering, gipsing). Orienter foreldrene godt om det spesielle ved ketaminanestesi. Tilstreb spontanventilasjon så langt det lar seg gjøre.

 

Ketamin kan gi økt slimproduksjon, bradykardi og hallusinasjoner (særlig hos voksne). Gi barn midazolam 0,5 mg/kg (maks. 12 mg) po. eller rektalt som pre-medikasjon eller 0,07 – 0,1 mg/kg iv. før innledning samt atropin 0,02 mg/kg iv. Voksne kan få atropin 0,2-0,5 mg iv. og 2,5-7,5 mg diazepam eller midazolam iv. før innledning.

 

Ketamin finnes i styrkene 10 mg/ml (bør brukes til barn < 30 kg) og 50 mg/ml.

 

Dosering

Bolus: 1-2 mg/kg iv. eller 4 (- 6) mg/kg im. eller 10 mg/kg rektalt.

 

Vedlikehold: 0,5-1 mg/kg iv. hvert 10.-15. minutt eller 2 (- 6) mg/kg/time som kontinuerlig infusjon (kan ev. økes).