Akutt lungesvikt

14.09.2021Versjon 1.1Forfatter: Sigurd Aarrestad


Definisjon 

Akutt tilstand preget av:

 • Dyspné
 • Takypné (>24/min), bruk av aksessorisk respirasjonsmuskulatur
 • Mental påvirkning: Uro, agitasjon, svekket bevissthet
 • Akutt svikt i lungenes gassveksling med PaO2<8 kPa (PaO2/FiO2<40 kPa) med eller uten hyperkapni.

Årsaker 

Mulige årsaker:

Akutt hypoksemisk respirasjonssvikt V/Q-forstyrrelse, shunting.

Pulmonale

 • Luftveisobstruksjon: Akutt astma bronkiale, kols eksaserbasjon, atelektase
 • Interstitielle lungesykdommer: Infeksjoner, aspirasjon, inhalasjon toksiske agens, medikament, kollagenoser, allergisk alveolitt, akutt forverret, kronisk interstitiell lungesykdom

 

Andre: Akutt lungeemboli, lungeødem, vaskulitt, intox (gasser)

 

Ved uttalt lungeskade (svær V/Q forstyrrelse, shunting). Uttalt astma, ARDS kan en få CO2 -stigning (alvorlig tegn).

 

Akutt hypoksemisk og hyperkapnisk respirasjonssvikt

Bidrag av ekstrapulmonal hypoventilasjon (ventileringssvikt)

 • Akutt forverrelse ved kronisk lungesykdom/kronisk hypoventilasjon.
 • Kols med eller uten kronisk respirasjonssvikt vanligste årsak (utmattet respirasjonsmuskulatur)
 • Kronisk underventilering; skoliose, adipositas hypoventilasjon, kronisk nevromuskulære sykdommer
 • Mindre "hendelse" kan forverre kronisk tilstand betydelig. Se også kronisk respirasjonssvikt.

 

Andre årsaker:

 • Reguleringsvikt med svekket CNS drive. Respirasjonshemmende medikament, akutt CNS skade
 • Akutt nevromuskulær sykdom: Guillain-Barré, Myasthenia gravis, forgiftning
 • Thoraxvegg; "flail-chest", pneumo-/hydrothorax, ascites
 • Øvre luftveier, Mekanisk obstruksjon, epiglottitt, fremmedlegeme

Diagnostikk 

 • Lungefunksjons- og funksjonsnivå i habituell tilstand
 • Respirasjonsfrekvens, aksessorisk respirasjonsmuskulatur, bevissthetsnivå, kardiovaskulær forhold.
 • Blodgass. (Noter oksygen dose)
 • Rtg toraks. Evt. CT toraks.
 • Lab prøver

Behandling 

Retter seg til dels mot utløsende årsak.

 

Generelle prinsipper

 

Utløsende årsak

 • Medikamenter: Bronkodilatasjon, steroider, antibiotika, antidot, antikoagulasjon, hjertesviktbehandling
 • Øke kapasitet og redusere belastning på respirasjonssystem:
 • Sekret/atelektase: Fysioterapi, leie, fukting, bronkoskopi
 • Manglende drive; antidot, ventilasjonsstøtte (Respirasjonsstimulerende medikament, f.eks. Diamox, Dopram sjelden aktuelt)
 • Korriger elektrolyttforstyrrelse; hypofosfatemi, hypokalemi, hypomagnesemi
 • Redusere belastning på toraksvegg; Pleura-/ascitesdrenasje
 • Akutt nevromuskulær sykdom: Se akutt polyradikulitt.
 • Redusere behov for minuttventilasjon: Febernedsettende, dempe agitasjon/motorisk uro

 

Understøttende behandling

Oksygen: Gi alltid oksygen ved hypoksemi.

Obs CO2-stigning særlig ved akutt forverrelse ved kronisk lungesykdom/ hypoventilasjon;

Gi ikke oksygen alene ved akutt forverrelse av kronisk hypoventilasjon, kombiner med NIV.

Kontroller blodgass.

Lav dose oksygen (nesekateter 0,5-6 L/min, munn- nese maske 5-10 l/min).

Høy dose oksygen (maske med reservoar, jet-nebulisator med Baxter fukter).

Oksygenbehandling i kombinasjon med CPAP/BIPAP.

 

Non-invasiv ventilasjonsstøtte

CPAP/BIPAP se eget kapittel Non-invasiv ventilasjon (NIV).

 

Invasiv respirator

Vurdér klinisk tilstand, uttretting, respirasjon, sirkulasjonsforhold, blodgasser og prognose, konferer med anestesilege.