Blødning - alvorlig - massiv transfusjon

13.12.2023Versjon 0.5Forfatter: Kristian Sønstabø, Theodor Fosse

Akutte tiltak 

 • Tilkall spesialist
 • Bestill massiv transfusjonspakke (MTP)
  • Blodbanken 97-2470, portør 972553
  • Obs. MTP inneholder nå kun 2 fullblod, be evt om flere
 • Transfusjon 1:1:1
 • Barn: SAG 10-20 ml/kg bolusdose, plasma 10-20 ml/kg bolusdose, trombocytter 5-10 ml/kg bolusdose
 • Cyklokapron 15-20 mg/kg
 • Kalsiumklorid 5-10 mmol iv (barn 0,1 mmol/kg - gi Kalsiumglukonat eller fortynn Kalsiumklorid pga. nekrose ved ekstravasering)
  • NB! Både fullblod og plasma inneholder citrat, som senker S-Ca2+
 • Fibrinogen 2 g (barn 30 mg/kg)
 • Reversering av antikoagulantia og platehemmere (Se Blødning - aktuelle medikamenter)
 • Forvent betydelig hemodynamisk påvirkning ved anestesiinnledning og overtrykksventilasjon. Innledning bør skje på operasjonsstue når kirurg er klar.
 • Høye intrathorakale trykk reduserer preload, lav PEEP og langsom frekvens initialt, styr etter EtCO2. Velg anestesimidler med minst mulig negativ hemodynamisk påvirkning.
 • Tiltak mot hypotermi. Bestill ny MTP/informer blodbank om behov for tining av plasma
 • Alternativer til kirurgi aktuelt? (Manuell aortakompresjon, særlig hos fødekvinner! Coiling? Okklusjonsballong aorta? )

Gravide/blødning i Glasblokkene 

Spesielle forhold

 • Manuell aortakompresjon
 • Venstre skråleie etter svangerskapsuke ca. 20
 • Tranexamsyre 1 g
 • Fibrinogen 2 g bør som oftest gis ved større blødninger, i alle fall ved verdier < 2,0 g/L eller etter TEG-svar
 • Sevofluran kan gi mer vasodilatasjon til uterus enn andre anestetika
 • Uterotonika (se Metodebok KK - Anestesi til obstetriske pasienter - Uterotonika) Finnes også på intensiv.
 • Portør 97-2553
 • Lab Glasblokkene: 509421
 • Aorta okklusjonsballong: vakthavende intervensjonsradiolog (97-7365, vakttelefon 93230493) kontaktes. Prosedyren kan gjøres på GB uten gjennomlysning. Intervensjonsradiolog har hjemmevakt på kveld/natt/helg og man må forvente 30 min fra varsling og til radiolog kan gjennomføre prosedyren på GB

Monitorering 

 • Blodgass hvert 30. min: iCa2+, pH, BE, laktat, Hb
 • TEG (blå kork, sendes umiddelbart til blodbank, rekvireres som "TEG hemostase" i DIPS)
  • TEG Platelet Mapping vurderes (heparinblod, grønn kork, rekvireres som "Blodplatefunksjon" i DIPS)
  • TEG Manager (pålogging med "vanlig" eget brukernavn og passord fra sykehusPC)
  • (https://teg-hbe-prod.ihelse.net/)
 • Lab. prøver (lilla + blå kork) når logistikken tillater det: TPK, fibrinogen, APTT, INR

Behandlingsmål under pågående blødning 

Overordnet mål: Opprettholde O2-leveranse og blodets hemostatiske egenskaper.

Målene må individualiseres etter skjønn, forslag:

 • Hb minst 10 under pågående blødning
 • EtCO2 - stigning (NB: stabile respiratorinnstillinger) og PPV - reduksjon (SR, lukket thorax) etter væskestøt kan indikere ytterligere volumrespons
 • SBT > 90-100 mmHg. Vasopressor bedrer ikke blødningssjokk, men kan brukes i lave doser for å kompensere for patologisk vasodilatasjon , f.eks. fra anestetika.
 • Laktat - trend
 • TPK > 100. iCa2+ > 1,2. INR < 1,2. Fibrinogen > 2.
 • APTT normal (22-30). ACT-LR (low range): normal (70-150)

Blodprodukter etter MTP 

Etter transfusjon av fullblod skal det ikke gis typelikt blod før dette er godkjent av blodbanken.

Prøvepakken "massiv transfusjon" rekvireres i DIPS.

Evt. typelikt erytrocyttkonsentrat utlevert før MTP må returneres til blodbank og 0-blod vil utleveres til resultat av prøvepakken er klart.

Aktuelle medikamenter 

Se Blødning - aktuelle medikamenter

 • Cyklokapron
  • Innledning 3-4 SOP. Intensiv.
 • Frysetørret plasma (Lyoplas)
  • Innledning 3-4 SOP og GB - operasjonsavdelingen
 • Fibrinogen
  • Innledning 3-4 SOP. Sjukehusapoteket på dagtid. Blodbanken på vakttid. GB.
 • Prothrombinkomplekskonsentrat
  • Innledning 3-4 SOP. Sjukehusapoteket på dagtid. Blodbanken på vakttid.
 • Protamin
  • Innledning 3-4 SOP.
 • Octostim
  • Innledning 3-4 SOP. Intensiv.
 • Praxbind (Reversering av FIIa-hemmere)
  • Akuttmottak. Sjukehusapoteket.
 • Feiba (Reversering av FXa-hemmere)
  • Akuttmottak.

Telefonnumre 

 • Bioingeniør AIT (blodbanken): 97-2470
 • Portør 97-2553
 • Sentrallaboratoriet 973100 til kl. 22, 973110 etter kl. 22.
 • Lab GB: 509421
 • Blodbanklege: 93-2486. Vakttid: 932 30 942
 • Sjukehusapoteket: 97-5344. Vakttid til kl. 23: ring 89. Ingen tilgang om natten.
 • Akuttmottak, vaktleder: 97-2530