Indikasjoner for bruk av vevsglukosemåler hos pasienter med diabetes type 2 behandlet på en diabetespoliklinikk

07.05.2024Versjon 0.3Forfatter: Siri Carlsen, Bjørn Olav Åsvold, Ingrid Nermoen, Kristian Løvås, Ragnar Joakimsen, Tore Julsrud Berg

Bakgrunn 

De fleste pasienter med diabetes type 2 oppnår god blodsukkerkontroll med livsstilsendring og eventuelt medikamenter uten å måtte måle blodsukker regelmessig. Blodsukkermåling kan være et nyttig pedagogisk verktøy, og det er et nødvendig tiltak hos de som bruker insulin, spesielt de som bruker multiinjeksjonsbehandling. En vevsglukosemåler kan erstatte hyppige blodsukkermålinger, og brukes av de fleste pasienter med diabetes type 1. Hos pasienter med diabetes type 1 har studier vist reduksjon av HbA1c med 4,7 mmol/mol (0,4 %-poeng) hos de med høy HbA1c, over 64 mmol/mol (8,0 %). Klinisk effekt på livskvalitet og forekomst av alvorlig hypoglykemi og diabetisk ketoacidose er usikker. Det er også mulig å finne pasienter med diabetes type 2 som kan ha nytte av vevsglukosemålere, men hovedregelen er at slike målere ikke er indisert hos dem.

 

Det er fortsatt begrenset med data på effekt av langvarig bruk av vevsglukosemåler ved diabetes type 2. En randomisert klinisk studie (RCT) av pasienter med høy HbA1c ( > 64 mmol/mol, 8,0 %) behandlet med multiinjeksjonsregime har vist HbA1c-reduksjon på 2,4 mmol/mol (0,2 %-poeng) etter 24 uker. En annen RCT av pasienter med svært høy HbA1c ( > 75 mmol/mol, 9,0 %) behandlet med basalinsulin har vist HbA1c-reduksjon på 4,7 mmol/mol (0,4 %-poeng) etter 8 mnd. Mens flertallet av RCT har vist lav generell forekomst av hypoglykemi og ingen effekt på forekomst av hypoglykemi ved CGM-bruk, er det i en studie vist en halvering av alvorlig hypoglykemi. Observasjonsstudier har vist reduksjon i HbA1c med 0,6–1,0 %-poeng og reduksjon i innleggelser med akutte diabeteskomplikasjoner. Det vil alltid være knyttet usikkerhet til funn i rene observasjonsstudier. Det er gjort få eller ingen studier som er uavhengige av produsenter av CGM. Det er ikke gjort kostnad-nytte-studier hos pasienter med diabetes type 2.

 

Vevsglukosemåler kan hos noen være et nyttig verktøy for å kartlegge glukosevariasjoner (typisk over 14 dager).

 

NB: Sjekk først om behandlingsregimet til pasienten er adekvat/optimalisert. Trenger pasienten mulitiinjeksjonsregime med insulin? Får pasienten adekvat blodglukosesenkende behandling som ikke gir fare for hypoglykemi? Hvor ofte trenger pasienten å måle glukose kapillært? Har pasienten deltatt på START- kurs?

 

Typiske indikasjoner for utlån av vevsglukosemåler via Behandlingshjelpemidler (tidsavgrenset eller varig) kan være:

 • Multiinjeksjonsbehandling med hurtigvirkende insulin og vedvarende utfordringer med hypoglykemier etter forsøk på insulinjustering.
 • Insulinbehandling og mer enn én episode med alvorlig hypoglykemi siste år.
 • Insulinbehandling og yrke der hypoglykemi kan ha store konsekvenser.
 • Yngre pasienter under insulinbehandling med psykisk utviklingshemming.
 • Kvinner med diabetes type 2 som bruker multiinjeksjonsbehandling med insulin ved planlegging av graviditet og i svangerskapet. Kan vurderes kontinuert i barseltid dersom multiinjeksjonsregimet kontinueres og det er fare for hypoglykemi.

Referanser 

 1. Teo E. E. et al. Effectiveness of continuous glucose monitoring in maintaining glycaemic control among people with type 1 diabetes mellitus: a systematic review of randomised controlled trials and meta-analysis. Diabetologia 2022 Apr;65(4):604-619. DOI: 10.1007/s00125-021-05648-4.
 2. Beck RW et al. DIAMOND Study Group. Continuous Glucose Monitoring Versus Usual Care in Patients With Type 2 Diabetes Receiving Multiple Daily Insulin Injections: A Randomized Trial. Ann Intern Med. 2017 Sep 19;167(6):365-374. DOI: 10.7326/M16-2855.
 3. Martens T. et al. MOBILE Study Group. Effect of Continuous Glucose Monitoring on Glycemic Control in Patients With Type 2 Diabetes Treated With Basal Insulin: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2021 Jun 8;325(22):2262-2272. DOI: 10.1001/jama.2021.7444.
 4. Haak T. et al. Flash Glucose-Sensing Technology as a Replacement for Blood Glucose Monitoring for the Management of Insulin-Treated Type 2 Diabetes: a Multicenter, Open-Label Randomized Controlled Trial. Diabetes Ther. 2017 Feb;8(1):55-73. DOI: 10.1007/s13300-016-0223-6.
 5. Fokkert MJ. et al. Performance of the FreeStyle Libre Flash glucose monitoring system in patients with type 1 and 2 diabetes mellitus. BMJ Open Diabetes Res Care. 2017 Feb 17;5(1):e000320. DOI: 10.1136/bmjdrc-2016-000320.
 6. Karter AJ. et al. Association of Real-time Continuous Glucose Monitoring wth glycemic control and acute metabolic events among patients with insulin-treated diabetes. JAMA. 2021 Jun 8;325(22):2273-2284. DOI: 10.1001/jama.2021.6530.